Regulamin programu „żappka”

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2023 r.
Nowy regulamin obowiązujący od dnia 01.08.2023 r. dostępny jest tutaj.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Organizatorem Programu oraz dostawcą Aplikacji (zdefiniowanych poniżej) jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określana jako „Organizator” lub „Żabka Polska”).
  2. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom korzystania z Promocji dostępnych dla Uczestników w sklepach detalicznych, działających pod oznaczeniem „Żabka” (dalej zdefiniowanych jako Sklepy) oraz premiowanie i wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu tych sklepów.
  3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Sklepach oraz w Automatach sprzedających, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie i Zasadach Korzystania z Usługi Żabka Nano, stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach z Programu można również korzystać u partnerów współpracujących z Organizatorem.
  4. Program trwa od listopada 2018 r. do odwołania.
 2. DEFINICJE
  1. Pojęcia zapisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
   1. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik uczestniczy w Programie.
   2. Automat sprzedający – specjalny bezobsługowy automat sprzedający towary lub usługi detaliczne zorganizowany w Modelu Żabka Nano, działający pod szyldem „Żabka Nano”, zlokalizowany na terytorium Polski, w którym Uczestnik Usługi Żabka Nano może dokonywać zakupów Towarów od Partnera Żabka Nano.
   3. Centrum Wsparcia Klienta lub CWK – prowadzone przez Organizatora Centrum Wsparcia Klienta, z którym Uczestnicy i osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Programu oraz działania Aplikacji i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, jak również dostarczania przez Organizatora nagród do Sklepów, zgłaszania reklamacji w stosunku do nagród i nieprawidłowości z nimi związanych. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.
   4. Gra Żabu – opracowana i dostarczana przez Organizatora usługa w postaci gry mobilnej, dostępna tylko dla Uczestników w Aplikacji, na warunkach opisanych w Załączniku nr 5.
   5. ID – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do Uczestnika i jego Konta w ramach Programu od chwili rejestracji w Aplikacji; Uczestnik może posiadać w Programie tylko jedno ID w tym samym czasie.
   6. Katalog Nagród – katalog w Aplikacji, pozwalający zapoznać się z informacjami o dostępnych dla Uczestnika nagrodach oraz Kuponach, uprawniających do odbioru nagród.
   7. Konto – indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne poprzez Aplikację po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu, w tym o liczbie zgromadzonych Żappsów oraz aktywowanych Kuponach.
   8. Kupon – specjalny znak legitymacyjny, mający postać elektroniczną, zapisany na Koncie Uczestnika w Aplikacji, umożliwiający odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub odbiór Towarów w ramach Usługi Subskrypcji.
   9. Kod odbioru – unikalny kod (PIN) dostarczany Uczestnikowi poprzez Aplikację po zgłoszeniu gotowości do doręczenia Przesyłki, służący do zweryfikowania odbiorcy usługi kurierskiej, warunkujący wydanie Przesyłki.
   10. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22ustawy Kodeks cywilny, która bierze udział w Programie lub korzysta z Aplikacji, w tym dokonuje zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą.
   11. KonsumentPrzedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a o prawach konsumenta, która bierze udział w Programie lub korzysta z Aplikacji, w tym dokonuje zakupów w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy udział w Programie lub korzystanie z Aplikacji, w tym dokonywanie zakupów, nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   12. Konto Operatora pocztowego – prowadzone na rzecz Organizatora przez Operatora pocztowego indywidualne konto Uczestnika, na którym zapisywane są udostępnione do wglądu Uczestnika poprzez Żappka Post informacje dotyczące przesyłek adresowanych do Uczestnika przez Nadawców.
   13. Nadawca – nadawca w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, który przy zleceniu usługi pocztowej wskazał Uczestnika jako odbiorcę Przesyłki, podając jego numer telefonu w celu komunikacji przy doręczeniu Przesyłki.
   14. Operator pocztowy – operator pocztowy przesyłek monitorowanych w zakładce funkcjonalności „Żappka Post” – tj. Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 60a (01 – 225 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418228, NIP: 5291799498, REGON: 14609099, wysokość kapitału zakładowego: 111.887,30 zł.
   15. Partner Żabka Polska – podmiot prowadzący Sklep, współpracujący z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej, dokonujący sprzedaży detalicznej towaru.
   16. Partner Żabka Nano – podmiot prowadzący Automat sprzedający w Modelu Żabka Nano, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej (franczyzobiorca).
   17. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka, opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z Programem i korzystaniem z Aplikacji.
   18. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin. 
   19. Promocje – prezentowane w Aplikacji propozycje nabycia towarów lub usług na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji.
   20. Przelew Żappsów – dyspozycja wydawana Organizatorowi przez Uczestnika przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w Aplikacji dotycząca przekazania Żappsów zapisanych na Koncie Uczestnika innemu Uczestnikowi, mająca na celu zasilenie Żappsami Konta Uczestnika wskazanego jako ich odbiorca. Przelew Żappsów skutkuje pomniejszeniem liczby Żappsów zapisanych na Koncie Uczestnika, który zlecił dyspozycję, o liczbę Żappsów przekazywaną innemu Uczestnikowi i jednocześnie ich doliczeniem do Konta odbiorcy Przelewu Żappsów.
   21. Przesyłki – przesyłki kurierskie doręczane Uczestnikom w Sklepach przy udziale Operatora pocztowego.
   22. Regulamin – niniejszy regulamin.
   23. Sklep – sklep działający pod oznaczeniem „Żabka” prowadzony przez Żabka Polska lub przez podmiot trzeci, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej.
   24. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji w Aplikacji.
   25. Usługa Zamów i Odbierz – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca Uczestnikom składanie Zamówień w Aplikacji w celu nabycia zamówionych towarów i ich osobistego odbioru w Sklepie, na zasadach opisanych w Załączniku nr 2.
   26. Usługa Żabka Nano – opracowana i dostarczana przez Żabka Polska usługa, której aktywacja w Aplikacji przez Uczestnika jest niezbędna w celu dokonywania zakupów bezpośrednio w Automatach sprzedających oraz korzystania z innych funkcjonalności, na warunkach opisanych w Załączniku nr 3.
   27. Usługa Subskrypcji – usługa obejmująca cykliczną sprzedaż Towarów zgodnie z wybranym Planem Subskrypcyjnym, świadczona na rzecz Uczestnika, na zasadach opisanych w Załączniku nr 4.
   28. Żappka Post – funkcjonalność Programu umożliwiająca monitorowania przesyłek doręczanych Uczestnikowi.
   29. Żappsy – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu za zakupy dokonywane w Sklepach oraz w Automatach sprzedających w związku z korzystaniem z Usługi Żabka Nano, jak również za inne aktywności punktowane w ramach Programu; Żappsy podlegają wymianie na Kupony, które następnie można wymieniać na nagrody, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 3. PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU
  1. Dokonując rejestracji w Programie Uczestnik zawiera z Żabka Polska na czas nieoznaczony umowę o uczestnictwo w Programie. Treść umowy określa Regulamin.
  2. W ramach Programu Organizator zobowiązuje się wobec Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, do:
   1. przygotowywania i dostarczania do Aplikacji Promocji dedykowanych dla Uczestników;
   2. przyznawania Uczestnikom Żappsów za zakupy towarów z asortymentu Sklepów, jak również za inne aktywności w ramach Programu;
   3. przygotowywania i dostarczania do Aplikacji dedykowanych dla Uczestników propozycji Kuponów i zapewnienia wymiany Żappsów na Kupony po otrzymaniu dyspozycji Uczestnika;
   4. zapewnienia honorowania Kuponów zgodnie z ich treścią w Sklepach lub w placówkach partnerów Organizatora, realizujących Kupony danego rodzaju;
   5. dostarczania nagród na rzecz Uczestników;
   6. umożliwienia dokonywania Przelewu Żappsów posiadanych przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
   7. rozpatrywanie procesów reklamacyjnych, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 poniżej;
   8. zapewnienia możliwości korzystania z Konta Uczestnika i jego funkcjonalności za pomocą Aplikacji;
   9. udostępnienia dla Uczestników obsługi Centrum Wsparcia Klienta (CWK);
   10. udostępnienia Uczestnikom w Aplikacji informacji dotyczących Sklepów, w tym ich lokalizacji i oferty;
   11. udostępnienia Uczestnikom możliwości korzystania w Aplikacji z Usługi Zamów i Odbierz;
   12. udostępnienia Uczestnikom możliwości korzystania w Aplikacji z Usługi Żabka Nano;
   13. dostarczania Uczestnikom komunikatów bezpośrednio związanych z przebiegiem Programu oraz korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji, w tym powiadomień push; 
   14. umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w badaniach satysfakcji poprzez dostarczenie Uczestnikom ankiet bezpośrednio w Aplikacji lub na przypisany do Konta adres e-mail;
   15. udostępnienia Uczestnikom w Aplikacji informacji dotyczących przesyłek kurierskich doręczanych Uczestnikowi przy udziale Operatora pocztowego przez przedsiębiorców świadczących usługi kurierskie, w tym informacji o nadawcy, dacie nadania, miejscu nadania, statusie przesyłki, miejscu odbioru, Kodzie odbioru;
   16. udostępnienia Uczestnikom możliwości korzystania z Usługi Subskrypcji;
   17. udostępniania Uczestnikom możliwości korzystania z Gry Żabu.
  3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
  4. Z tytułu uczestnictwa w Programie Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat. 
  5. Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z Aplikacji w celu składania zamówień w Sklepach w ramach Usługi Zamów i Odbierz. Korzystanie z tej funkcjonalności jest elementem umowy o udział w Programie, tj. bez Aplikacji nie jest możliwe składanie zamówień w ramach Usługi Zamów i Odbierz. Zasady funkcjonowania Usługi Zamów i Odbierz opisane są w Załączniku nr 2.
  6. Korzystanie z Usługi Żabka Nano jest elementem umowy o udział w Programie. Po zarejestrowaniu w Usłudze Żabka Nano Aplikacja umożliwia Uczestnikowi obsługę Automatu sprzedającego (jak np. otwarcie i wejście do Automatu sprzedającego, dokonanie płatności za zakupy) w celu umożliwienia dokonywania zakupów u Partnera Żabka Nano. Bez aktywacji Usługi Żabka Nano w Aplikacji nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Automatu sprzedającego za pośrednictwem Aplikacji. Zasady funkcjonowania Usługi Żabka Nano z wykorzystaniem Aplikacji opisane są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
  7. Uczestnik ma możliwość dokonywania zakupów w Automacie sprzedającym bez korzystania z Usługi Żabka Nano dostępnej w Aplikacji, posługując się kartą płatniczą, której jest posiadaczem. Umożliwienie dokonywania zakupów w Automacie sprzedającym wyłącznie za pośrednictwem karty płatniczej (z pominięciem Usługi Żabka Nano w Aplikacji), stanowi odrębną i nieobjętą niniejszym Regulaminem usługę Organizatora, której zasady są opisane tutaj.
  8. Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z Aplikacji w celu zamawiania i realizacji Usługi Subskrypcji. Korzystanie z tej funkcjonalności jest elementem umowy o udział w Programie, tj. bez Aplikacji nie jest możliwe korzystanie z Usługi Subskrypcji. Zasady funkcjonowania Usługi Subskrypcji opisane są w Załączniku nr 4.
  9. Korzystanie z Gry Żabu jest elementem umowy o udział w Programie. Bez Aplikacji nie jest możliwe korzystanie z Gry Żabu. Zasady funkcjonowania Gry Żabu opisane są w Załączniku nr 5.
  10. Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji i korzystania z serwera Organizatora na portalu www.discord.com („Serwer Żabka”). Do rejestracji na Serwerze Żabka niezbędne jest posiadanie konta na portalu www.discord.com oraz dokonanie autoryzacji przez Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji. Rejestracja na Serwerze Żabka i autoryzacja w Aplikacji jest dostępna tylko dla Uczestnika, którzy zezwolił na wyświetlanie systemowych powiadomień push za pośrednictwem Aplikacji lub podał swój numer telefonu podczas rejestracji w Programie bądź na jego późniejszym etapie, zgodnie z pkt 4.6. poniżej. Oznacza to, że osoba, która nie jest Uczestnikiem i nie wyraziła zgody na wyświetlanie systemowych powiadomień push lub nie podała numeru telefonu w Programie, nie ma możliwości rejestracji na Serwerze Żabka. Umożliwienie korzystania z Serwera Żabka stanowi odrębną i nieobjętą niniejszym Regulaminem usługę Organizatora, której zasady są opisane tutaj.
  11. W celu autoryzacji w Aplikacji za pomocą systemowego powiadomienia push, Uczestnik rejestrujący się na Serwerze Żabka, powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia mobilnego Uczestnika. W przypadku autoryzacji za pomocą numeru telefonu, Organizator generuje unikalny kod PIN i wysyła go na przypisany do Konta Uczestnika numer telefonu. Z chwilą wpisania przez Uczestnika prawidłowego kodu PIN na Serwerze Żabka, autoryzacja Uczestnika na Serwerze Żabka zostaje zakończona.
 4. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
  1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
   1. ukończyła 16-ty rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   2. jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą;
   3. posiada aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowała na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację.
  2. Rejestracja w Programie następuje za pomocą Aplikacji. Posługiwanie się Aplikacją jest niezbędne do udziału w Programie.
  3. W celu przystąpienia do Programu, po instalacji Aplikacji i zapoznaniu się z informacjami na jej temat, należy dokonać rejestracji. Proces rejestracji jest uruchamiany po użyciu przycisku „Dołącz teraz” lub analogicznego.
  4. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji. W przypadku osób posiadających konto w serwisie Facebook, podanie danych i rejestracja może również nastąpić poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie Facebook, za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej w Aplikacji (rejestracja przez Facebook).
  5. Do rejestracji niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail oraz daty urodzenia. W przypadku rejestracji przez Facebook podawane jest imię (nazwa użytkownika) oraz adres e-mail przypisany do konta w serwisie Facebook. Uczestnik zaś samodzielnie musi uzupełnić datę urodzenia.
  6. Osoba dokonująca rejestracji może dobrowolnie podać w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Aplikacji dane dotyczące płci oraz numeru telefonu, a także wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez Uczestnika numer telefonu lub adres e-mail oraz na udostępnianie danych partnerom Organizatora w celu ich marketingu własnego. Podanie numeru telefonu skutkuje także możliwością zautoryzowania się przez Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji w związku z rejestracją na Serwerze Żabka na portalu www.discord.com. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
  7. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego Organizator tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny ID. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Uczestnika.
  8. ID służy do identyfikacji Uczestnika w ramach Programu. Konto w ramach Programu wraz z ID jest przypisane tylko do jednego Uczestnika. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem i wyłącznie swoim ID.
  9. Zakończenie rejestracji i utworzenie Konta jest niezwłocznie potwierdzane przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość ta zawiera link, przy pomocy którego Uczestnik powinien dokonać potwierdzenia (weryfikacji) podanego przez siebie w toku rejestracji adresu e- mail. W przypadku Uczestników, którzy dokonali rejestracji w Programie po dniu 10.04.2023, niezbędne jest potwierdzenie podanego adresu e-mail w terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania wiadomości z linkiem weryfikacyjnym. Organizator może wykluczyć Uczestnika, który dołączył do Programu po dniu 10.04.2023 z tego Programu z zachowaniem terminu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w Programie) na zasadach opisanych w pkt 16.3. – 16.5. Regulaminu, w przypadku niepotwierdzenia adresu e-mail przez tego Uczestnika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W każdym wypadku, potwierdzenie adresu e-mail jest niezbędne do odbioru pierwszej nagrody w Programie w zamian za Kupon wybrany przez Uczestnika. Do czasu potwierdzenia adresu e-mail realizacja Kuponu będzie niemożliwa.
  10. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik może zezwolić Organizatorowi na wyświetlanie w Aplikacji oraz na ekranie urządzenia mobilnego Uczestnika powiadomień push w postaci systemowych powiadomień push, powiadomień push o naliczonych Żappsach lub marketingowych powiadomień push.
  11. Podczas korzystania z Aplikacji (w tym w momencie uruchomienia Usługi Zamów i Odbierz), Uczestnik zostanie poproszony o zezwolenie na wyświetlanie danego rodzaju powiadomień push, o których mowa w pkt. 4.10 powyżej. Uczestnik może zezwolić na poszczególne powiadomienia push, akceptując odpowiedni komunikat wyświetlony przez Organizatora na ekranie urządzenia mobilnego tego Uczestnika. Uczestnik może również zezwolić na wyświetlanie powiadomień push i zarządzać udzielonymi zezwoleniami w zakładce „Ustawienia” w Aplikacji oraz w ustawieniach Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Brak zezwolenia Uczestnika skutkuje brakiem możliwości wyświetlania powiadomień push w Aplikacji.
  12. Udzielenie zezwolenia na otrzymywanie powiadomień push, o których mowa w pkt. 4.10 powyżej, nie jest warunkiem udziału w Programie ani warunkiem korzystania z Aplikacji, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują powiadomienia tego typu. Udzielenie zezwolenia na otrzymywanie systemowych powiadomień push jest niezbędne do korzystania z Usługi Zamów i Odbierz oraz Usługi Żappka Pay. Bez udzielenia przez Uczestnika zezwolenia na wyświetlanie systemowych powiadomień push, Uczestnik nie będzie miał możliwości skorzystania z Usługi Zamów i Odbierz oraz Żappka Pay.
  13. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik może udzielić Organizatorowi zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji. Uczestnik zostanie poproszony przez Organizatora o wyrażenie zgody na geolokalizację za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego przez Organizatora na ekranie urządzenia mobilnego Uczestnika. Uczestnik może również wyrazić zgodę na geolokalizację lub zgodę odwołać, dokonując zmiany z poziomu ustawień Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest warunkiem udziału w Programie lub korzystania z Aplikacji, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują geolokalizację.
  14. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Aplikacji może wymagać podania numeru telefonu przez Uczestnika oraz jego potwierdzenia w Aplikacji. Po podaniu przez Uczestnika numeru telefonu w Aplikacji, Organizator wygeneruje unikalny kod PIN i wyśle go na wskazany przez Uczestnika numer telefonu. Z chwilą wpisania przez Uczestnika prawidłowego kodu PIN w Aplikacji dochodzi do potwierdzenia numeru telefonu Uczestnika w Aplikacji. Od tego momentu Uczestnik będzie uprawniony do korzystania z funkcjonalności, dla których posługiwanie się numerem telefonu w Aplikacji jest niezbędne. Informacja o niezbędności jest zamieszczona w opisie poszczególnych funkcjonalności w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Uczestnik jest o tym informowany bezpośrednio w Aplikacji.
  15. Organizator umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w badaniach satysfakcji, wrażeń lub oczekiwań Uczestnika związanych z udziałem w Programie, działaniem Aplikacji, w tym usług i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Aplikacji (w szczególności Usługi Żabka Nano), a także dotyczących towarów lub usług objętych Promocjami. Badania satysfakcji prowadzone są w celu umożliwienia Organizatorowi podnoszenie jakości świadczonych usług, w tym dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, a także jakości usług i towarów oferowanych w Sklepach oraz w Automatach sprzedających.
  16. Organizator może prowadzić badania satysfakcji, o których mowa w pkt 4.15, za pośrednictwem:
   1. ankiet udostępnianych Uczestnikom w Aplikacji, pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie systemowych powiadomień push. Po wyświetleniu się Uczestnikowi powiadomienia push informującego o możliwości wzięcia udziału w ankiecie, Uczestnik zainteresowany wypełnieniem ankiety, powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia mobilnego Uczestnika;
  17. W celu wypełnienia ankiety, Uczestnik powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, z którego Uczestnika korzysta w celu wzięcia udziału w badaniu.
  18. Wypełnienie ankiet, o których mowa w pkt 4.16, a tym samym udział w badaniach opisanych w pkt 4.15 jest dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w Programie.
  19. W celu przeciwdziałania nadużyciom, ustala się limit Kont obsługiwanych w ramach jednego urządzenia mobilnego w wysokości maksymalnie 3 Kont oraz limit możliwości podania i potwierdzenia tego samego numeru telefonu w ramach maksymalnie 3 Kont.
  20. Wprowadzenie i potwierdzenie numeru telefonu w Aplikacji powoduje jednoczesną i automatyczną rejestrację Uczestnikowi Konta Operatora pocztowego. Wprowadzenie i potwierdzenie numeru telefonu w Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na utworzenie Konta Operatora pocztowego. Do Konta Operatora pocztowego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem pkt 5.1. – 5.6, 6.6 – 6.8,  14.1. – 14.7., pkt 15.
  21. Dane udostępnione w zakładce funkcjonalności „Żappka Post” przetwarzane są na rzecz Organizatora przez Operatora pocztowego w ramach Konta Operatora pocztowego.
  22. Do korzystania z „Żappka Post” niezbędne jest podanie numeru telefonu Uczestnika. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że jest abonentem lub uprawnionym na innej podstawie posiadaczem i wyłącznym użytkownikiem wskazanego numeru telefonu.
  23. W celu korzystania z „Żappka Post” Organizator przekazuje Operatorowi pocztowemu unikalny ID Uczestnika oraz jego numer telefonu, które służyć będą identyfikacji Uczestnika w procesie monitorowania statusu przesyłek oraz ich odbioru w Sklepach.
  24. Zaprzestając korzystania z numeru telefonu Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji numeru telefonu w Aplikacji, zaś w przypadku zaprzestania korzystania z telefonu z zainstalowaną Aplikacją Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia z niego Aplikacji.
  25. Uczestnik zobowiązany jest do nieujawniania swojego ID osobom trzecim.
  26. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Operatora pocztowego i jego klientów wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu, w tym podania nieprawdziwych danych, nie zgłoszenia zaprzestania korzystania z numeru telefonu lub jego zmiany, skutkujących wydaniem Przesyłki osobie nieuprawnionej.
 5. PROMOCJE W PROGRAMIE
  1. Promocje są dostarczane do Aplikacji Uczestnika. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika stosownej zgody, informacje o Promocjach mogą być przesyłane Uczestnikowi za pomocą powiadomień push lub innych kanałów komunikacji (np. e-mail bądź SMS).
  2. Promocje mogą być adresowane do wszystkich Uczestników, grup Uczestników (np. przebywających w danej miejscowości) lub indywidualnie dla określonych Uczestników. Do Aplikacji mogą być ponadto dostarczane wybrane dla Uczestnika Promocje dostępne również dla osób niebędących Uczestnikami (Promocje ogólnodostępne).
  3. W celu skorzystania z Promocji, oznaczonej w Aplikacji jako „tylko dla Uczestników” lub w równoważny sposób, należy (w okresie jej trwania), przed dokonaniem zapłaty za zakupy w Sklepie (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego) wyświetlić w Aplikacji ID i okazać je w celu zeskanowania przez kasjera.
  4. Promocje dostępne dla osób niebędących Uczestnikami nie są oznaczone w Aplikacji jako „tylko dla Uczestników” lub równoważnie. Skorzystanie z takich promocji w Sklepie nie wymaga wyświetlenia ID w Aplikacji i jego okazania w celu zeskanowania przez kasjera.
  5. Organizator zobowiązuje się przygotowywać i dostarczać do Aplikacji Promocje odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Uczestników. Promocje będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o posiadane przez Organizatora dane dotyczące Uczestnika, przygotowane w szczególności na podstawie analizy:
   1. historii zakupów w Sklepach, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania zakupów;
   2. sposobu korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazującej na preferowane przez Uczestnika Promocje i nagrody;
   3. danych o lokalizacji i przemieszczeniu się urządzenia mobilnego Uczestnika, w szczególności wskazującej na odwiedzane przez Uczestnika Sklepy, o ile Uczestnik w ustawieniach Aplikacji lub swojego urządzenia mobilnego zgadza się na dostęp przez Aplikację do danych o lokalizacji;
   4. dodatkowych danych osobowych podanych przez Uczestnika (np. dotyczących wieku), o ile Uczestnik poda takie dane Organizatorowi i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie;
   5. innych danych pozyskanych przez Organizatora zgodnie z Polityką prywatności.
  6. Organizator informuje, że przygotowywanie i dostarczanie do Aplikacji dopasowanych Promocji w oparciu o dane, o których mowa powyżej, stanowi integralny element Programu, a ich otrzymywanie i prezentowanie jest podstawową funkcjonalnością Aplikacji. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z pkt. 5. powyżej, osoba, która nie chce, aby były do Aplikacji dostarczane takie Promocje, nie powinna brać udziału w Programie. Uczestnik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu przedstawiania dopasowanych Promocji w każdym czasie, odinstalowując Aplikację oraz rezygnując z udziału w Programie (usuwając Konto). Brak uczestnictwa w Programie nie pozbawia dotychczasowych Uczestników lub osób, które nigdy nie uczestniczyły w Programie, możliwości nabywania produktów w Sklepach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów Sklepów.
  7. Promocje nie dotyczą usług pocztowych świadczonych przez Operatora pocztowego i monitorowanych w „Żappka Post”.
 6. PRZYZNAWANIE ŻAPPSÓW
  1. W ramach Programu przyznawane są Uczestnikom Żappsy za zakupy dokonywane w Sklepach i Automatach sprzedających, z wyjątkiem zakupu produktów wyłączonych z Programu, o których mowa w pkt 6.5. poniżej, oraz z zastrzeżeniem pkt 6.6.,  6.7. i 6.8. poniżej. Organizator przyznaje Uczestnikom Żappsy za zakupy w Automatach sprzedających na zasadach określonych w pkt 3.3. oraz w pkt 7 Załącznika nr 3. W pozostałym zakresie, do przyznawania Żappsów za zakupy w Automatach sprzedających, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Uczestnik może uzyskiwać Żappsy w Programie wyłącznie za te zakupy, których sam dokonał. Żappsy są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane przez Uczestnika w czasie jego udziału w Programie. Warunkiem przyznania Żappsów za zakupy jest ich opłacenie. W przypadku nieopłacenia zakupów, Organizator zastrzega sobie prawo do odliczenia Żappsów uprzednio naliczonych za takie zakupy.
  3. Żappsy są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane w Sklepach i Automatach sprzedających przez Konsumentów lub Konsumentów-Przedsiębiorców. Za zakup dokonany przez Konsumenta uznaje się zakup udokumentowany paragonem fiskalnym wystawionym przez Sklep lub elektronicznym obrazem paragonu wystawionym i doręczonym Uczestnikowi przez Partnera Żabka Nano. Za zakup dokonany przez Konsumenta-Przedsiębiorcę uznaje się zakup udokumentowany przez Sklep paragonem fiskalnym lub fakturą VAT albo elektronicznym obrazem paragonu wystawionym i doręczonym Uczestnikowi przez Partnera Żabka Nano, które zawierają NIP Konsumenta-Przedsiębiorcy.
  4. Za każde pełne 1 zł (jeden złoty) ceny produktów zakupionych przez Uczestnika w Sklepie lub w Automacie sprzedającym przysługują temu Uczestnikowi 4 Żappsy. Podstawą naliczenia Żappsów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym lub elektronicznym obrazie paragonu– z wyłączeniem produktów, o których mowa w pkt 6.5. poniżej – zaokrąglona w dół do pełnego złotego.
  5. Produktami wyłączonymi z Programu, za których zakup nie są przyznawane Żappsy, są:
   1. napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa, za zakup którego Żappsy będą przyznawane po spełnieniu przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 6.16. Regulaminu oraz uwzględniając zasady opisane w pkt 6.17. – 6.19. Regulaminu);
   2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe do papierosów elektronicznych i rekwizyty tytoniowe;
   3. produkty lecznicze;
   4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt;
   5. doładowania przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (pre- paid), dowody udziału w grach hazardowych (np. kupony loteryjne);
   6. karty doładowujące (np. Paysafecard, karty do serwisów online);
   7. usługi (za wyjątkiem usług gastronomicznych).
  6. Warunkiem naliczenia Uczestnikowi Żappsów za zakupy jest okazanie kasjerowi w Sklepie podczas dokonywania zakupu, lecz przed dokonaniem płatności (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego) indywidualnego ID wyświetlonego za pomocą Aplikacji. ID jest skanowane przez kasjera, co pozwala naliczyć na Konto Żappsy należne Uczestnikowi.
  7. Naliczenie Uczestnikowi Żappsów za zakupy w Automacie sprzedającym wymaga spełnienia przez Uczestnika warunku, o którym mowa w pkt 7.1. Załącznika nr 3 (zeskanowanie kodu QR przed wejściem do Automatu sprzedającego).
  8. W Programie obowiązują następujące limity dzienne dotyczące przyznawania Żappsów:
   1. Jednego dnia Uczestnik może otrzymać Żappsy za maksymalnie 4 zakupów w Sklepach lub w Automatach sprzedających (za odrębny zakup uznaje się zakup udokumentowany na osobnym paragonie fiskalnym lub elektronicznym obrazie paragonu).
   2. W każdym wypadku dzienny limit wartości zakupów, za które Uczestnik może otrzymać Żappsy, wynosi 150 zł (uwzględnia się łącznie transakcje Uczestnika z danego dnia). Żappsy za zakupy powyżej któregokolwiek z tych limitów nie są naliczane.
  9. Żappsy są naliczane na Konto Uczestnika automatycznie. Saldo Żappsów Uczestnika jest widoczne w Aplikacji i aktualizuje się automatycznie, gdy Aplikacja połączy się z Internetem. Naliczenie Żappsów jest potwierdzane wiadomością push (jeżeli Uczestnik zezwolił na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu mobilnym).
  10. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci sprzedawcy towar, za którego zakup w Sklepie zostały mu naliczone Żappsy, Organizator ma prawo odliczyć odpowiednią liczbę Żappsów z Konta Uczestnika (tak, jakby zakup, za który przyznano wcześniej Żappsy, nie obejmował zwróconego towaru). Nie dotyczy to jednak tych przypadków, gdy zwrot towaru następuje w wykonaniu przez Uczestnika ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady towaru – w takim wypadku Żappsy nie są odliczane.
  11. Organizator ma prawo weryfikacji zasadności naliczenia Żappsów. W przypadku stwierdzenia nienależnego naliczenia Żappsów lub ich naliczenia z naruszeniem Regulaminu, Organizator ma prawo odliczenia nienależnych Żappsów z Konta Uczestnika. O odliczeniu Żappsów oraz przyczynie takiego odliczenia Organizator powiadamia Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomienia typu push (jeżeli Uczestnik zezwolił na wyświetlanie powiadomień typu push na swoim urządzeniu mobilnym).
  12. Organizator może okresowo przyznawać Żappsy za działania lub aktywności inne niż określone powyżej, jak również może stosować szczególne zasady przyznawania Żappsów, w tym w odniesieniu do niektórych produktów lub grup produktów. Informacje o takich szczególnych zasadach przyznawania Żappsów będą komunikowane za pośrednictwem Aplikacji lub w odrębnych regulaminach.
  13. Organizator może przeprowadzać okresowe promocje punktowe, polegające w szczególności na tym, że za zakupy niektórych towarów lub za zakupy dokonane w określonym czasie, przysługuje Uczestnikowi liczba Żappsów większa, niż w przypadku standardowego przelicznika punktowego, o którym mowa w pkt 6.4. powyżej. Informacje o promocjach punktowych będą komunikowane za pośrednictwem Aplikacji lub w odrębnych regulaminach.
  14. W przypadku, gdy w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ostatniego zakupu dokonanego przez Uczestnika w Sklepie lub w Automacie sprzedającym w ramach Programu, podczas którego został zeskanowany ID Uczestnika lub kod QR umożliwiający wejście do Automatu sprzedającego i naliczenie Żappsów, nie zostanie dokonany ponowny zakup, podczas którego został zeskanowany ID Uczestnika lub kod QR, wszelkie Żappsy naliczone na Koncie Uczestnika tracą ważność (przepadają). Utrata ważności następuje wówczas z upływem 3 miesięcy od daty ostatniego zakupu dokonanego przez Uczestnika w Sklepie lub w Automacie sprzedającym w ramach Programu.
  15. Uczestnik powinien wykorzystać Żappsy naliczone na Koncie Uczestnika w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących Żappsów, które Uczestnik otrzymał w ramach Przelewu Żappsów, opisanych w pkt 9.18 poniżej. Jako początek Okresu Rozliczeniowego przyjmuje się 1 listopada każdego roku kalendarzowego, a koniec Okresu Rozliczeniowego – 31 października roku następnego. Uczestnik powinien wykorzystać Żappsy naliczone w danym Okresie Rozliczeniowym (tj. naliczone do końca października danego roku kalendarzowego na Koncie Uczestnika), nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego (tj. nie później niż w dwa pełne miesiące od zakończenia Okresu Rozliczeniowego). Wszelkie niewykorzystane Żappsy naliczone we wskazanym wyżej okresie tracą ważność (przepadają) wraz z zakończeniem tego roku kalendarzowego. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania równowartości finansowej części Żappsów, które utraciły ważność na wybrane cele charytatywne.
  16. Indywidualnie adresowane Promocje i indywidualne oferty dotyczące piwa będą kierowane do Uczestnika, który:
   1. ukończył 18 rok życia;
   2. podał w Aplikacji dodatkowe dane, o których mowa w pkt 4.5. Regulaminu, obejmujące wiek Uczestnika, a także wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora;
   3. po spełnieniu łącznie ww. warunków Uczestnikowi za zakup zostaną naliczone Żappsy.
  17. Organizator respektuje zasady odpowiedzialnego spożywania alkoholu i oferując oznaczonym Uczestnikom indywidualnie adresowane Promocje i indywidualne oferty dotyczące piwa, podejmuje działania mające na celu zapobieżenie zachęcaniu Uczestników do jego nadmiernego spożywania. Z uwagi na powyższe, Żappsy związane z nabywaniem piwa przyznawane są za zakup piwa o zawartości alkoholu nie większej niż 140 ml w przeliczeniu na czysty alkohol („Limit”).
  18. Limit dotyczy tygodnia kalendarzowego i jest rozliczany w cyklu miesięcznym w ten sposób, że w razie przekroczenia w ramach zakupu dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, Żappsy za kolejne zakupy piwa w tym samym miesiącu kalendarzowym nie są przyznawane.
  19. Żappsy za zakup piwa powyżej Limitu lub ograniczenia, o którym mowa powyżej nie są naliczane.
 7. ZAMAWIANIE KUPONÓW
  1. Uczestnik może wymienić zgromadzone na swoim Koncie Żappsy na Kupony, umożliwiające odbiór nagrody.
  2. Kupony, jakie można zamówić w ramach Programu, są zamieszczone w Katalogu Nagród dostępnym poprzez Aplikację. W Katalogu Nagród są zamieszczone Kupony różnego rodzaju, w tym dotyczące różnych towarów z asortymentu Sklepów. Niektóre Kupony mogą być dostępne wyłącznie w oznaczonym okresie lub do wyczerpania zapasów. Informacje w tym zakresie są dostępne w Aplikacji. Poszczególne Kupony posiadają swoją wartość punktową, widoczną w Aplikacji. O ile organizator nie wskazał inaczej, z Katalogu Nagród wyłączone są Kupony dotyczące Towarów z asortymentu Automatów sprzedających.
  3. Organizator przygotowuje i udostępnia w Aplikacji Katalog Nagród dopasowany do potrzeb i oczekiwań Uczestników. W związku z tym poszczególne Kupony mogą być dostępne dla wszystkich Uczestników, grup Uczestników (np. przebywających w danej miejscowości) lub indywidualnie dla określonych Uczestników. Kupony będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o posiadane przez Organizatora dane, o których mowa w pkt 5.5. Regulaminu.
  4. Organizator informuje, że dopasowywanie Katalogu Nagród do potrzeb i oczekiwań Uczestników w oparciu o dane, o których mowa powyżej, stanowi integralny element Programu, a ich jego prezentowanie należy do podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przypadkach przewidzianych w pkt 5.5. osoba, która nie chce, aby były do Aplikacji dostępne były takie Kupony, nie powinna brać udziału w Programie. Uczestnik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu dopasowania asortymentu Kuponów w Katalogu Nagród w każdym czasie, odinstalowując Aplikację oraz rezygnując z udziału w Programie (usuwając Konto).
  5. Ze względu na dopasowywanie Katalogu Nagród do potrzeb i oczekiwań Uczestników, asortyment Kuponów Katalog Nagród ulega okresowej aktualizacji. Aktualizacja Katalogu Nagród jest widoczna w Aplikacji (wymagany jest dostęp do Internetu).
  6. W celu zamówienia Kuponu Uczestnik wybiera w Aplikacji interesujący go Kupon i potwierdza chęć jego zamówienia w zamian za wymaganą liczbę Żappsów. Po potwierdzeniu chęci zamówienia danego Kuponu, z Konta Uczestnika zostają odliczone Żappsy zgodnie z wartością punktową zamówionego Kuponu (w pierwszej kolejności odliczane są Żappsy, których termin ważności wygasa najszybciej).
  7. Zamówiony Kupon zostaje niezwłocznie zapisany na Koncie Uczestnika (aktywacja Kuponu) i jest dostępny w Aplikacji.
  8. Uczestnik może jednorazowo zamówić więcej niż jeden Kupon – w zależności od liczby posiadanych Żappsów.
  9. Każdy Kupon posiada ograniczony termin ważności. Po upływie terminu ważności Kupon nie może zostać zrealizowany (przepada). Informacja o terminie ważności Kuponu jest widoczna w Aplikacji. W każdym wypadku termin ważności Kuponu jest liczony od momentu jego aktywacji (tj. zapisania na Koncie Uczestnika).
  10. O zbliżającym się upływie terminu ważności Kuponu Uczestnik może zostać poinformowany za pomocą powiadomienia push (jeżeli Uczestnik zezwolił na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu mobilnym) lub w wiadomości e-mail bądź SMS.
  11. Uczestnik może bez podania przyczyny zrezygnować z zamówionego Kuponu za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej w Aplikacji, o ile Kupon ten nie został jeszcze zrealizowany i nie utracił ważności (zwrot Kuponu). Niezwłocznie po zwrocie Kuponu na Konto Uczestnika przywracane są Żappsy wykorzystane na zamówienie tego Kuponu. W przypadku, gdy Kupon został już zrealizowany lub upłynął termin jego ważności, nie jest możliwy zwrot tego Kuponu.
  12. Organizatorowi, z ważnych przyczyn, przysługuje prawo dezaktywacji wszystkich lub wybranych Kuponów Uczestnika, z równoczesnym przywróceniem Żappsów wykorzystanych na zamówienie tych Kuponów. Przez ważną przyczynę należy rozumieć m.in. zmiany w Katalogu Nagród, dezaktywację Kuponu za niewykorzystane Żappsy (o których mowa w pkt 6.14. Regulaminu).
 8. WYMIANA KUPONÓW NA NAGRODY
  1. W przypadku nagród będących towarami lub usługami, ważny Kupon uprawnia do odbioru takiego towaru/usługi w Sklepie bez ponoszenia przez Uczestnika odpłatności. Uczestnik ma możliwości odbioru nagród objętych ważnym Kuponem w Automacie sprzedającym, chyba że regulamin promocji lub informacji o sposobie realizacji Kuponu udostępnionej w Aplikacji wyraźnie wyłącza lub ogranicza taką możliwość. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie nagrody dla Uczestnika jest Organizator, przy czym Uczestnik może odebrać nagrodę w Sklepie. W przypadku nagród innego rodzaju niż towary lub usługi dostępne w Sklepie, informacja o sposobie realizacji (odbioru) nagród, do których uprawnia taki Kupon, jest zamieszczania w Aplikacji.
  2. W celu otrzymania od Organizatora nagrody w ramach realizacji ważnego Kuponu z asortymentu Sklepu, należy okazać ID do zeskanowania kasjerowi w Sklepie. W przypadku, gdy wśród towarów/usług, które Uczestnik planuje nabyć w Sklepie, znajdzie się nagroda z Kuponu, Uczestnik otrzyma ten towar/usługę od Organizatora w ramach zakupów dokonywanych w Sklepie, tj. Sklep nie pobierze od Uczestnika w zamian za ten towar/usługę żadnego wynagrodzenia, a Kupon zostanie automatycznie wykorzystany. W ramach jednej transakcji w Sklepie można wykorzystać wiele Kuponów – w zależności od tego, jakie towary nabywa Uczestnik oraz jakie ważne Kupony są zapisane na jego Koncie w Aplikacji.
  3. Realizacja Kuponu nie musi być połączona z zakupami w Sklepie.
  4. Zapas nagród z Katalogu Nagród, które są towarami/usługami z asortymentu Sklepu, może w poszczególnych Sklepach okresowo ulec wyczerpaniu. W razie braku dostępności nagrody w danym Sklepie, realizacja Kuponu w tym Sklepie nie jest możliwa, a Uczestnik w celu realizacji Kuponu powinien udać się do innego Sklepu. Informacji o dostępności albo braku dostępności nagród udziela w imieniu Organizatora personel Sklepu.
  5. Uczestnik może dokonać wymiany Kuponów na nagrody jednorazowo maksymalnie do łącznej liczby 40 000 Żappsów. Próba jednorazowej wymiany przez Uczestnika Kuponów na nagrody o wartości przekraczającej 40 000 Żappsów, nie zostanie zrealizowana.
 9. PRZELEW ŻAPPSÓW
  1. Każdy Uczestnik może dokonać Przelewu Żappsów na rzecz innego Uczestnika. W celu zlecenia Przelewu Żappsów Uczestnik jest zobowiązany podać w Aplikacji swój numer telefonu, a następnie potwierdzić go zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4.14 niniejszego Regulaminu. Przelew Żappsów może być wykonywany tylko na rzecz Uczestników, którzy podali w Aplikacji swój numer telefonu i potwierdzili go zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4.14 niniejszego Regulaminu.
  2. Procedura zlecenia Przelewu Żappsów zostaje zainicjowana poprzez naciśnięcie przycisku „Przelej Żappsy” lub innego analogicznego. Jeśli Uczestnik zlecający Przelew Żappsów nie potwierdził na wcześniejszym etapie numeru telefonu w Aplikacji, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4.14 niniejszego Regulaminu, zostanie poproszony o podanie oraz potwierdzenie numeru telefonu. Brak potwierdzenia numeru telefonu przez Uczestnika zlecającego Przelew Żappsów uniemożliwia wydanie dyspozycji takiego przelewu.
  3. Uczestnik zlecający Przelew Żappsów powinien wskazać Uczestnika, na rzecz którego taki przelew ma zostać dokonany, podając jego numer telefonu. Następnie Organizator weryfikuje, czy wskazana osoba jest uprawniona do otrzymania Przelewu Żappsów, tj. czy podała i potwierdziła swój numer telefonu w Aplikacji. Jeżeli Przelew Żappsów nie jest możliwy, Organizator poinformuje o tym Uczestnika zlecającego Przelew Żappsów za pomocą komunikatu w Aplikacji.
  4. W przypadkach, w których Uczestnik wskazany jako odbiorca Przelewu Żappsów, posiada numer telefonu przypisany do kilku Kont w Aplikacji, Uczestnik zlecający Przelew Żappsów zostanie dodatkowo poproszony o wskazanie konkretnego Konta takiego Uczestnika, które ma zostać zasilone Przelewem Żappsów, poprzez podanie numeru ID tego Konta (indywidualny numer kodu kreskowego przypisany do każdego Konta w Aplikacji). Numer ID Konta Uczestnik powinien pozyskać od Uczestnika, któremu zamierza przekazać Przelew Żappsów, we własnym zakresie. Numer ten można sprawdzić w Aplikacji poprzez otwarcie kodu kreskowego, który służy do naliczania Żappsów w Sklepach lub Automatach sprzedających.
  5. Organizator weryfikuje czy podane przez Uczestnika zlecającego Przelew Żappsów numer telefonu oraz numer ID Konta Uczestnika wskazanego jako odbiorca takiego przelewu, są przypisane do tego samego Konta. Organizator poinformuje Uczestnika zlecającego Przelew Żappsów za pomocą komunikatu w Aplikacji o możliwości lub braku możliwości dokonania Przelewu Żappsów z użyciem podanych przez niego danych.
  6. W celu ułatwienia procesu zlecania Przelewu Żappsów, Uczestnik może udzielić Aplikacji zezwolenia na dostęp do listy kontaktów na swoim urządzeniu mobilnym. Uczestnik zlecający Przelew Żappsów jest proszony o wyrażenie zgody na dostęp do listy kontaktów, za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego w Aplikacji. W przypadku udzielenia takiej zgody, Uczestnik zlecający Przelew Żappsów uzyskuje możliwość wybrania numeru telefonu Uczestników, na rzecz których zamierza dokonać Przelewu Żappsów, z listy kontaktów na swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażenie zgody na dostęp do listy kontaktów nie jest warunkiem dokonania Przelewu Żappsów. Uczestnik może wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie w ustawieniach urządzenia mobilnego.
  7. Po uzyskaniu potwierdzenia, że wskazany Uczestnik może być odbiorcą Przelewu Żappsów, Uczestnik zlecający Przelew Żappsów uzupełnia interaktywny formularz Przelewu Żappsów, zawierający następujące pola: nazwa odbiorcy Przelewu Żappsów, jego numer telefonu oraz liczba przelewanych Żappsów. Numer telefonu odbiorcy uzupełnia się w formularzu automatycznie o numer podany przez Uczestnika na etapie weryfikacji możliwości dokonania Przelewu Żappsów zgodnie z pkt 9.3 niniejszego Regulaminu, a także zostaje uzupełniony o numer kierunkowy +48, jeżeli Uczestnik nie wpisał go samodzielnie. W przypadku udzielenia przez Uczestnika zgody na dostęp Aplikacji do listy kontaktów Uczestnika – nazwa odbiorcy Przelewu Żappsów zostaje domyślnie uzupełniona nazwą z listy kontaktów Uczestnika, z możliwością jej edycji w formularzu.
  8. W przypadku gdy Uczestnik zlecający Przelew Żappsów posiada mniejszą liczbę Żappsów niż wskazana przez niego w formularzu przelewu, Przelew Żappsów nie może zostać zlecony. Uczestnik zlecający Przelew Żappsów zostanie wówczas proszony o dokonanie korekty liczby Żappsów do wysokości maksymalnej liczby Żappsów zgromadzonych na Koncie.
  9. Przelew Żappsów zostaje zlecony (zatwierdzony) przez Uczestnika zlecającego Przelew Żappsów, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij Żappsy” lub innego analogicznego. Uczestnik zlecający Przelew Żappsów nie ma możliwości cofnięcia zleconego Przelewu Żappsów po jego zatwierdzeniu.
  10. W Programie obowiązuje dzienny limit ilości Żappsów, którą Uczestnik może przelać na rzecz innych Uczestników. Informacja o obowiązującej wysokości dziennego limitu Żappsów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest komunikowana Uczestnikom za pośrednictwem Aplikacji.
  11. Stan salda Żappsów na Koncie Uczestnika, który zlecił Przelew Żappsów oraz Uczestnika, na rzecz którego taki przelew został zlecony, zostanie zaktualizowany po upływie czasu koniecznego do obsługi technicznej procesu przez Organizatora. Informacje o dokonanych lub otrzymanych przez Uczestnika Przelewach Żappsów, dostępne są w ramach Historii Żappsów, udostępnianej w ramach Konta. Jeżeli Uczestnik, na rzecz którego dokonano Przelewu Żappsów, wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień typu push o Żappsach zgromadzonych w ramach Konta, po dokonaniu aktualizacji salda Żappsów na jego Koncie, otrzyma on dodatkowo informację o zasileniu jego Konta przy pomocy powiadomienia typu push.
  12. Do czasu aktualizacji salda Żappsów na Koncie Uczestnika zlecającego Przelew Żappsów (pomniejszeniu liczby Żappsów zgromadzonych na Koncie o liczbę przelewanych Żappsów), Uczestnik zlecający Przelew Żappsów nie może zlecić kolejnego Przelewu Żappsów. 
  13. Uczestnik, który dokonał zlecenia Przelewu Żappsów, do czasu aktualizacji salda Żappsów na jego Koncie nie może dokonywać aktywacji Kuponów, która prowadziłaby do powstania ujemnego salda Żappsów na Koncie Uczestnika. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zakazu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Organizator dezaktywuje wszystkie aktywne Kupony, jakie Uczestnik posiada w ramach Konta. Organizator przywróci na Konto Uczestnika Żappsy w liczbie odpowiadającej wartości dezaktywowanych Kuponów posiadanych przez Uczestnika wyrażonej w Żappsach oraz liczbie zgromadzonych Żappsów na Koncie Uczestnika, pomniejszonej o liczbę Żappsów odpowiadającą wartości Kuponu aktywowanego przez Uczestnika z naruszeniem zakazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
  14. Przelew Żappsów nie może zostać zrealizowany, jeżeli ma zasilić Konto powiązane z tym samym numerem telefonu, który jest przypisany do Konta Uczestnika, z którego następuje wydanie dyspozycji Przelewu Żappsów. Oznacza to, iż Uczestnik nie może dokonać Przelewu Żappsów na Konto powiązane z numerem telefonu, z którego następuje zlecenie Przelewu Żappsów.
  15. Organizator ma prawo weryfikacji prawidłowości dokonywania przez Uczestników Przelewu Żappsów. W przypadku stwierdzenia nienależnego uznania Konta Uczestnika Żappsami w związku z Przelewem Żappsów dokonanym z naruszeniem Regulaminu, Organizator ma prawo odliczenia Żappsów nabytych z naruszeniem Regulaminu z Konta Uczestnika. O odliczeniu Żappsów oraz przyczynie takiego odliczenia Organizator powiadamia Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomienia typu push (jeżeli Uczestnik zezwolił na wyświetlanie powiadomień typu push na swoim urządzeniu mobilnym). Uczestnik ma prawo złożyć reklamację na działanie Organizatora, w przypadku uznania, że odliczenie Żappsów nie było uprawnione, zgodnie z pkt 14 niniejszego Regulaminu.
  16. Funkcjonalność Przelewu Żappsów może być czasowo niedostępna dla Uczestników z przyczyn związanych z koniecznością podejmowania przez Organizatora działań polegających na przeciwdziałaniu nadużyciom w ramach dokonywania Przelewu Żappsów, w tym konieczności przeprowadzenia napraw lub modernizacji Aplikacji. Organizator zobowiązuje się do minimalizacji czasu, w którym nastąpi wyłączenie funkcjonalności Przelewu Żappsów. W przypadku planowanych napraw lub modernizacji Aplikacji związanych z tą funkcjonalnością, Organizator umieści w Aplikacji stosowny komunikat.
  17. Uczestnik powinien wykorzystać Żappsy zgromadzone na Koncie Uczestnika, które otrzymał w ramach Przelewów Żappsów od innych Uczestników, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił Przelew Żappsów. Wszelkie niewykorzystane Żappsy przelane w danym roku kalendarzowym, tracą ważność (przepadają) wraz z zakończeniem tego roku kalendarzowego. Informację o terminie ważności Żappsów otrzymanych w ramach Przelewu Żappsów, dostępne są w ramach Historii Żappsów.
  18. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w pkt 9.1 – 9.17. powyżej, do Żappsów otrzymanych przez Uczestnika w ramach Przelewu Żappsów, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu dotyczące Żappsów naliczanych przez Organizatora.
 10. KORZYSTANIE Z APLIKACJI
  1. Za pomocą Aplikacji Organizator umożliwia Uczestnikom w szczególności dostęp do:
   1. informacji o Promocjach dostępnych dla Uczestnika;
   2. informacji o liczbie Żappsów zgromadzonych na  Koncie i zmianach salda Żappsów (Historia Żappsów);
   3. Katalogu Nagród i zamawiania Kuponów;
   4. informacji o lokalizacji najbliższych Sklepów (w przypadku włączonej usługi geolokalizacji);
   5. informacji o wybranej ofercie Sklepów i maksymalnych cenach produktów z takiej oferty, dostępnych dla Uczestników;
   6. informacji o ewentualnej najniższej/najwyższej obniżce procentowej ceny produktu;
   7. funkcji wyświetlania ID;
   8. możliwości składania Zamówień w ramach Usługi Zamów i Odbierz;
   9. możliwości korzystania z funkcjonalności Usługi Żabka Nano;
   10. możliwości korzystania z funkcjonalności Przelewu Żappsów;
   11. ankiet dostępnych w ramach Konta, o których mowa w pkt 4.16.1;
   12. możliwości korzystania z Usługi Subskrypcji;
   13. możliwości korzystania z Gry Żabu,
   14. korzystania z nowych funkcjonalności Aplikacji udostępnionych przez Organizatora.
  2. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Uczestnika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Uczestnikowi usługi telekomunikacyjne.
  3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe pod warunkiem pobrania tej Aplikacji:
   1. ze sklepu Google Play – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android, lub
   2. ze sklepu Apple App Store – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS,
   3. ze sklepu HUAWEI AppGallery – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem HarmonyOS.
  4. Organizator dostarcza Aplikację, tj. umożliwia korzystanie z niej, niezwłocznie po jej pobraniu przez Uczestnika ze sklepu Google Play Store, Apple App Store lub HUAWEI App Gallery i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Uczestnika.
  5. Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Uczestnika.
  6. W przypadku, gdy Uczestnik pobrał i zainstalował Aplikację, a Organizator nie umożliwił korzystania z niej na zasadach opisanych w pkt 10.4. powyżej, Uczestnik powinien wezwać Organizatora do jej prawidłowego dostarczenia. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem pocztą elektroniczną na adres e-mail CWK wskazany w pkt 2.1.3. lub pisemnie, listem przesłanym do CWK na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1.1. Regulaminu. Aplikacja jest dostarczana Uczestnikowi niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji żądania, o którym mowa w niniejszym punkcie, przez Organizatora. W sprawach szczególnie skomplikowanych, termin dostarczenia Aplikacji może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 14 (czternastu) dni. Organizator informuje Uczestnika o takim przedłużeniu terminu i wskazuje przyczynę przedłużenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie – w zależności od tego, którym kanałem informacji otrzymał wezwanie Uczestnika.
  7. Uczestnikowi, który wezwał Organizatora do dostarczenia Aplikacji zgodnie z pkt 10.6. powyżej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji, jeżeli Organizator nie zrealizował żądania Uczestnika niezwłocznie lub w dodatkowym terminie 14 dni. Do odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji odpowiednio stosuje się pkt 17.3. – 17.5. Regulaminu.
  8. Uczestnikowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji bez wzywania Organizatora do jej prawidłowego dostarczenia, jeżeli:
   1. Organizator oświadczył lub z okoliczności wynika, że nie dostarczy Uczestnikowi Aplikacji, lub
   2. Organizator nie dostarczył Aplikacji niezwłocznie (tj. Uczestnik nie uzyskał do niej dostępu po pobraniu i instalacji na urządzeniu mobilnym), a natychmiastowa dostępność Aplikacji miała dla Uczestnika istotne znaczenie.

    W pozostałym zakresie, odpowiednie zastosowanie znajdują pkt 17.3. – 17.5. Regulaminu.
  9. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 8.0 i dostępem do Google Play Store lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 14 i dostępem do Apple App Store lub z systemem operacyjnym HarmonyOS w wersji nie niższej niż 2.0 i dostępem do HUAWEI AppGallery.
  10. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
   1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
   2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet, przy czym połączenie z siecią Internet jest wymagane dla prawidłowego działania funkcjonalności wskazanych w pkt 10.1. powyżej za wyjątkiem funkcji wyświetlania ID; połączenia takiego wymaga ponadto logowanie do Aplikacji.
  11. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Uczestnika, takich jak zdjęcia/multimedia, identyfikator urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu, geolokalizacja lub kontakty. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie dostępu do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji lub ich poprawne działanie. Organizator informuje Uczestnika o wymaganym dostępie do określonych zasobów urządzenia mobilnego poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji.
  12. Organizator dostarcza okresowe aktualizacje Aplikacji i informuje Uczestników o ich dostępności przez okres obowiązywania umowy o korzystanie z Aplikacji. Organizator informuje o dostępnej aktualizacji Aplikacji i ewentualnych konsekwencjach jej niezainstalowania, za pośrednictwem Google Play Store, Apple App Store oraz HUWAWEI App Gallery lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.
  13. Aby poprawnie zainstalować aktualizację Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Uczestnik postępować zgodnie ze standardowym procesem instalacji aktualizacji aplikacji mobilnych na swoim urządzeniu mobilnym lub zgodnie z wytycznymi Organizatora zawierającymi informacje o aktualizacji Aplikacji.
  14. Organizator informuje, że instalacja dostarczanych przez Organizatora aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Organizator informuje Uczestników o takich aktualizacjach za pośrednictwem opisu aktualizacji dostępnego w Google Play Store, Apple App Store oraz Huawei App Gallery lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego w Aplikacji.
  15. Organizator rekomenduje instalowanie aktualizacji Aplikacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store, Apple App Store oraz HUAWEI App Gallery. W każdym wypadku Uczestnik powinien zainstalować aktualizację Aplikacji od chwili powiadomienia o jej dostępności zgodnie z pkt 10.12. powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji wynikające wyłącznie z braku instalacji aktualizacji, w następujących wypadkach:
   1. Uczestnik, pomimo poinformowania o dostępnej aktualizacji Aplikacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, nie zainstalował jej w terminie o którym mowa powyżej,
   2. Uczestnik nie postępował zgodnie z instrukcjami poprawnej instalacji aktualizacji Aplikacji o których mowa w pkt 10.13. powyżej i w konsekwencji nie zainstalował lub błędnie zainstalował tę aktualizację.
  16. Uczestnik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
  17. Organizator zapewnia dostępność wsparcia technicznego w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji. W celu uzyskania wsparcia technicznego, należy skontaktować się z Organizatorem:
   1. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji,
   2. pocztą elektroniczną na adres e-mail CWK wskazany w pkt 2.1.3.
  18. W przypadku braku dostępności Aplikacji lub niepoprawnego działania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem w celu ustalenia, czy brak dostępności lub niepoprawne działanie Aplikacji wynikają z cech środowiska cyfrowego Uczestnika (np. właściwości urządzenia mobilnego, którym Uczestnik się posługuje lub połączenia sieciowego).
  19. W ramach funkcjonalności Żappka Post:
   1. Uczestnik posiadać będzie dostęp do informacji dotyczących przesyłek kurierskich adresowanych do Uczestnika i doręczanych w Sklepach, w tym numeru przesyłki, daty nadania, miejsca nadania, statusu Przesyłki, miejsca doręczenia, Kodu odbioru, daty doręczenia, historii Przesyłek.
   2. Uczestnik, w przypadku dostarczenia Przesyłki do wybranego przez nadawcę Sklepu, otrzymuje za pomocą Aplikacji informację o gotowości do wydania przesyłki (komunikat o zmianie jej statusu na “Czeka na odbiór”). Uczestnik otrzymuje jednocześnie Kod odbioru przyporządkowany do tej przesyłki.
   3. Przy odbiorze przesyłki w Sklepie stanowiącym miejsce jej doręczenia Uczestnik zobowiązany jest okazać pracownikowi Sklepu wydającemu przesyłkę swój ID (kod kreskowy) w celu weryfikacji Uczestnika jako adresata lub osobę uprawnioną do odbioru Przesyłki. Okazanie ID jest warunkiem koniecznym do wydania Przesyłki. Pracownik Sklepu może każdorazowo domagać się dodatkowo okazania Kodu Odbioru w celu weryfikacji adresata Przesyłki.
   4. Uczestnik może wyłączyć w Aplikacji funkcję weryfikacji Uczestnika poprzez ID (kod kreskowy). W takim przypadku weryfikacja przeprowadzana będzie poprzez okazanie pracownikowi Sklepu Kodu odbioru.
 11. ZMIANY W APLIKACJI
  1. Niezależnie od uprawnienia o którym mowa w pkt 18. poniżej, Organizator może z ważnej przyczyny wprowadzać zmiany w Aplikacji, które nie są niezbędne do zachowania jej zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany w Aplikacji jest:
   1. zmiana, rozbudowa lub ulepszenie sposobu wyświetlania treści dostępnych w Aplikacji, w tym treści, o których mowa w pkt 10.1. powyżej,
   2. ulepszenie funkcjonalności Aplikacji w celu poprawy jakości świadczenia usług przez Organizatora,
   3. dostosowanie Aplikacji do zmian w środowisku technicznym Organizatora (tj. wykorzystywanego przez Organizatora sprzętu lub oprogramowania),
   4. zmiany wynikające z konieczności dostosowania Aplikacji do wymogów dostawców sklepów z aplikacjami (np. Google Play Store, Apple App Store Huawei App Gallery).
 12. BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI
  1. Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony hasłem dostępu nadawanym przez Uczestnika podczas rejestracji. Hasło powinno spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać. Nadane w trakcie rejestracji hasło dostępu powinno być przez Uczestnika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
  2. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
  3. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub za pomocą opcji logowania poprzez Facebook (w przypadku Uczestnika posiadającego konto w serwisie Facebook). Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.
  4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Organizatorowi za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
  5. Organizator zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Uczestnika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.
  6. Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Uczestników. Jednakże Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Organizator zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.
  7. Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego ID, telefonu oraz numeru telefonu, w szczególności zobowiązany jest do nieudostępniania ich osobom trzecim do używania.
  8. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z udostępnieniem informacji o których mowa w ustępie poprzednim osobom trzecim, w szczególności ryzyka utraty Przesyłki w wyniku jej odebrania przez osobę nieuprawnioną.
  9. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania numeru telefonu i natychmiastowej jego zmiany w Aplikacji w przypadku zaprzestania korzystania z podanego w Aplikacji numeru telefonu.
  10. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z nieuaktualnieniem numeru telefonu w Aplikacji, w szczególności ryzyka utraty Przesyłki w wyniku odebrania przez osobę nieuprawnioną.
 13. PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM
  1. Organizator może usunąć lub zablokować Konto Uczestnika z ważnego powodu, jakim jest:
   1. uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie Żappsów lub brak odliczenia Żappsów z Konta Uczestnika, w przypadku, gdy takie odliczenie powinno nastąpić zgodnie z Regulaminem lub niezasadne przyznanie innych korzyści w Programie,
   2. nieuprawnione odebranie Przesyłek osób trzecich,
   3. złożenie przez Uczestnika niezgodnego z prawdą oświadczenia co do spełniania warunków uczestnictwa w Programie (w szczególności Uczestnik nie ma ukończonego 16-go roku życia lub oświadczenie o prawie do dysponowania numer telefonu jest niezgodne z prawdą),
   4. naruszenie przez Uczestnika zasad korzystania z Usługi Subskrypcji lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Usługi Subskrypcji,
   5. uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika zasad Gry Żabu mającego wpływ na niezasadne przyznanie punktów doświadczenia („Much”) w Grze Żabu, zaspokojenie potrzeb bohatera Gry Żabu, nabycie wirtualnych akcesoriów, gadżetów i ulepszeń („Assetów”) dla bohatera Gry Żabu lub na odliczenie Much lub Żappsów w przypadku, gdy takie odliczenie powinno nastąpić zgodnie z Załącznikiem nr 5, lub polegającego na niezasadnym uzyskaniu innych korzyści w Grze Żabu.
  2. O blokadzie Konta i jej przyczynie Organizator zawiadamia Uczestnika za pomocą komunikatu w Aplikacji lub drogą e-mailową.
  3. Blokada Konta następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 (dwudziestu jeden) dni.
  4. Podczas blokady Konta Uczestnik nie może zamawiać i realizować Kuponów (odbierać na ich podstawie nagród) ani w inny sposób wykorzystywać Żappsów, w tym dokonywać Przelewu Żappsów, jak również korzystać z Usługi Zamów i Odbierz i Usługi Żabka Nano, Usługi Subskrypcji oraz Gry Żabu. W okresie blokady Uczestnikowi nie są naliczane Żappsy na jego Konto.
  5. W wyniku blokady aktywne Kupony zapisane na Koncie są anulowane za zwrotem Żappsów wykorzystanych przez Uczestnika na zamówienie tych Kuponów.
  6. Po wyjaśnieniu sprawy Organizator – w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego -może:
   1. odblokować Konto Uczestnika i w razie, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okazało się niezasadne, w charakterze rekompensaty za zablokowanie Konta przyznać dodatkowe Żappsy Uczestnikowi;
   2. odblokować konto Uczestnika z informacją, że kolejne naruszenie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Programu przez Organizatora (pkt 16.7.). Ponadto jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Uczestnika doszło do naliczenia nienależnych Żappsów lub braku odliczenia Żappsów z Konta Uczestnika, w przypadku, gdy takie odliczenie powinno nastąpić zgodnie z Regulaminem lub nienależnego przyznania innych korzyści, Organizator odblokowując Konto odliczy takie nienależne Żappsy lub korzyści;
   3. wykluczyć Uczestnika z Programu (pkt 16.7.) informując go o przyczynie wykluczenia. Wykluczenie takie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
  7. W przypadku jeśli podejrzenie naruszenia Regulaminu dotyczy wyłącznie korzystania przez Uczestnika z funkcjonalności Przelewu Żappsów, Organizator uprawniony jest do ograniczenia blokady Konta Uczestnika wyłącznie do blokady funkcjonalności przelewania Żappsów. Do blokady funkcjonalności przelewania Żappsów, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 13.1 – 13.6 powyżej.
  8. Operator pocztowy jest uprawniony do usunięcia Konta Operatora pocztowego w przypadku nieuprawnionego odebrania przez Uczestnika Przesyłek osób trzecich lub złożenia przez Uczestnika niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie, w szczególności oświadczenia o prawie do dysponowania numerem telefonu. Niezależnie od tego Operator pocztowy zachowuje względem Uczestnika wszelkie roszczenia powstałe w związku ze świadczeniem usług pocztowych dotyczących Przesyłek monitorowanych w Żappka Post (poprzez Konto Operatora pocztowego).
 14. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane z Programem, w tym dotyczące nagród, Kuponów, Żappsów, funkcjonowania Aplikacji, Usługi Zamów i Odbierz, Usługi Żabka Nano, Usługi Subskrypcji, Gry Żabu lub blokady Konta, mogą być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta – według wyboru osoby składającej reklamację:
   1. pocztą elektroniczną na adres e-mail Centrum Wsparcia Klienta wskazany w pkt 2.1.3.),
   2. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji;
   3. pisemnie – listem przesłanym do Centrum Wsparcia Klienta (na adres siedziby Organizatora, wskazany w pkt 1.1).
  2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 14 (czternastu) dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, przy czym w razie wniesienia reklamacji przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji odpowiedź na reklamację jest udzielana e-mailowo.
  4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  5. W przypadku reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji, zawierającej żądanie doprowadzenia Aplikacji do zgodności z umową (tj. żądanie dostarczenia Aplikacji lub usunięcia nieprawidłowości uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z jej funkcjonalności, o których mowa w pkt 10.1 powyżej), Organizator może odmówić jej uwzględnienia, gdy:
   1. doprowadzenie do zgodności z umową nie jest możliwe po stronie Organizatora i Organizator poinformował o tej okoliczności w odpowiedzi na reklamację, lub
   2. doprowadzenie do zgodności z umową zgodnie z żądaniem Uczestnika wymaga nadmiernych kosztów dla Organizatora i Organizator poinformował o tej okoliczności w odpowiedzi na reklamację.
  6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Uczestnika dotyczącej Aplikacji o której mowa w pkt 14.5. powyżej, Organizator doprowadza Aplikację do zgodności z umową w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia do Organizatora. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni.
  7. Reklamacje dotyczące wad towarów, odebranych w Sklepie jako nagrody w Programie, są rozpatrywane zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dotyczących niezgodności towaru z umową, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
   1. Jeżeli Uczestnik, domaga się wymiany wadliwej nagrody na nagrodę wolną od wad, powinien zgłosić takie żądanie do Organizatora za pośrednictwem Sklepu, w którym odebrał wadliwą nagrodę. Wymiana nagrody na wolną od wad następuje w Sklepie (personel Sklepu działa w tym zakresie w imieniu Organizatora) za zwrotem nagrody wadliwej.
   2. Żądania inne niż wymiana nagrody wadliwej na wolną od wad należy zgłaszać do Centrum Wsparcia Klienta. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca załączenie przez Uczestnika do reklamacji dowodów potwierdzających wadę nagrody (np. zdjęcia), oraz dowodów otrzymania wadliwej nagrody w Sklepie (np. oryginał lub czytelną kopię wydruku z kasy), a w przypadku chęci odstąpienia od umowy dotyczącej wadliwej nagrody – również potwierdzenia zwrotu wadliwej nagrody do Organizatora za pośrednictwem Sklepu, w którym ta nagroda została odebrana (np. oryginał lub czytelną kopię potwierdzenia zwrotu wadliwej nagrody wystawionego przez Sklep).
   3. W przypadku Kuponu uprawniającego do otrzymania nagrody w postaci towaru lub usługi podmiotu trzeciego (innego niż Organizator lub Sklep), Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za honorowanie ważnego Kuponu przez taki podmiot trzeci. Jednocześnie wszelkie reklamacje dotyczące nagród od podmiotu trzeciego, jak również wymiany wadliwej nagrody na nagrodę wolną od wad, powinny być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług nabywanych z wykorzystaniem Kuponu realizowanego u podmiotu trzeciego ponosi ten podmiot trzeci. W przypadku, gdy podmiot trzeci wbrew swojemu obowiązkowi odmówił realizacji ważnego Kuponu, Uczestnik może złożyć reklamację do Organizatora poprzez Centrum Wsparcia Klienta.
  8. Reklamacje związane z wykluczeniem z Programu Uczestnika (o którym mowa w pkt 16.7.), Uczestnik może składać w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o wykluczeniu z Programu. Na czas rozpatrywania reklamacji Konto Uczestnika zostanie zablokowane (w tym zakresie zastosowanie będą miały przepisy pkt 13 Regulaminu). W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona przez Organizatora, Uczestnik traci niewykorzystane Żappsy zgromadzone  na jego Koncie, jak również traci niewykorzystane Kupony, co skutkuje brakiem możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
  9. Informacje o ścieżce reklamacji związanych z korzystaniem z Żappka Post, a dotyczące nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług pocztowych Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Operatorem pocztowym za pomocą maila: bok@pointpack.pl lub pod numerem telefonu: 22 1 855 856.
  10. Reklamacje dotyczące wad towarów nabytych w Sklepie w ramach Usługi Zamów i Odbierz powinny być kierowane do Partnera Żabka Polska prowadzącego ten Sklep objęty usługą np. poprzez złożenie reklamacji w Sklepie.
  11. Reklamacje dotyczące wad towarów nabytych w Automacie sprzedającym, powinny być kierowane do Partnera Żabka Nano na zasadach opisanych w pkt. 9.6. w Załączniku nr 3.
 15. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
  2. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 15.1. powyżej.
  3. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
 16. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie (wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu Uczestnik może dokonać usunięcia swojego Konta w Aplikacji lub skontaktować się z Organizatorem poprzez Centrum Klienta (e-mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego). Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z udziału w Programie.
  2. Rezygnacja z udziału w Programie uniemożliwia składanie zamówień w ramach Usługi Zamów i Odbierz, a także korzystanie z funkcjonalności Usługi Żabka Nano i Gry Żabu. Pomimo rezygnacji, Uczestnik nadal może dokonywać zakupów w Sklepie w sposób tradycyjny, a w Automacie sprzedającym – posługując się kartą płatniczą której jest posiadaczem i korzystając z odrębnej usługi Organizatora, której zasady dostępne są tutaj.
  3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w Programie) z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się:
   1. sytuację, w której Uczestnik nie dokonał żadnej aktywności w ramach Programu (w szczególności jego ID nie jest skanowane) przez okres przekraczający 1 (jeden) rok (tzw. „martwe Konto”);
   2. sytuację, w której Uczestnik, który dokonał rejestracji w Programie po dniu 10.04.2023 nie potwierdził (nie zweryfikował) podanego podczas rejestracji adresu e-mail w terminie 2 (dwóch) dni od daty otrzymania od Organizatora wiadomości z linkiem weryfikacyjnym, wysłanej na ten adres e-mail Uczestnika,
   3. istotne naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu w sposób, który nie uzasadnia jednak wykluczenia z Programu ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 16.7. poniżej.
  4. W przypadku, o którym mowa w pkt 16.1. i 16.3. powyżej, Uczestnik może wykorzystać zgromadzone ważne Żappsy (wymienić je na Kupony) oraz realizować aktywne Kupony (pod warunkiem potwierdzenia adresu e-mail zgodnie z pkt 4.9. powyżej), a także korzystać z dostępnych w Aplikacji funkcjonalności obejmujących w szczególności Usługę Żabka Nano, Usługę Zamów i Odbierz, Usługę Subskrypcji i Grę Żabu, jeszcze przez 30 (trzydzieści) dni (termin wypowiedzenia) liczone od:
   1. daty dotarcia do Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 16.1. powyżej; lub
   2. daty powiadomienia Uczestnika o wykluczeniu z Programu na podstawie pkt 16.3. powyżej.
  5. Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym, niewykorzystane Żappsy i Kupony tracą ważność i nie mogą zostać użyte (przepadają), Uczestnik traci możliwość korzystania z dostępnych w Aplikacji i Programie funkcjonalności (w szczególności Usługi Żabka Nano, Usługi Zamów i Odbierz, Usługi Subskrypcji), traci dotychczasowe postępy w Grze Żabu, a Konto Uczestnika zostaje usunięte. W każdym wypadku zastosowanie 16.3. nie może prowadzić do przekroczenia ostatecznego terminu na wykorzystanie Żappsów i Kuponów, o którym mowa w pkt 6 oraz w pkt 9.18 Regulaminu.
  6. Jeżeli Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Programie bądź zostaje wykluczony z Programu na podstawie pkt. 16.3. powyżej, zażąda, aby jego Konto zostało usunięte natychmiast (bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 16.4. powyżej), Organizator usuwa Konto tego Uczestnika, co powoduje utratę niewykorzystanych Żappsów i brak możliwości ich wymiany na Kupony, jak również utratę niewykorzystanych Kuponów i brak możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
  7. Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Programu Uczestnika (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o uczestnictwo w Programie), który:
   1. w sposób powtarzający się (pomimo wcześniejszego upomnienia przez Organizatora) lub rażący istotnie narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy wpływania przez Uczestnika w nieuczciwy sposób na przebieg Programu lub ingerowania przez Uczestnika w bezprawny sposób w mechanizm Programu w celu uzyskania nienależnych Żappsów lub korzyści lub naruszenia przez Uczestnika zasad korzystania z Usługi Subskrypcji lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z Usługi Subskrypcji;
   2. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków uczestnictwa w Programie, a w szczególności nie ma ukończonego 16-go roku życia.
  8. O wykluczeniu z Programu na podstawie pkt 16.7. Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia. W takim wypadku Uczestnik traci niewykorzystane Żappsy naliczone na jego Konto, jak również traci niewykorzystane Kupony, co skutkuje brakiem możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
  9. Uczestnik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje rozwiązania umowy o uczestnictwo w Programie. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem zgodnie z treścią pkt 16.1. powyżej lub samodzielnie usunąć swoje Konto z poziomu Aplikacji.
  10. Rezygnacja z Usługi Żabka Nano dostępnej w Aplikacji przez Uczestnika oznacza rezygnację z udziału w Programie na zasadach opisanych w niniejszym punkcie. Uczestnik nie ma możliwości zrezygnowania z Usługi Żabka Nano dostępnej w Aplikacji bez jednoczesnej rezygnacji z udziału w Programie.
  11. Rezygnacja przez Uczestnika w Programie oraz usunięcie Konta w Aplikacji powoduje automatycznie usunięcie jego Konta u Operatora pocztowego.
 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia zgodnie z pkt 16.1. Regulaminu, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji w Programie).
  2. Niezależnie od uprawnienia do zwrotu Kuponu za pomocą udostępnionej w Aplikacji funkcji zgodnie z pkt 7.11. Regulaminu, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia Kuponu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zapisania Kuponu na Koncie Uczestnika.
  3. Uczestnikowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji, w następujących wypadkach:
   1. Organizator poinformował Uczestnika, że doprowadzenie Aplikacji do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Organizatora, zgodnie z pkt. 10.6. powyżej,
   2. Organizator uwzględnił reklamację Uczestnika, ale nie doprowadził Aplikacji do zgodności z umową w terminie 14 dni albo 30 dni (w przypadku przedłużenia terminu zgodnie z pkt 10.7. powyżej) od daty zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika,
   3. Organizator próbował doprowadzić Aplikację do zgodności z umową i mimo to w dalszym ciągu nie dostarczył Aplikacji lub nie usunął nieprawidłowości uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt 10.1. powyżej (tj. Aplikacja nadal pozostaje niezgodna z umową),
   4. brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy o korzystanie z Aplikacji bez uprzedniego kierowania do Organizatora reklamacji na zasadach opisanych w pkt 14.1. – 14.5. powyżej (reklamacja dotycząca dostarczenia Aplikacji lub usunięcia nieprawidłowości uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z jej funkcjonalności),
   5. Organizator poinformował Uczestnika, że nie doprowadzi do zgodności z umową w terminach, o których mowa w pkt 10.7, 10.8.2. lub bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do Centrum Wsparcia Klienta). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w pkt 17.1. lub 17.2. powyżej. W przypadkach, o których mowa w pkt 17.3. powyżej – wystarczające jest wysłanie do Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W szczególności, w odniesieniu do odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia Kuponu Organizator niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od takiej umowy, zwróci Uczestnikowi będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą wszelkie wykorzystane na ten Kupon Żappsy, w zamian za zwrot (anulowanie) Kuponu.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  7. Kupon jest wykorzystywany na żądanie Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą. Skorzystanie przez Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą z Kuponu w terminie, w którym Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej zamówienia Kuponu, oznacza wyraźne oświadczenie Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą o żądaniu wykonania przez Organizatora w pełni usługi dotyczącej tego Kuponu, skutkującym utratą prawa odstąpienia od umowy dotyczącej tego Kuponu, a w konsekwencji, w związku ze zrealizowaniem Kuponu w całości, skutkuje brakiem możliwości jego zwrotu (anulowania) i odstąpienia od umowy dotyczącej tego Kuponu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
  8. Odstąpienie od umowy o korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym, o którym mowa w pkt 16.6. powyżej. W takim wypadku, Organizator usuwa Konto Uczestnika, który skierował do Organizatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy, co powoduje utratę niewykorzystanych Żappsów i brak możliwości ich wymiany na Kupony, jak również utratę niewykorzystanych Kuponów i brak możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
 18. ZMIANA REGULAMINU
  1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
   2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
   3. wprowadzenie dodatkowych możliwości uzyskiwania Żappsów;
   4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
   5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
   6. zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Programu;
   7. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji, jak również aktualizacja Aplikacji skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej aktualizacji;
   8. rozszerzenie Programu na nowe platformy komunikacji;
   9. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
   10. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów.
  2. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Aplikacji oraz poprzez wiadomość e-mail, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 18.4. poniżej.
  3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w pkt 18.2. powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
  4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnuje z udziału w Programie przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rezygnacja z udziału w Programie następuje na zasadach określonych w pkt 16.1. Regulaminu.
 19. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  1. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
   2. ekonomiczna nieopłacalność Programu;
   3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
   4. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno- marketingowej dotyczącej Organizatora lub Sklepów.
  2. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Aplikacji oraz wiadomość e-mail, wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu Programu.
  3. Organizator nie będzie naliczał Uczestnikom Żappsów za zakupy lub inne aktywności dokonane począwszy od daty zakończenia Programu. Organizator zapewnia jednak Uczestnikom możliwość wykorzystania ważnych Żappsów, zgromadzonych  na ich Kontach, jeszcze przez co najmniej 1 (jeden) miesiąc od daty zakończenia Programu. W tym samym okresie Uczestnicy będą mogli również realizować zamówione Kupony (zgodnie z terminem ich ważności). Wykorzystanie Żappsów i realizacja Kuponów następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 19.3. powyżej, Program zostaje zamknięty, zaś Konta Uczestników usunięte. Z chwilą usunięcia Kont niewykorzystane Żappsy i Kupony przypisane do tych Kont przepadają.
 20. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI
  1. W ramach Programu Organizator wysyła do Uczestników komunikaty bezpośrednio związane z przebiegiem Programu. Komunikaty są przesyłane za pomocą systemowych powiadomień push (jeżeli Uczestnik zezwolił na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu mobilnym), SMS lub wiadomości e-mail.
  2. Komunikaty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą dotyczyć w szczególności:
   1. powiadomienia o braku aktywności Uczestnika w ramach Programu wraz ze zwróceniem uwagi na możliwość wygaśnięcia Żappsów zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
   2. w przypadku Uczestników, którzy dołączyli do Programu po dniu 10.04.2023 – powiadomienia o konieczności potwierdzenia przez Uczestnika adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Programie wraz z informacją, w jaki sposób Uczestnik może potwierdzić ten adres e-mail;
   3. powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Kuponu;
   4. powiadomienia o płatnościach i aktywności Uczestnika w Żappka Pay;
   5. powiadomienia o Zamówieniu i jego statusie w ramach Usługi Zamów i Odbierz;
   6. powiadomienia o zakupie Towarów w Automacie sprzedającym, w tym o statusie zakupów (np. łącznej sumie należności, statusie płatności za zakupy) w Automacie sprzedającym w ramach Usługi Żabka Nano;
   7. powiadomienia o konieczności autoryzacji Uczestnika w Aplikacji w związku z jego rejestracją na Serwerze Żabka,
   8. powiadomienia o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Programu.
  3. Jeżeli Uczestnik zezwolił na otrzymywanie powiadomień push o zgromadzonych w ramach Konta Żappsach na swoim urządzeniu mobilnym, będzie on dodatkowo otrzymywał powiadomienia push, zawierające informacje o Żappsach zdobytych przez Uczestnika w Programie.
  4. Jeżeli Uczestnik dopuścił otrzymywanie marketingowych powiadomień push na swoim urządzeniu mobilnym, będzie on dodatkowo otrzymywał powiadomienia push o nowych ofertach, usługach, konkursach oraz promocjach dostępnych w Aplikacji.
  5. Jeżeli Uczestnik zezwolił na otrzymywanie powiadomień push o Grze Żabu na swoim urządzeniu mobilnym, będzie on dodatkowo otrzymywał powiadomienia push zawierające informacje o statusie Gry Żabu, w tym o zdobytych punktach i nagrodach w Grze Żabu.
  6. Organizator przekazuje poprzez Aplikację także komunikaty wysyłane przez Operatora pocztowego.
 21. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  1. Udział Uczestnika w Programie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586 Poznań), ul. Stanisława Matyi 8 (Administrator).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 618 563 700 lub poprzez adres e-mail: iod@zabka.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (z dopiskiem „IOD” lub „dane osobowe”) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań Organizatora, wskazanych w pkt 3.2. Regulaminu, w tym przygotowywania i dostarczania Promocji, naliczania Żappsów, wymiany Żappsów na Kupony, Realizacji Kuponów, wykonania umów Subskrypcji, umożliwienia korzystania z Gry Żabu, obsługi Konta w Aplikacji i komunikacji z Uczestnikami, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia. Dane osobowe Uczestników będą podlegały profilowaniu w celu przygotowania i dostarczenia dostosowanych do Uczestników Promocji i Kuponów.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym profilowania, jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie, a w zakresie danych dodatkowych, podawanych zgodnie z pkt 4.6. Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności.
  6. Organizator przekazuje ID Uczestnika i jego numer telefonu Operatorowi pocztowemu.
 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Językiem umowy o uczestnictwo w Programie, zawieranej przez Organizatora z Uczestnikiem, jest język polski.
  2. W ramach udziału w Programie i korzystania z Aplikacji zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  3. Szczegółowe informacje o Programie i warunkach uczestnictwa w nim są dostępne:
   1. w serwisie internetowym: https://zappka.app/regulamin-zappka;
   2. w Centrum Wsparcia Klienta;
   3. w biurze siedziby Organizatora.
  4. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej (w tym również do pobrania w formacie PDF) pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka.
  5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  6. Warunki świadczenia usług pocztowych przez Operatora pocztowego określa Regulamin Usług Operatora pocztowego. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.documents.pointpack.pl/pointpack_regulamin.pdf.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1A – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta

Załącznik nr 1B – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta-Przedsiębiorcy

Załącznik nr 2 – Zasady korzystania z Usługi Zamów i Odbierz

Załącznik nr 3 – Zasady korzystania z Usługi Żabki Nano przy użyciu aplikacji żapppka

Załącznik nr 4 – Zasady korzystania z subskrypcji

Załącznik nr 5 – Zasady korzystania z Modułu Żabu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE
  1. Administrator lub Żabka Polska – Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł.
  2. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik uczestniczy w Programie.
  3. Automat sprzedający – specjalny bezobsługowy automat sprzedający towary lub usługi detaliczne zorganizowany w Modelu Żabka Nano, działający pod szyldem „Żabka Nano”, zlokalizowany na terytorium Polski, w którym Uczestnik Usługi Żabka Nano może dokonywać zakupów Towarów od Partnera Żabka Nano.
  4. Centrum Wsparcia Klienta lub CWK – prowadzone przez Administratora Centrum Wsparcia Klienta, z którym Uczestnicy i osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Programu oraz działania Aplikacji i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, jak również dostarczania przez Organizatora nagród do Sklepów, zgłaszania reklamacji w stosunku do nagród i nieprawidłowości z nimi związanych. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.
  5. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  7. Konto – indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne poprzez Aplikację po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu, w tym o liczbie zgromadzonych Żappsów oraz aktywowanych Kuponach.
  8. Moduł Żabka Nano – funkcjonalność Konta aktywowana po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika w Usłudze Żabka Nano, umożliwiająca korzystanie z niej.
  9. Moduł Żabu – funkcjonalność Konta dostępna po dokonaniu aktywacji Grzy Żabu w Aplikacji przez Uczestnika, umożliwiająca korzystanie z niej.
  10. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin.
  11. Regulamin – regulamin programu „żappka” wraz z Załącznikami.
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  13. Serwer Żabka – serwer Administratora dostępny pod adresem https://www.discord.gg/cho-do-zabki, z którego mogą korzystać tylko zarejestrowani Uczestnicy, którzy potwierdzili swoje uczestnictwo w Programie autoryzując się w Aplikacji.
  14. Sklep – sklep działający pod oznaczeniem „Żabka” prowadzony przez Żabka Polska lub przez podmiot trzeci, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej.
  15. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji w Aplikacji.
  16. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.15. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.
 2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
  1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora następujących danych osobowych Uczestnika: imię, adres e-mail, ID Uczestnika, kod PIN Uczestnika do Żappka Pay, saldo punktowe, aktywacja i dezaktywacja Kuponu na odbiór nagrody, odebrane nagrody, historia zakupów – dane o każdym produkcie kupionym przez Uczestnika w transakcjach, w których doszło do identyfikacji za pomocą ID Uczestnika, data, godzina oraz miejsce transakcji, wartość koszyka, najczęściej kupowane produkty, forma płatności, lokalizacja – położenie w stosunku do sklepu Żabka, odwiedzane miejsca, zwyczaje zakupowe, numer telefonu, płeć, data urodzenia, logowanie, kliknięcia i ruch w Aplikacji, otwarcia powiadomień push, producent, model i system operacyjny telefonu, adres IP, lista kontaktów na urządzeniu mobilnym,  token karty płatniczej, wystawca karty, informacje o złożonych reklamacjach, informacje zebrane w ramach ankiet wypełnionych przez Uczestnika. Podanie danych osobowych Uczestnika dotyczących lokalizacji – położenia w stosunku do sklepu Żabka, odwiedzanych miejsc, płci, udzielenie dostępu Aplikacji do listy kontaktów na urządzeniu mobilnym, a także wzięcie udziału w badaniach satysfakcji za pomocą ankiet udostępnianych Uczestnikowi jest dobrowolne, natomiast pozostałe wymienione dane osobowe Uczestnika są niezbędne dla uczestnictwa w Programie lub do skorzystania z funkcjonalności lub usług oferowanych w Aplikacji, w tym w szczególności Usługi Żappka Pay, Usługi Zamów i Odbierz oraz Usługi Żabka Nano, Usługi Subskrypcji oraz Gry Żabu.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE
  KORZYSTANIE Z APLIKACJI
  1. Zgodnie z Regulaminem, udział w Programie i korzystanie z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, wymaga rejestracji w Aplikacji. Osoby, które dokonują rejestracji w Aplikacji, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Uczestnik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Aplikacji i udziału w Programie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Na konto w Programie można zalogować się również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W takim wypadku Aplikacja pobierze z konta Uczestnika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi Konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności Konta w Aplikacji. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portale społecznościowe można znaleźć w ich politykach prywatności.
  3. Jeżeli Uczestnik aktywnie nie wylogował się z Konta, jego Konto pozostaje aktywne pomimo opuszczenia Aplikacji, aby ułatwić powrót do Aplikacji w dowolnym momencie.
  4. Jeżeli Uczestnik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

   UDZIAŁ W PROGRAMIE
  5. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane w celu:
   1. zapewnienia możliwości udziału w Programie, w tym obsługi Konta, udostępniania możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji dostępnych tylko dla Uczestników Programu, w tym Usługi Żappka Pay, Usługi Zamów i Odbierz, Usługi Żabka Nano, Gry Żabu, naliczania Żappsów, dokonywania Przelewu Żappsów i odbierania nagród (realizacji Kuponów i ich zamawiania za Żappsy), a także przygotowania i prezentowania spersonalizowanej oferty promocyjnej (podejmowanie zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie) oraz w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o udział w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   2. poprawy jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług,
   3. przeciwdziałania nadużyciom w Programie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Programie,
   4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych,
   5. marketingowym w postaci promocji marki Żabka – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na budowaniu więzi Uczestników z siecią Żabka oraz zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności sieci; zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”,
   6. komunikacji i kontaktów pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem w strefach badawczych Programu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w celu poprawy  jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do Uczestników,

    KORZYSTANIE Z USŁUGI ŻAPPKA PAY
  6. Administrator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z Usługi Żappka Pay, tj. dokonywania płatności przez Uczestników w Sklepach lub Automatach sprzedających z wykorzystaniem Aplikacji. Skorzystanie z Usługi Żappka Pay wymaga rejestracji co najmniej jednej karty płatniczej w Aplikacji. W tym celu Uczestnik proszony jest o podanie danych karty płatniczej.
  7. Żabka Polska, ani Partner Żabka Nano prowadzący Automat sprzedający nie przechowują danych, o których mowa w pkt 3.6. powyżej. Dane te są szyfrowane i przekazywane w czasie rzeczywistym do Fiserv  Polska S.A., bez zachowania kopii tych danych w Aplikacji.
  8. Administratorem danych osobowych w zakresie płatności jest Fiserv  Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fiserv Polska  S.A. znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.polcard.pl/polityka-prywatnosci.
  9. Fiserv Polska Polska S.A. weryfikuje poprawność danych karty płatniczej u wydawcy karty i w przypadku jej potwierdzenia generuje unikalny token, który jest wykorzystywany do realizacji transakcji u Partnera Żabka Nano prowadzącego Automat sprzedający. Pozytywna weryfikacja danych i wygenerowanie tokenu umożliwia korzystanie z Usługi Żappka Pay.
  10. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników korzystających z Usługi Żappka Pay w celu:
   1. realizacji usługi, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia Usługi Żappka Pay (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

    KORZYSTANIE Z USŁUGI ŻABKA NANO
  11. Korzystanie z Usługi Żabka Nano w Aplikacji wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora następujących danych osobowych Uczestnika: alternatywny adres e-mail Uczestnika (w przypadku podania go w Module Żabka Nano), kod QR, postać wektorowa i ruch w Automacie sprzedającym, podnoszone i odkładane produkty w Automacie sprzedającym, czas przebywania w Automacie sprzedającym, ścieżka Uczestnika w Automacie sprzedającym, wizerunek, zakupione produkty, kwota i status zakupów, szczegóły ostatniego zakupu, informacje o złożonej reklamacji. Administrator przetwarza także dane o produktach podnoszonych i odkładanych przez Osoby towarzyszące Uczestnika oraz o czasie przebywania tych osób w Automacie sprzedającym, jeżeli takie osoby towarzyszą Uczestnikowi. Dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Żabka Nano.
  12. Po wejściu Uczestnika do Automatu sprzedającego, specjalne oprogramowanie połączone z zespołem kamer i czujników tam zainstalowanych będzie rozpoznawać ruch Uczestnika oraz jego Osób Towarzyszących (jeżeli dotyczy), a także nabywane przez niego lub jego Osoby towarzyszące (jeżeli dotyczy) produkty. Zawartość koszyka Uczestnika i kwota należna do zapłaty za zakupy w Automacie sprzedającym zostaną ustalone automatycznie na podstawie obserwacji Uczestnika i jego Osób towarzyszących (jeżeli dotyczy). Informacje te mogą być wykorzystywane również do celów analitycznych określonych w pkt 3.13.3 do 3.13.5. poniżej.
  13. Dane Uczestników korzystających z Usługi Żabka Nano są przetwarzane w celu:
   1. realizacji usługi, w tym obsługi Automatu sprzedającego i rozpatrywania reklamacji (w tym rozpatrywania reklamacji na podstawie obrazu monitoringu z Automatu sprzedającego) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia Usługi Żabka Nano (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. zapewnienia rozliczeń Partnera Żabka Nano z Uczestnikami dokonującymi zakupów w Automacie sprzedającym – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu obsługi Automatów sprzedających w ramach Usługi Żabka Nano oraz na przekazaniu Partnerowi Żabka Nano informacji niezbędnych do udokumentowania sprzedaży na rzecz Uczestnika w Automacie sprzedającym;
   3. opracowania modelu Automatu sprzedającego dla biznesu franczyzowego oraz zdobycia wiedzy (know-how) dot. funkcjonowania sklepów w modelu bezobsługowym, w tym optymalizacji funkcjonowania Automatu sprzedającego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na poprawie jakości świadczonych usług i funkcjonalności stosowanych rozwiązań;
   4. doskonalenia działania technologii Automatu sprzedającego na podstawie zapisu wizerunku (prawidłowość rozpoznawania ruchu Uczestnika i jego Osób towarzyszących w Automacie sprzedającym na potrzeby rozliczenia transakcji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu odpowiedniej jakości Usługi Żabka Nano w Modelu Żabka Nano;
   5. poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności Automatów sprzedających na podstawie analizy zachowania Uczestnika i jego Osób towarzyszących w Automacie sprzedającym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zwiększaniu atrakcyjności i konkurencyjności Automatów sprzedających;
   6. przeciwdziałania nadużyciom w Usłudze Żabka Nano związanym z nieregulowaniem płatności za zakupy w Automatach sprzedających – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w związku z korzystaniem z Usługi Żabka Nano;
   7. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony jego interesów gospodarczych.
  14. Umowa sprzedaży Towarów w Automacie sprzedającym jest zawierana przez Uczestnika z Partnerem Żabka Nano, prowadzącym dany Automat sprzedający. W związku z tym Żabka Polska udostępnia dane osobowe Uczestnika obejmujące: adres e-mail, zakupione Towary i kwota zapłaty, do Partnera Żabka Nano w celu umożliwienia mu wystawienia i dostarczenia Uczestnikowi dokumentu sprzedaży. Podstawą prawną udostępniania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie, zawartej pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem.

   KORZYSTANIE Z USŁUGI ZAMÓW I ODBIERZ
  15. Administrator w ramach Aplikacji świadczy Uczestnikom Usługę Zamów i Odbierz umożliwiającą im składanie Zamówień za pośrednictwem Aplikacji oraz ich nabycie i odbiór w Sklepie objętym usługą. Skorzystanie z Usługi Zamów i Odbierz w tym rozpatrywanie reklamacji w zakresie składania Zamówień za pośrednictwem Aplikacji wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. realizacji usługi, w tym obsługi Zamówień i rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

    KORZYSTANIE Z USŁUGI SUBSKRYPCJI
  16. Administrator w ramach Aplikacji świadczy Uczestnikom Usługę Subskrypcji umożliwiającą cykliczne nabywanie Towarów zgodnie z wybranym Planem Subskrypcyjnym. Skorzystanie z Usługi Subskrypcji, w tym rozpatrywanie reklamacji, wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. realizacji usługi, w tym obsługi Subskrypcji i rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

    KORZYSTANIE Z GRY ŻABU
  17. Administrator w ramach Aplikacji świadczy Uczestnikom usługę Gry Żabu, umożliwiającą korzystanie z niej za pośrednictwem Aplikacji i zdobywanie nagród, punktów oraz Żappsów za aktywności Uczestnika w tej grze. Korzystanie z Gry Żabu, w tym rozpatrywanie reklamacji, wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. realizacji usługi Gry Żabu, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

    FORMULARZE KONTAKTOWE
  18. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Uczestnikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Uczestnik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  19. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania;
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

    ANKIETY
  20. Administrator udostępnia systemowe powiadomienie push (pod warunkiem wyrażenia zgody na ich otrzymywanie), dotyczące dostępnej ankiety lub ankiet kierowanych do Uczestników na przypisany do Konta Uczestnika adres e-mail. W zależności od tematyki konkretnej ankiety, Uczestnik może przekazać Administratorowi informacje dotyczące swoich opinii, wrażeń lub oczekiwań związanych z udziałem w Programie, działaniem Aplikacji oraz usług i funkcjonalności dostępnych za jej pośrednictwem , a także dotyczące towarów lub usług objętych Promocjami. Podanie danych jest dobrowolne.
  21. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu badania satysfakcji i oczekiwań Uczestników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości podnoszenia jakości świadczonych przez Administratora usług, a także jakości towarów i usług oferowanych w Sklepach oraz w Automatach sprzedających;
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz i statystyk dotyczących przeprowadzonych przez Administratora badań satysfakcji Uczestników;
   3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego interesów gospodarczych.

    CHATBOT
  22. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy dostępnego w Aplikacji czatu na żywo (usługa Chatbota). 
  23. Dane osobowe Uczestnika korzystającego z funkcji czatu, są przetwarzane w celu:
   1. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. zapewnienia Uczestnikowi udziału w konkursach, jeśli wyrazi on zgodę na branie w nich udziału – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. kierowania treści marketingowych przez Administratora w ramach czatu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości kierowania treści promujących działalność i usługi Administratora w związku z wyrażoną zgodą;
   4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  24. Niezależnie od możliwości korzystania z usługi Chatbota dostępnej w Aplikacji, Uczestnik ma także możliwość skontaktowania się z Administratorem przy pomocy czatu na żywo (usługa Chatbota) dostępnego z wykorzystaniem aplikacji Messenger (narzędzie administratora serwisu Facebook) lub aplikacji WhatsApp, według wyboru Uczestnika. Dostęp do usługi Chatbota w aplikacji Messenger lub aplikacji WhatsApp, Uczestnik może uzyskać po zeskanowaniu kodu QR dostępnego przed wejściem do Automatu sprzedającego lub w przypadku Chatbota dostępnego w aplikacji WhatsApp – wybierając numer telefonu przypisany do Chatbota.
  25. Dane Uczestników korzystających z usługi Chatbota dostępnej w aplikacji Messenger oraz aplikacji WhatsApp, są przetwarzane w celu:
   1. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. zapewnienia Uczestnikowi udziału w konkursach, jeśli wyrazi on zgodę na branie w nich udziału – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. kierowania treści marketingowych przez Administratora w ramach czatu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości kierowania treści promujących działalność i usługi Administratora w związku z wyrażoną zgodą;
   4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
  26. W związku ze skorzystaniem przez Uczestnika z usługi chatbota w aplikacji Messenger, Administrator automatycznie pobierze z serwisu Facebook następujące, publicznie dostępne dane Uczestnika: nazwa użytkownika, płeć, numer ID. Dane w zakresie: nazwa użytkownika i płeć, będą wykorzystywane w celu spersonalizowania komunikacji, np. poprzez używanie zwrotów dostosowanych do rozmówcy. W przypadku korzystania przez Uczestnika z usługi Chatbota w aplikacji WhatsApp, Administrator automatycznie pobierze numer telefonu Uczestnika. Podanie innych danych osobowych przez Uczestnika w czasie konwersacji z chatbotem jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia komunikacji w zakresie poszczególnych funkcji chatbota. Bez podania danych prowadzenie takiej komunikacji może być niemożliwe.
  27. Prowadzenie komunikacji przy pomocy czatu, o której mowa w pkt 3.22 wyżej, odbywa się poprzez narzędzia administratora serwisu Facebook oraz dostawcę aplikacji WhatsApp. Administrator (Żabka Polska) nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez administratora serwisu Facebook oraz dostawcę aplikacji WhatsApp. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę serwisu Facebook, dostępnych jest pod tym linkiem: https://pl- pl.facebook.com/privacy/explanation,, a przez dostawcę aplikacji WhatsApp, pod linkiem: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea#privacy-policy-our-global-operations.

   SERWER ŻABKA
  28. Administrator zapewnia Uczestnikom możliwość rejestracji i korzystania z Serwera Żabka na portalu www.discord.com. Rejestracja na Serwerze Żabka wymaga zautoryzowania się przez Uczestnika w Aplikacji (tj. potwierdzenia, że osoba rejestrująca się na Serwerze Żabka jest Uczestnikiem Programu). W tym celu, z chwilą przekierowania Uczestnika z Serwera Żabka do Aplikacji, Administrator wyświetli Uczestnikowi systemowe powiadomienie push w Aplikacji (pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie tych powiadomień) bądź skieruje na numer telefonu przypisany do Konta wiadomość SMS z autoryzacyjnym kodem PIN (pod warunkiem, że Uczestnik podał wcześniej numer telefonu w Programie).
  29. Powyższe oznacza, że dane osobowe Uczestnika który rejestruje się na Serwerze Żabka, w tym dane obejmujące jego numer telefonu, będą przetwarzane w celu autoryzacji Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwera Żabka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  30. Rejestracja i korzystanie z Serwera Żabka oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestników korzystających z Serwera Żabka, odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwera Żabka, który dostępny jest pod linkiem: [https://www.zabka.pl/regulamin-serwera/discord]. 
 4. MARKETING
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. wyświetlaniu Uczestnikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
   2. wyświetlaniu Uczestnikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Więcej na temat partnerów sprawdź w pkt 9. Polityki.
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Więcej informacji o profilowaniu znajduje się w sekcji „PROFILOWANIE”.
 5. REKLAMA KONTEKSTOWA
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Uczestnika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług.
 6. REKLAMA BEHAWIORALNA
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Uczestnika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Uczestników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Uczestnika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 7. MARKETING BEZPOŚREDNI
  1. Dane osobowe Uczestnika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie lub za pomocą powiadomień push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie w zakładce „Ustawienia: Udzielone zgody” dostępnej w Aplikacji.
  2. Dane osobowe Uczestnika mogą być również udostępniane partnerom Administratora w celu kierowania do Uczestnika treści marketingowych przez tych partnerów różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie w zakładce „Ustawienia: Udzielone zgody” dostępnej w Aplikacji.
 8. NARZĘDZIA MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA I PARTNERÓW ADMINISTRATORA
  1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

   FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES
  2. Marketing produktów i usług oferowanych przez Żabka Polska wobec Uczestników może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia Facebook Custom Audiences (Niestandardowe grupy odbiorców). Facebook Custom Audiencea jest to narzędzie pozwalające Administratorowi wczytać posiadaną bazę adresów e-mail do narzędzi Facebook w celu sprawdzenia, czy na platformie Facebook zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail. W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom platformy Facebook mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Więcej informacji na temat niestandardowych grup odbiorców znajdziesz tu: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

   POWIADOMIENIA PUSH
  3. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie powiadomień push danego rodzaju, Uczestnik będzie otrzymywał powiadomienia w postaci komunikatów wyświetlanych na urządzeniu mobilnym Uczestnika zawierające:
   1. informacje bezpośrednio związane z przebiegiem Programu, o których mowa w pkt 20.1. i pkt 20.2. Regulaminu, w tym powiadomienia o aktywności Uczestnika w Programie, dostępnych Kuponach i nagrodach, konieczności potwierdzenia adresu e-mail w Programie, możliwości wzięcia udziału w badaniu satysfakcji Uczestników, poprzez wypełnienie dostępnych w Aplikacji ankiet, o konieczności autoryzacji w Aplikacji w związku z rejestracją na Serwerze Żabka, o płatnościach i aktywności Uczestnika w Żappka Pay, o Zamówieniu i jego statusie w Usłudze Zamów i Odbierz, o zakupie Towarów i statusie zakupów w Automacie sprzedającym w ramach Usługi Żabka Nano („systemowe powiadomienia push”), lub
   2. informacje o Żappsach uzyskanych  przez Uczestnika w Programie („powiadomienia push o zgromadzonych  Żappsach”), lub
   3. informacje o nowych ofertach, usługach, konkursach oraz przygotowanych dla Uczestnika promocjach dostępnych w Aplikacji, („marketingowe powiadomienia push”),
   4. informacje o Grze Żabu, w tym o postępach, nagrodach i punktach zdobytych w Grze Żabu („powiadomienia push o Grze Żabu”).
  4. Każdą wyrażoną zgodę Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w zakładce „Ustawienia” w Aplikacji lub w ustawieniach Aplikacji w urządzeniu mobilnym Uczestnika.
  5. W przypadku korzystania z Usługi Zamów i Odbierz lub Żappka Pay, zezwolenie na otrzymywanie systemowych powiadomień push jest niezbędne do świadczenia przez Administratora Usługi Zamów i Odbierz oraz Usługi Żappka Pay. W tym celu Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika w postaci identyfikatora ID – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia Usługi Zamów i Odbierz oraz Usługi Żappka Pay (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  6. Do korzystania z Usługi Żabka Nano konieczne jest posiadanie lub dodanie aktywnej karty płatniczej w Usłudze Żappka Pay. Usługa Żappka Pay wymaga zezwolenia na otrzymywanie przez Uczestnika systemowych powiadomień push, co oznacza, że w związku z korzystaniem z Usługi Żabka Nano Administrator będzie kierował do Uczestnika systemowe powiadomienia push, które mogą zawierać dodatkowo informacje o zakupie Towarów w Automacie sprzedającym, w tym o jego statusie.
 9. PROFILOWANIE
  1. Dane osobowe Uczestnika, w tym dane dotyczące aktywności, preferencji i lokalizacji (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu utworzenia profilu Uczestnika (profilowanie). Następnie, w oparciu o profilowanie, Organizator przygotowuje i przedstawia Uczestnikowi spersonalizowaną ofertę promocyjną dotyczącą asortymentu w Sklepach lub nagród w Programie.
  2. Spersonalizowana oferta promocyjna jest przygotowywana w szczególności na podstawie analizy:
   1. historii zakupów w Sklepach, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania zakupów;
   2. sposobu korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazującej na preferowane przez Uczestnika Promocje i Kupony;
   3. danych o lokalizacji i przemieszczeniu się urządzenia mobilnego Uczestnika, w szczególności wskazującej na odwiedzane przez Uczestnika Sklepy (w przypadku, gdy Uczestnik w ustawieniach Aplikacji lub swojego urządzenia mobilnego zgadza się na dostęp przez Aplikację do danych o lokalizacji);
   4. innych danych osobowych podanych przez Uczestnika (np. dotyczących wieku) lub pozyskanych przez Administratora z innych źródeł.
  3. Przygotowywanie i przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych w Programie stanowi integralny element Programu i należy do podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Osoba, która nie chce otrzymywać zindywidualizowanych ofert promocyjnych, nie powinna brać udziału w Programie – w takim przypadku możliwe jest nabycie produktów w Sklepach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach ogólnodostępnych akcji promocyjnych. Uczestnik może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie usuwając Konto. Więcej informacji o uprawnieniach przysługujących Uczestnikowi znajduje się w sekcji „UPRAWNIENIA UCZESTNIKA” poniżej.
 10. GEOLOKALIZACJA
  1. Dane osobowe Uczestnika obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas korzystania przez Uczestnika z funkcji „Sklepy Żabka” opartej na mapie w celu zlokalizowania Sklepów znajdujących się najbliżej aktualnego położenia Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zezwolenie Aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia końcowego należącego do Uczestnika. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji w urządzeniu mobilnym Uczestnika w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.
 11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W celu przeciwdziałania nadużyciom oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez okres 24 miesięcy licząc od zakończenia udziału w Programie.
  2. Dane zebrane przez Administratora w ramach korzystania przez Uczestnika z Usługi Żabka Nano i obsługi Automatu sprzedającego (w tym obraz monitoringu) na potrzeby rozliczenia i udokumentowania sprzedaży w Automacie sprzedającym oraz rozpatrywania reklamacji wymagających dostępu do obrazu monitoringu, będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni od daty wizyty w Automacie sprzedającym. Dane niezbędne do doskonalenia technologii Automatu sprzedającego są usuwane lub anonimizowane niezwłocznie po ich wykorzystaniu.
  3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 12. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA
  1. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  2. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie.
  3. Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 13. ODBIORCY DANYCH
  1. W związku z realizacją usług dostępnych w Aplikacji, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, kurierom (w związku z odbiorem nagrody).
  2. W przypadku korzystania z Usługi Żabka Nano, dane osobowe Uczestnika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom działającym na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług chmurowych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcy technologii Automatu sprzedającego oraz dostawcom obsługującym tę technologię, a także firmom analitycznym.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  4. W przypadku uzyskania zgody Uczestnika jego dane mogą zostać także udostępnione partnerom Administratora, takim jak: dostawcy towarów i usług oferowanych w sklepach Żabka, dostawcy towarów i usług oferowanych w ramach katalogu nagród aplikacji, operatorzy telekomunikacyjni, platformy mediów społecznościowych, administrator platformy Facebook, Google, subskrypcyjne platformy internetowe (np. Netflix, Spotify), podmioty operujące platformami w ramach ekonomii współdzielenia, banki, operatorzy płatności i kart płatniczych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi do ich własnych celów, w szczególności celów marketingowych. Szczegółowe informacje o podmiotach, którym Pani / Pana dane zostały udostępnione można uzyskać kontaktując się z Administratorem mailowo pod adresem: kontakt@zappka.pl.
  5. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione partnerom Programu (np. kino) w celu realizacji nagrody. Podstawą prawną udostępnienia danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz partnera polegający na konieczności wywiązania się ze zobowiązania do realizacji nagrody wybranej przez Uczestnika.
  6. W przypadku korzystania przez Uczestnika z Usługi Żabka Nano, Administrator udostępnia dane osobowe Uczestnika obejmujące adres e-mail, zakupione Towary i kwota do zapłaty do Partnera Żabka Nano, który jest stroną umowy sprzedaży Towarów nabytych przez Uczestnika bezpośrednio w Automacie sprzedającym, w celu umożliwienia mu wystawienia i doręczenia Uczestnikowi dokumentu sprzedaży. Podstawą prawną udostępniania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie, zawartej pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem.
 14. POZYSKIWANIE DANYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ
  1. Administrator może wykorzystywać dane Uczestników pochodzące z zewnętrznych źródeł (np. profile społecznościowe Administratora, odwiedzane strony WWW, dane o lokalizacji), w tym dane otrzymane z portalu społecznościowego Facebook, portalu społecznościowego Instagram, strony internetowej zabka.pl oraz od innych partnerów Administratora, których lista znajduje się tutaj. Dane te mogą obejmować historie aktywności i zachowań Uczestników. Administrator będzie przetwarzał je w celu lepszego poznania preferencji zakupowych Uczestników i ciągłego doskonalenia spersonalizowanej oferty dostarczanej Uczestnikowi za pomocą Aplikacji na zasadach określonych w Polityce i Regulaminie.
 15. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
  3. Dane osobowe Uczestników przekazywane są poza EOG w następujących przypadkach:
   1. w przypadku korzystania przez Uczestnika z Usługi Żabka Nano i obsługi Automatu sprzedającego – do dostawcy technologii Automatu sprzedającego świadczącego usługi na rzecz Administratora spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do AiFi Inc. z siedzibą w USA;
   2. w przypadku korzystania przez Uczestnika z usługi chatbota – dostawca tego narzędzia, spółka KODA Bots sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przekazuje Dane osobowe do swojego podwykonawcy, Twilio Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Twilo Ireland Limited z siedzibą w Irlandii przekazuje dane do następujących krajów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: USA,  w tym w ramach współpracy z następującymi dalszymi dostawcami: Meta, Inc. z siedzibą w USA, Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii oraz do WhatsApp Ireland Limited z siedzibą w Irlandii;
   3. w przypadku obsługi zgłoszeń technicznych związanych w funkcjonowaniem Aplikacji – dostawca systemu do obsługi Aplikacji spółka Synerise S.A. z siedzibą w Krakowie, przekazuje Dane osobowe do swoich podwykonawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do: Atlassian Inc. z siedzibą w USA oraz Atlassian Pty Ltd. z siedzibą w Australii.  W związku ze świadczeniem usług, Atlassian Inc. i Atlassian Pty Ltd. jako podwykonawcy spółki Synerise S.A. działającej na rzecz Administratora, mogą przekazywać Dane osobowe Uczestników do następujących krajów s spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: USA, Wielka Brytania, Singapur, Australia, Indie, Brazylia, Japonia, Meksyk, Nowa Zelandia, Filipiny, Turcja, Wielka Brytania, Malezja.
  4. Dodatkowo Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji umowy o uczestnictwo w Programie w Aplikacji są przekazywane do dostawcy narzędzi marketingowych i analitycznych świadczącego usługi na rzecz Administratora spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do App Samurai Inc. z siedzibą w USA.
  5. W przypadkach opisanych w pkt 15.3. i 15. 4. powyżej, w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony danych osobowych dane osobowe Uczestnika przekazywane są:
   1. w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii – w zakresie podmiotów posiadających siedzibę w Irlandii, a także w Japonii i Nowej Zelandii;
   2.  w pozostałym zakresie – w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską . Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosowanych środków bezpieczeństwa. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: IOD@zabka.pl lub adres korespondencyjny: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
  6. Administrator przeprowadził ocenę ryzyka przekazywania danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy i ocenił, iż w związku z zastosowanymi środkami zabezpieczającymi transfer danych osobowych do podmiotów wskazanych w pkt 15.3  i 15.4 powyżej, może się odbyć na podstawie standardowych klauzul umownych, o których mowa w pkt 15.5.2 powyżej.
 16. DANE KONTAKTOWE
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie pod numerem: +48 61 856 37 00 lub poprzez adres e-mail: kontakt@zappka.pl lub adres korespondencyjny Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@zabka.pl lub adres korespondencyjny: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.04.2023 roku.

Polityka prywatności pobierz.