Regulamin programu „żappka”

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2021r.
Od dnia 23.09.2021r. obowiązuje nowy regulamin.

 1. Postanowienia wstępne

  1. Organizatorem Programu oraz dostawcą Aplikacji (zdefiniowanych poniżej) jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określana jako „Organizator” lub „Żabka Polska”).
  2. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom korzystania z Promocji dostępnych dla Uczestników w sklepach detalicznych, działających pod oznaczeniem „Żabka” lub „ Freshmarket” (dalej zdefiniowanych jako Sklepy) oraz premiowanie i wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu tych sklepów.
  3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie w Sklepach. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach z Programu można również korzystać u partnerów współpracujących z Organizatorem.
  4. Program trwa od listopada 2018 r. do odwołania.
 2. Definicje

  1. Pojęcia zapisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
   1. Aplikacja – aplikacja mobilna pod nazwą „żappka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której Uczestnik uczestniczy w Programie.
   2. Centrum Wsparcia Klienta lub CWK – prowadzone przez Organizatora Centrum Wsparcia Klienta, z którym Uczestnicy i osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Programu oraz działania Aplikacji i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, jak również dostarczania przez Organizatora nagród do Sklepów, zgłaszania reklamacji w stosunku do nagród i nieprawidłowości z nimi związanych. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.
   3. ID – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do Uczestnika i jego Konta w ramach Programu od chwili rejestracji w Aplikacji; Uczestnik może posiadać w Programie tylko jedno ID w tym samym czasie.
   4. Katalog Nagród – katalog w Aplikacji, pozwalający zapoznać się z informacjami o dostępnych dla Uczestnika nagrodach oraz Kuponach, uprawniających do odbioru nagród;
   5. Konto – indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne poprzez Aplikację po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu, w tym o liczbie zgromadzonych Żappsów oraz aktywowanych Kuponach.
   6. Kupon – specjalny znak legitymacyjny, mający postać elektroniczną, zapisany na Koncie Uczestnika w Aplikacji, umożliwiający odbiór nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   7. Kod odbioru – unikalny kod (PIN) dostarczany Uczestnikowi poprzez Aplikację po zgłoszeniu gotowości do doręczenia Przesyłki, służący do zweryfikowania odbiorcy usługi kurierskiej, warunkujący wydanie Przesyłki.
   8. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, która bierze udział w Programie lub korzysta z Aplikacji, w tym dokonuje zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą.
   9. KonsumentPrzedsiębiorca – osoba fizyczna w rozumieniu art. 38a o prawach konsumenta, która bierze udział w Programie lub korzysta z Aplikacji, w tym dokonuje zakupów w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy udział w Programie lub korzystanie z Aplikacji, w tym dokonywanie zakupów, nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   10. Konto Operatora pocztowego – prowadzone na rzecz Organizatora przez Operatora pocztowego indywidualne konto Uczestnika, na którym zapisywane są udostępnione do wglądu Uczestnika poprzez Żappka Post informacje dotyczące przesyłek adresowanych do Uczestnika przez Nadawców.
   11. Nadawca – nadawca w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, który przy zleceniu usługi pocztowej wskazał Uczestnika jako odbiorcę Przesyłki, podając jego numer telefonu w celu komunikacji przy doręczeniu Przesyłki.
   12. Operator pocztowy – operator pocztowy przesyłek monitorowanych w zakładce funkcjonalności „Żappka Post” – tj. Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bema 60a (01 – 225 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418228, NIP: 5291799498, REGON: 14609099, wysokość kapitału zakładowego: 111.887,30 zł.
   13. Partner Żabka Polska – podmiot prowadzący Sklep, współpracujący z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej, dokonujący sprzedaży detalicznej towaru.
   14. Partner Żappka Store –podmiot prowadzący Sklep Nano, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej (franczyzobiorca).
   15. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka, opisujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z Programem i korzystaniem z Aplikacji.
   16. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin. 
   17. Promocje – prezentowane w Aplikacji propozycje nabycia towarów lub usług na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji.
   18. Przesyłki – przesyłki kurierskie doręczane Uczestnikom w Sklepach przy udziale Operatora pocztowego.
   19. Regulamin – niniejszy regulamin.
   20. Sklep – sklep działający pod oznaczeniem „Żabka” prowadzony przez Żabka Polska lub przez podmiot trzeci, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej.
   21. Sklep Nano – specjalny sklep detaliczny zorganizowany w Modelu Żappka Store, działający pod szyldem „Żappka”, zlokalizowany na terytorium Polski, w którym Uczestnik Usługi Żappka Store może dokonywać zakupów Towarów od Partnera Żappka Store.
   22. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji w Aplikacji.
   23. Usługa Zamów i Odbierz – funkcjonalność Aplikacji umożliwiająca Uczestnikom składanie Zamówień w Aplikacji w celu nabycia zamówionych towarów i ich osobistego odbioru w Sklepie, na zasadach opisanych w Załączniku nr 2.
   24. Usługa Żappka Store – opracowana i dostarczana przez Żabka Polska usługa, której aktywacja w Aplikacji przez Uczestnika jest niezbędna w celu dokonywania zakupów bezpośrednio w Sklepach Nano oraz korzystania z innych funkcjonalności, na warunkach opisanych w Załączniku nr 3.
   25. Żappka Post – funkcjonalność Programu umożliwiająca monitorowania przesyłek doręczanych Uczestnikowi.
   26. Żappsy – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu za zakupy dokonywane w Sklepach, jak również za inne aktywności punktowane w ramach Programu; Żappsy podlegają wymianie na Kupony, które następnie można wymieniać na nagrody, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Podstawowe zasady Programu

  1. Dokonując rejestracji w Programie Uczestnik zawiera z Żabka Polska na czas nieoznaczony umowę o uczestnictwo w Programie. Treść umowy określa Regulamin.
  2. W ramach Programu Organizator zobowiązuje się wobec Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, do:
   1. przygotowywania i dostarczania do Aplikacji Promocji dedykowanych dla Uczestników;
   2. przyznawania Uczestnikom Żappsów za zakupy towarów z asortymentu Sklepów, jak również za inne aktywności w ramach Programu;
   3. przygotowywania i dostarczania do Aplikacji dedykowanych dla Uczestników propozycji Kuponów i zapewnienia wymiany Żappsów na Kupony po otrzymaniu dyspozycji Uczestnika;
   4. zapewnienia honorowania Kuponów zgodnie z ich treścią w Sklepach lub w placówkach partnerów Organizatora, realizujących Kupony danego rodzaju;
   5. dostarczanie nagród na rzecz Uczestników;
   6. rozpatrywanie procesów reklamacyjnych, zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 12 poniżej;
   7. zapewnienia możliwości korzystania z Konta Uczestnika i jego funkcjonalności za pomocą Aplikacji;
   8. udostępnienia dla Uczestników obsługi Centrum Wsparcia Klienta (CWK);
   9. udostępnienia Uczestnikom w Aplikacji informacji dotyczących Sklepów, w tym ich lokalizacji i oferty;
   10. udostępnienia Uczestnikom możliwości korzystania w Aplikacji z Usługi Zamów i Odbierz;
   11. udostępnienia Uczestnikom możliwości korzystania w Aplikacji z Usługi Żappka Store;
   12. dostarczania Uczestnikom komunikatów bezpośrednio związanych z przebiegiem Programu oraz korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji, w tym powiadomień typu push; 
   13. udostępnienia Uczestnikom w Aplikacji informacji dotyczących przesyłek kurierskich doręczanych Uczestnikowi przy udziale Operatora pocztowego przez przedsiębiorców świadczących usługi kurierskie, w tym informacji o nadawcy, dacie nadania, miejscu nadania, statusie przesyłki, miejscu odbioru, Kodzie odbioru.
  3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
  4. Z tytułu uczestnictwa w Programie Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat. 
  5. Organizator umożliwia Uczestnikom korzystanie z Aplikacji w celu składania zamówień w Sklepach w ramach Usługi Zamów i Odbierz. Korzystanie z tej funkcjonalności jest elementem umowy o udział w Programie, tj. bez Aplikacji nie jest możliwe składanie zamówień w ramach Usługi Zamów i Odbierz. Zasady funkcjonowania Usługi Zamów i Odbierz opisane są w Załączniku nr 2.
  6. Korzystanie z Usługi Żappka Store jest elementem umowy o udział w Programie. Po zarejestrowaniu w Usłudze Żappka Store Aplikacja umożliwia Uczestnikowi obsługę Sklepu Nano (jak np. otwarcie sklepu, dokonanie płatności za zakupy) w celu umożliwienia dokonywania zakupów u Partnera Żappka Store. Bez aktywacji Usługi Żappka Store w Aplikacji nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Sklepu Nano, a w konsekwencji Uczestnik nie ma możliwości dokonywania zakupów bezpośrednio w Sklepach Nano, tj. zawierania umów sprzedaży z Partnerem Żappka Store w Sklepach Nano. Zasady funkcjonowania Usługi Żappka Store opisane są w Załączniku nr 3.
 4. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
  1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
   1. ukończyła 16-ty rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   2. jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą;
   3. posiada aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) oraz zainstalowała na swoim urządzeniu mobilnym Aplikację.
  2. Rejestracja w Programie następuje za pomocą Aplikacji. Posługiwanie się Aplikacją jest niezbędne do udziału w Programie.
  3. W celu przystąpienia do Programu, po instalacji Aplikacji i zapoznaniu się z informacjami na jej temat, należy dokonać rejestracji. Proces rejestracji jest uruchamiany po użyciu przycisku „Dołącz teraz” lub analogicznego.
  4. Rejestracja wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w szczególności podania swoich prawdziwych i poprawnych danych, stosując się do komunikatów wyświetlanych w Aplikacji. W przypadku osób posiadających konto w serwisie Facebook, podanie danych i rejestracja może również nastąpić poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie Facebook, za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej w Aplikacji (rejestracja przez Facebook) .
  5. Do rejestracji niezbędne jest podanie imienia, adresu e-mail oraz daty urodzenia. W przypadku rejestracji przez Facebook podawane jest imię (nazwa użytkownika) oraz adres e-mail przypisany do konta w serwisie Facebook. Uczestnik zaś samodzielnie musi uzupełnić datę urodzenia.
  6. Osoba dokonująca rejestracji może dobrowolnie podać w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie korzystania z Aplikacji dane dotyczące płci oraz numeru telefonu, a także wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez Uczestnika numer telefonu lub adres e-mail oraz na udostępnianie danych partnerom Organizatora w celu ich marketingu własnego. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
  7. Bezpośrednio po wysłaniu formularza rejestracyjnego Organizator tworzy dla zgłaszającej się osoby indywidualne Konto oraz generuje przypisany do tego Konta unikalny ID. Z tą chwilą rejestracja zostaje zakończona, a osoba, która dokonała rejestracji, uzyskuje status Uczestnika.
  8. ID służy do identyfikacji Uczestnika w ramach Programu. Konto w ramach Programu wraz z ID jest przypisane tylko do jednego Uczestnika. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem i wyłącznie swoim ID.
  9. Zakończenie rejestracji i utworzenie Konta jest niezwłocznie potwierdzane przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wiadomość ta zawiera link, przy pomocy którego Uczestnik powinien dokonać potwierdzenia (weryfikacji) podanego przez siebie w toku rejestracji adresu e- mail. Potwierdzenie adresu e-mail jest niezbędne do odbioru pierwszej nagrody w Programie w zamian za Kupon wybrany przez Uczestnika. Do czasu potwierdzenia adresu e-mail realizacja Kuponu będzie niemożliwa.
  10. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik może zezwolić Organizatorowi na wyświetlanie w Aplikacji oraz na ekranie urządzenia mobilnego Uczestnika powiadomień typu push w postaci systemowych powiadomień typu push, powiadomień typu push o naliczonych Żappsach lub marketingowych powiadomień typu push.
  11. Podczas korzystania z Aplikacji (w tym w momencie uruchomienia Usługi Zamów i Odbierz), Uczestnik zostanie poproszony o zezwolenie na wyświetlanie danego rodzaju powiadomień typu push, o których mowa w pkt. 4.10 powyżej. Uczestnik może zezwolić na poszczególne powiadomienia typu push, akceptując odpowiedni komunikat wyświetlony przez Organizatora na ekranie urządzenia mobilnego tego Uczestnika. Uczestnik może również zezwolić na wyświetlanie powiadomień typu push i zarządzać udzielonymi zezwoleniami w zakładce „Ustawienia” w Aplikacji oraz w ustawieniach Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Brak zezwolenia Uczestnika skutkuje brakiem możliwości wyświetlania powiadomień typu push w Aplikacji.
  12. Udzielenie zezwolenia na otrzymywanie powiadomień typu push, o których mowa w pkt. 4.10 powyżej, nie jest warunkiem udziału w Programie ani warunkiem korzystania z Aplikacji, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują powiadomienia tego typu. Udzielenie zezwolenia na otrzymywanie systemowych powiadomień typu push jest niezbędne do korzystania z Usługi Zamów i Odbierz oraz Usługi Żappka Pay. Bez udzielenia przez Uczestnika zezwolenia na wyświetlanie systemowych powiadomień typu push, Uczestnik nie będzie miał możliwości skorzystania z Usługi Zamów i Odbierz oraz Żappka Pay.
  13. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik może udzielić Organizatorowi zezwolenia na uzyskanie dostępu do informacji o geolokalizacji. Uczestnik zostanie poproszony przez Organizatora o wyrażenie zgody na geolokalizację za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wyświetlonego przez Organizatora na ekranie urządzenia mobilnego Uczestnika. Uczestnik może również wyrazić zgodę na geolokalizację lub zgodę odwołać, dokonując zmiany z poziomu ustawień Aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażenie zgody na geolokalizację nie jest warunkiem udziału w Programie lub korzystania z Aplikacji, ale może skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują geolokalizację.
  14. W celu przeciwdziałania nadużyciom, ustala się limit Kont obsługiwanych w ramach jednego urządzenia mobilnego w wysokości maksymalnie 3 Kont.
  15. Wprowadzenie i potwierdzenie numeru telefonu w Aplikacji powoduje jednoczesną i automatyczną rejestrację Uczestnikowi Konta Operatora pocztowego. Wprowadzenie i potwierdzenie numeru telefonu w Aplikacji oznacza wyrażenie zgody na utworzenie Konta Operatora pocztowego. Do Konta Operatora pocztowego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem punktów 5.1. – 5.6, 6.6 – 6.8,  12.1. – 12.7., całego puntu 13.
  16. Dane udostępnione w zakładce funkcjonalności „Żappka Post” przetwarzane są na rzecz Organizatora przez Operatora pocztowego w ramach Konta Operatora pocztowego.
  17. Do korzystania z „Żappka Post” niezbędne jest podanie numeru telefonu Uczestnika. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że jest abonentem lub uprawnionym na innej podstawie posiadaczem i wyłącznym użytkownikiem wskazanego numeru telefonu.
  18. W celu korzystania z „Żappka Post” Organizator przekazuje Operatorowi pocztowemu unikalny ID Uczestnika oraz jego numer telefonu, które służyć będą identyfikacji Uczestnika w procesie monitorowania statusu przesyłek oraz ich odbioru w Sklepach.
  19. Zaprzestając korzystania z numeru telefonu Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji numeru telefonu w Aplikacji, zaś w przypadku zaprzestania korzystania z telefonu z zainstalowaną Aplikacją Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia z niego Aplikacji.
  20. Uczestnik zobowiązany jest do nieujawniania swojego ID osobom trzecim.
  21. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Operatora pocztowego i jego klientów wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu, w tym podania nieprawdziwych danych, nie zgłoszenia zaprzestania korzystania z numeru telefonu lub jego zmiany, skutkujących wydaniem Przesyłki osobie nieuprawnionej.
 5. PROMOCJE W PROGRAMIE
  1. Promocje są dostarczane do Aplikacji Uczestnika. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika stosownej zgody, informacje o Promocjach mogą być przesyłane Uczestnikowi za pomocą powiadomień typu push lub innych kanałów komunikacji (np. e-mail bądź SMS).
  2. Promocje mogą być adresowane do wszystkich Uczestników, grup Uczestników (np. przebywających w danej miejscowości) lub indywidualnie dla określonych Uczestników. Do Aplikacji mogą być ponadto dostarczane wybrane dla Uczestnika Promocje dostępne również dla osób niebędących Uczestnikami (Promocje ogólnodostępne).
  3. W celu skorzystania z Promocji, oznaczonej w Aplikacji jako „tylko dla Uczestników” lub w równoważny sposób, należy (w okresie jej trwania), przed dokonaniem zapłaty za zakupy w Sklepie (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego) wyświetlić w Aplikacji ID i okazać je w celu zeskanowania przez kasjera.
  4. Promocje dostępne dla osób niebędących Uczestnikami nie są oznaczone w Aplikacji jako „tylko dla Uczestników” lub równoważnie. Skorzystanie z takich promocji w Sklepie nie wymaga wyświetlenia ID w Aplikacji i jego okazania w celu zeskanowania przez kasjera.
  5. Organizator zobowiązuje się przygotowywać i dostarczać do Aplikacji Promocje odpowiadające potencjalnym potrzebom lub oczekiwaniom Uczestników. Promocje będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o posiadane przez Organizatora dane dotyczące Uczestnika, przygotowane w szczególności na podstawie analizy:
   1. historii zakupów w Sklepach, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania zakupów;
   2. sposobu korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazującej na preferowane przez Uczestnika Promocje i nagrody;
   3. danych o lokalizacji i przemieszczeniu się urządzenia mobilnego Uczestnika, w szczególności wskazującej na odwiedzane przez Uczestnika Sklepy, o ile Uczestnik w ustawieniach Aplikacji lub swojego urządzenia mobilnego zgadza się na dostęp przez Aplikację do danych o lokalizacji;
   4. dodatkowych danych osobowych podanych przez Uczestnika (np. dotyczących wieku), o ile Uczestnik poda takie dane Organizatorowi i wyrazi zgodę na ich przetwarzanie;
   5. innych danych pozyskanych przez Organizatora zgodnie z Polityką prywatności.
  6. Organizator informuje, że przygotowywanie i dostarczanie do Aplikacji dopasowanych Promocji w oparciu o dane, o których mowa powyżej, stanowi integralny element Programu, a ich otrzymywanie i prezentowanie jest podstawową funkcjonalnością Aplikacji. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z pkt. 5. powyżej, osoba, która nie chce, aby były do Aplikacji dostarczane takie Promocje, nie powinna brać udziału w Programie. Uczestnik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu przedstawiania dopasowanych Promocji w każdym czasie, odinstalowując Aplikację oraz rezygnując z udziału w Programie (usuwając Konto). Brak uczestnictwa w Programie nie pozbawia dotychczasowych Uczestników lub osób, które nigdy nie uczestniczyły w Programie, możliwości nabywania produktów w Sklepach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów Sklepów.
  7. Promocje nie dotyczą usług pocztowych świadczonych przez Operatora pocztowego i monitorowanych w „Żappka Post”.
 6. PRZYZNAWANIE ŻAPPSÓW
  1. W ramach Programu przyznawane są Uczestnikom Żappsy za zakupy dokonywane w Sklepach, z wyjątkiem zakupu produktów wyłączonych z Programu, o których mowa w pkt 6.5. poniżej, oraz z zastrzeżeniem pkt 6.6. i 6.7. poniżej. Organizator nie przyznaje Uczestnikom Żappsów za zakupy w Sklepach Nano, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 3.3. Załącznika nr 3.
  2. Uczestnik może uzyskiwać Żappsy w Programie wyłącznie za te zakupy, których sam dokonał. Żappsy są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane przez Uczestnika w czasie jego udziału w Programie.
  3. Żappsy są przyznawane wyłącznie za zakupy dokonane w Sklepach przez Konsumentów lub Konsumentów-Przedsiębiorców. Za zakup dokonany przez Konsumenta uznaje się zakup udokumentowany paragonem fiskalnym wystawionym przez Sklep. Za zakup dokonany przez Konsumenta-Przedsiębiorcę uznaje się zakup udokumentowany przez Sklep paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, które zawierają NIP Konsumenta-Przedsiębiorcy.
  4. Za każde pełne 1 zł (jeden złoty) ceny produktów zakupionych przez Uczestnika w Sklepie przysługują temu Uczestnikowi 4 Żappsy. Podstawą naliczenia Żappsów jest suma brutto widoczna na paragonie fiskalnym – z wyłączeniem produktów, o których mowa w pkt 6.5. poniżej – zaokrąglona w dół do pełnego złotego.
  5. Produktami wyłączonymi z Programu, za których zakup nie są przyznawane Żappsy, są:
   1. napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa, za zakup którego Żappsy będą przyznawane po spełnieniu przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 6.15. Regulaminu oraz uwzględniając zasady opisane w pkt 6.16. – 6.18. Regulaminu);
   2. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe do papierosów elektronicznych i rekwizyty tytoniowe;
   3. produkty lecznicze;
   4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt;
   5. zestawy startowe i doładowania przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (pre- paid), dowody udziału w grach hazardowych (np. kupony loteryjne);
   6. karty doładowujące (np. Paysafecard, karty do serwisów online);
   7. usługi (za wyjątkiem usług gastronomicznych).
  6. Warunkiem naliczenia Uczestnikowi Żappsów za zakupy jest okazanie kasjerowi w Sklepie podczas dokonywania zakupu, lecz przed dokonaniem płatności (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego) indywidualnego ID wyświetlonego za pomocą Aplikacji. ID jest skanowane przez kasjera, co pozwala naliczyć na Konto Żappsy należne Uczestnikowi.
  7. W Programie obowiązują następujące limity dzienne dotyczące przyznawania Żappsów:
   1. Jednego dnia Uczestnik może otrzymać Żappsy za maksymalnie 10 zakupów w Sklepach (za odrębny zakup uznaje się zakup udokumentowany na osobnym paragonie fiskalnym).
   2. W każdym wypadku dzienny limit wartości zakupów, za które Uczestnik może otrzymać Żappsy, wynosi 300 zł (uwzględnia się łącznie transakcje Uczestnika z danego dnia). Żappsy za zakupy powyżej któregokolwiek z tych limitów nie są naliczane.
  8. Żappsy są naliczane na Konto Uczestnika automatycznie. Saldo Żappsów Uczestnika jest widoczne w Aplikacji i aktualizuje się automatycznie, gdy Aplikacja połączy się z Internetem. Naliczenie Żappsów jest potwierdzane wiadomością typu push (jeżeli Uczestnik dopuścił możliwość otrzymywania takich wiadomości na swoim urządzeniu mobilnym).
  9. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci sprzedawcy towar, za którego zakup w Sklepie zostały mu naliczone Żappsy, Organizator ma prawo odliczyć odpowiednią liczbę Żappsów z Konta Uczestnika (tak, jakby zakup, za który przyznano wcześniej Żappsy, nie obejmował zwróconego towaru). Nie dotyczy to jednak tych przypadków, gdy zwrot towaru następuje w wykonaniu przez Uczestnika ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wady towaru – w takim wypadku Żappsy nie są odliczane.
  10. Organizator ma prawo weryfikacji zasadności naliczenia Żappsów. W przypadku stwierdzenia nienależnego naliczenia Żappsów lub ich naliczenia z naruszeniem Regulaminu, Organizator ma prawo odliczenia nienależnych Żappsów z Konta Uczestnika. O odliczeniu Żappsów oraz przyczynie takiego odliczenia Organizator powiadamia Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomienia typu push (jeżeli Uczestnik zezwolił na wyświetlanie powiadomień typu push na swoim urządzeniu mobilnym).
  11. Organizator może okresowo przyznawać Żappsy za działania lub aktywności inne niż określone powyżej, jak również może stosować szczególne zasady przyznawania Żappsów, w tym w odniesieniu do niektórych produktów lub grup produktów. Informacje o takich szczególnych zasadach przyznawania Żappsów będą komunikowane za pośrednictwem Aplikacji lub w odrębnych regulaminach.
  12. Organizator może przeprowadzać okresowe promocje punktowe, polegające w szczególności na tym, że za zakupy niektórych towarów lub za zakupy dokonane w określonym czasie, przysługuje Uczestnikowi liczba Żappsów większa, niż w przypadku standardowego przelicznika punktowego, o którym mowa w pkt 6.4. powyżej. Informacje o promocjach punktowych będą komunikowane za pośrednictwem Aplikacji lub w odrębnych regulaminach.
  13. W przypadku, gdy w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ostatniego zakupu dokonanego przez Uczestnika w Sklepie w ramach Programu, podczas którego został zeskanowany ID Uczestnika, nie zostanie dokonany ponowny zakup, podczas którego został zeskanowany ID Uczestnika, wszelkie Żappsy naliczone na Koncie Uczestnika tracą ważność (przepadają). Utrata ważności następuje wówczas z upływem 3 miesięcy od daty ostatniego zakupu dokonanego przez Uczestnika w Sklepie w ramach Programu.
  14. Uczestnik powinien wykorzystać Żappsy naliczone na Koncie Uczestnika w danym Okresie Rozliczeniowym. Jako początek Okresu Rozliczeniowego przyjmuje się 1 listopada każdego roku kalendarzowego, a koniec Okresu Rozliczeniowego – 31 października roku następnego. Uczestnik powinien wykorzystać Żappsy naliczone w danym Okresie Rozliczeniowym (tj. naliczone do końca października danego roku kalendarzowego na Koncie Uczestnika), nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego (tj. nie później niż w dwa pełne miesiące od zakończenia Okresu Rozliczeniowego). Wszelkie niewykorzystane Żappsy naliczone we wskazanym wyżej okresie tracą ważność (przepadają) wraz z zakończeniem tego roku kalendarzowego. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania równowartości finansowej części Żappsów, które utraciły ważność na wybrane cele charytatywne.
  15. Indywidualnie adresowane Promocje i indywidualne oferty dotyczące piwa będą kierowane do Uczestnika, który:
   1. ukończył 18 rok życia;
   2. podał w Aplikacji dodatkowe dane, o których mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, obejmujące wiek Uczestnika, a także wyraził zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora;
   3. po spełnieniu łącznie ww. warunków Uczestnikowi za zakup zostaną naliczone Żappsy.
  16. Organizator respektuje zasady odpowiedzialnego spożywania alkoholu i oferując oznaczonym Uczestnikom indywidualnie adresowane Promocje i indywidualne oferty dotyczące piwa, podejmuje działania mające na celu zapobieżenie zachęcaniu Uczestników do jego nadmiernego spożywania. Z uwagi na powyższe, Żappsy związane z nabywaniem piwa przyznawane są za zakup piwa o zawartości alkoholu nie większej niż 140 ml w przeliczeniu na czysty alkohol („Limit”).
  17. Limit dotyczy tygodnia kalendarzowego i jest rozliczany w cyklu miesięcznym w ten sposób, że w razie przekroczenia w ramach zakupu dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, Żappsy za kolejne zakupy piwa w tym samym miesiącu kalendarzowym nie są przyznawane.
  18. Żappsy za zakup piwa powyżej Limitu lub ograniczenia, o którym mowa powyżej nie są naliczane.
 7. ZAMAWIANIE KUPONÓW
  1. Uczestnik może wymienić zgromadzone na swoim Koncie Żappsy na Kupony, umożliwiające odbiór nagrody.
  2. Kupony, jakie można zamówić w ramach Programu, są zamieszczone w Katalogu Nagród dostępnym poprzez Aplikację. W Katalogu Nagród są zamieszczone Kupony różnego rodzaju, w tym dotyczące różnych towarów z asortymentu Sklepów. Niektóre Kupony mogą być dostępne wyłącznie w oznaczonym okresie lub do wyczerpania zapasów. Informacje w tym zakresie są dostępne w Aplikacji. Poszczególne Kupony posiadają swoją wartość punktową, widoczną w Aplikacji.
  3. Organizator przygotowuje i udostępnia w Aplikacji Katalog Nagród dopasowany do potrzeb i oczekiwań Uczestników. W związku z tym poszczególne Kupony mogą być dostępne dla wszystkich Uczestników, grup Uczestników (np. przebywających w danej miejscowości) lub indywidualnie dla określonych Uczestników. Kupony będą dopasowywane do Uczestników w oparciu o posiadane przez Organizatora dane, o których mowa w punkcie 5.5. Regulaminu.
  4. Organizator informuje, że dopasowywanie Katalogu Nagród do potrzeb i oczekiwań Uczestników w oparciu o dane, o których mowa powyżej, stanowi integralny element Programu, a ich jego prezentowanie należy do podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przypadkach przewidzianych w punkcie 5.5. osoba, która nie chce, aby były do Aplikacji dostępne były takie Kupony, nie powinna brać udziału w Programie. Uczestnik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu dopasowania asortymentu Kuponów w Katalogu Nagród w każdym czasie, odinstalowując Aplikację oraz rezygnując z udziału w Programie (usuwając Konto).
  5. Ze względu na dopasowywanie Katalogu Nagród do potrzeb i oczekiwań Uczestników, asortyment Kuponów Katalog Nagród ulega okresowej aktualizacji. Aktualizacja Katalogu Nagród jest widoczna w Aplikacji (wymagany jest dostęp do Internetu).
  6. W celu zamówienia Kuponu Uczestnik wybiera w Aplikacji interesujący go Kupon i potwierdza chęć jego zamówienia w zamian za wymaganą liczbę Żappsów. Po potwierdzeniu chęci zamówienia danego Kuponu, z Konta Uczestnika zostają odliczone Żappsy zgodnie z wartością punktową zamówionego Kuponu (w pierwszej kolejności odliczane są Żappsy najdawniej naliczone na Konto Uczestnika).
  7. Zamówiony Kupon zostaje niezwłocznie zapisany na Koncie Uczestnika (aktywacja Kuponu) i jest dostępny w Aplikacji.
  8. Uczestnik może jednorazowo zamówić więcej niż jeden Kupon – w zależności od liczby posiadanych Żappsów.
  9. Każdy Kupon posiada ograniczony termin ważności. Po upływie terminu ważności Kupon nie może zostać zrealizowany (przepada). Informacja o terminie ważności Kuponu jest widoczna w Aplikacji. W każdym wypadku termin ważności Kuponu jest liczony od momentu jego aktywacji (tj. zapisania na Koncie Uczestnika).
  10. O zbliżającym się upływie terminu ważności Kuponu Uczestnik może zostać poinformowany za pomocą powiadomienia typu push (jeżeli Uczestnik zezwolił Organizatorowi na wyświetlanie powiadomień na swoim urządzeniu mobilnym) lub w wiadomości e-mail bądź SMS.
  11. Uczestnik może bez podania przyczyny zrezygnować z zamówionego Kuponu za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej w Aplikacji, o ile Kupon ten nie został jeszcze zrealizowany i nie utracił ważności (zwrot Kuponu). Niezwłocznie po zwrocie Kuponu na Konto Uczestnika przywracane są Żappsy wykorzystane na zamówienie tego Kuponu. W przypadku, gdy Kupon został już zrealizowany lub upłynął termin jego ważności, nie jest możliwy zwrot tego Kuponu.
  12. Organizatorowi, z ważnych przyczyn, przysługuje prawo dezaktywacji wszystkich lub wybranych Kuponów Uczestnika, z równoczesnym przywróceniem Żappsów wykorzystanych na zamówienie tych Kuponów. Przez ważną przyczynę należy rozumieć m.in. zmiany w Katalogu Nagród, dezaktywację Kuponu za niewykorzystane Żappsy (o których mowa w punkcie 6.14. Regulaminu).
 8. WYMIANA KUPONÓW NA NAGRODY
  1. W przypadku nagród będących towarami lub usługami, ważny Kupon uprawnia do odbioru takiego towaru/usługi w Sklepie bez ponoszenia przez Uczestnika odpłatności. Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie nagrody dla Uczestnika jest Organizator, przy czym Uczestnik może odebrać nagrodę w Sklepie. W przypadku nagród innego rodzaju informacja o sposobie realizacji (odbioru) nagród, do których uprawnia taki Kupon, jest zamieszczania w Aplikacji.
  2. W celu otrzymania od Organizatora nagrody w ramach realizacji ważnego Kuponu z asortymentu Sklepu, należy okazać ID do zeskanowania kasjerowi w Sklepie. W przypadku, gdy wśród towarów/usług, które Uczestnik planuje nabyć w Sklepie, znajdzie się nagroda z Kuponu, Uczestnik otrzyma ten towar/usługę od Organizatora w ramach zakupów dokonywanych w Sklepie, tj. Sklep nie pobierze od Uczestnika w zamian za ten towar/usługę żadnego wynagrodzenia, a Kupon zostanie automatycznie wykorzystany. W ramach jednej transakcji w Sklepie można wykorzystać wiele Kuponów – w zależności od tego, jakie towary nabywa Uczestnik oraz jakie ważne Kupony są zapisane na jego Koncie w Aplikacji.
  3. Realizacja Kuponu nie musi być połączona z zakupami w Sklepie.
  4. Zapas nagród z Katalogu Nagród, które są towarami/usługami z asortymentu Sklepu, może w poszczególnych Sklepach okresowo ulec wyczerpaniu. W razie braku dostępności nagrody w danym Sklepie, realizacja Kuponu w tym Sklepie nie jest możliwa, a Uczestnik w celu realizacji Kuponu powinien udać się do innego Sklepu. Informacji o dostępności albo braku dostępności nagród udziela w imieniu Organizatora personel Sklepu.
  5. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Programu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności).
 9. KORZYSTANIE Z APLIKACJI
  1. Za pomocą Aplikacji Organizator umożliwia Uczestnikom w szczególności dostęp do:
   1. informacji o Promocjach dostępnych dla Uczestnika;
   2. informacji o liczbie Żappsów naliczonych na Koncie;
   3. Katalogu Nagród i zamawiania Kuponów;
   4. informacji o lokalizacji najbliższych Sklepów (w przypadku włączonej usługi geolokalizacji);
   5. informacji o wybranej ofercie Sklepów i maksymalnych cenach produktów z takiej oferty, dostępnych dla Uczestników;
   6. informacji o ewentualnej najniższej/najwyższej obniżce procentowej ceny produktu;
   7. funkcji wyświetlania ID,
   8. możliwości składania Zamówień w ramach Usługi Zamów i Odbierz,
   9. możliwości korzystania z funkcjonalności Usługi Żappka Store,
   10. korzystania z nowych funkcjonalności Aplikacji udostępnionych przez Organizatora.
  2. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Uczestnika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Uczestnikowi usługi telekomunikacyjne.
  3. Dla urządzeń mobilnych z systemem Android Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play Store. Dla urządzeń mobilnych z systemem iOS Aplikację można pobrać ze sklepu Apple App Store.
  4. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play Store lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.3 (urządzenie musi być nie starsze niż iPhone 5S) i dostępem do Apple App Store.
  5. Aby Aplikacja działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
   1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
   2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet, przy czym połączenie z siecią Internet jest wymagane dla prawidłowego działania funkcjonalności wskazanych w pkt 9.1. powyżej za wyjątkiem funkcji wyświetlania ID; połączenia takiego wymaga ponadto logowanie do Aplikacji.
  6. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji może wymagać dostępu do określonych zasobów urządzenia mobilnego Uczestnika, takich jak zdjęcia/multimedia, identyfikator urządzenia mobilnego i informacje o połączeniu, geolokalizacja lub kontakty. Odmowa dostępu do takich zasobów może wpływać na ograniczenie funkcjonalności Aplikacji.
  7. Organizator informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez Organizatora aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Organizator rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store.
  8. Uczestnik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
  9. W ramach funkcjonalności Żappka Post:
   1. Uczestnik posiadać będzie dostęp do informacji dotyczących Przesyłek adresowanych do Uczestnika i doręczanych w Sklepach, w tym daty nadania, miejsca nadania, statusu Przesyłki, miejsca doręczenia, Kodu odbioru, daty doręczenia, 60-dniowej historii Przesyłek;
   2. Uczestnik, w przypadku dostarczenia Przesyłki do wybranego przez nadawcę Sklepu, otrzymuje za pomocą Aplikacji informację o gotowości do wydania przesyłki (komunikat o zmianie jej statusu na „Czeka na odbiór”). Uczestnik otrzymuje jednocześnie Kod odbioru, który należy okazać w Sklepie w celu weryfikacji Uczestnika jako adresata lub osobę uprawnioną do odbioru Przesyłki. Okazanie Kodu odbioru jest warunkiem koniecznym do wydania Przesyłki z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
   3. O ile Organizator udostępni taką funkcję Uczestnik może wyrazić zgodę na weryfikację przy odbiorze Przesyłki poprzez ID (kod kreskowy), jednakże Operator Pocztowy może każdorazowo domagać się okazania Kodu Odbioru w celu weryfikacji adresata Przesyłki. Uczestnik w każdym czasie może wycofać zgodę na weryfikację poprzez ID.
 10. BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI
  1. Dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony hasłem dostępu nadawanym przez Uczestnika podczas rejestracji. Hasło powinno spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać. Nadane w trakcie rejestracji hasło dostępu powinno być przez Uczestnika chronione i nie powinno być udostępniane innym osobom.
  2. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „odzyskaj hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
  3. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub za pomocą opcji logowania poprzez Facebook (w przypadku Uczestnika posiadającego konto w serwisie Facebook). Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.
  4. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Organizatorowi za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
  5. Organizator zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Uczestnika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację poprzez jej odinstalowanie.
  6. Organizator informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji i danych Uczestników. Jednakże Organizator wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Organizator zaleca dokonywanie aktualizacji Aplikacji oraz wskazuje, że może od czasu do czasu wydawać komunikaty zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.
  7. Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego ID, telefonu oraz numeru telefonu, w szczególności zobowiązany jest do nieudostępniania ich osobom trzecim do używania.
  8. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z udostępnieniem informacji o których mowa w ustępie poprzednim osobom trzecim, w szczególności ryzyka utraty Przesyłki w wyniku jej odebrania przez osobę nieuprawnioną.
  9. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania numeru telefonu i natychmiastowej jego zmiany w Aplikacji w przypadku zaprzestania korzystania z podanego w Aplikacji numeru telefonu.
  10. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z nieuaktualnieniem numeru telefonu w Aplikacji, w szczególności ryzyka utraty Przesyłki w wyniku odebrania przez osobę nieuprawnioną.
 11. PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM
  1. Z ważnego powodu, jakim jest uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie Żappsów, lub innych korzyści w Programie lub z powodu nieuprawnionego odebrania Przesyłek osób trzecich lub polegającego na tym, że Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków uczestnictwa w Programie (w szczególności nie ma ukończonego 16-go roku życia lub oświadczenie o prawie do dysponowania numer telefonu jest niezgodne z prawdą), Organizator może usunąć Konto tego Uczestnika.
  2. O blokadzie Konta i jej przyczynie Organizator zawiadamia Uczestnika za pomocą komunikatu w Aplikacji lub drogą e-mailową.
  3. Blokada Konta następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 (dwudziestu jeden) dni.
  4. Podczas blokady Konta Uczestnik nie może zamawiać i realizować Kuponów (odbierać na ich podstawie nagród) ani w inny sposób wykorzystywać Żappsów, jak również korzystać z Usługi Zamów i Odbierz i Usługi Żappka Store. W okresie blokady Uczestnikowi nie są naliczane Żappsy na jego Konto.
  5. W wyniku blokady aktywne Kupony zapisane na Koncie są anulowane za zwrotem Żappsów wykorzystanych przez Uczestnika na zamówienie tych Kuponów.
  6. Po wyjaśnieniu sprawy Organizator – w zależności od ustaleń poczynionych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego -może:
   1. odblokować Konto Uczestnika i w razie, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okazało się niezasadne, w charakterze rekompensaty za zablokowanie Konta przyznać dodatkowe Żappsy Uczestnikowi;
   2. odblokować konto Uczestnika z informacją, że kolejne naruszenie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z Programu przez Organizatora (punkt 14.7.). Ponadto jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Uczestnika doszło do naliczenia nienależnych Żappsów lub innych korzyści, Organizator odblokowując konto odliczy takie nienależne Żappsy lub korzyści;
   3. wykluczyć Uczestnika z Programu (punkt 14.7.) informując go o przyczynie wykluczenia. Wykluczenie takie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
  7. Operator pocztowy jest uprawniony do usunięcia Konta Operatora pocztowego w przypadku nieuprawnionego odebrania przez Uczestnika Przesyłek osób trzecich lub złożenia przez Uczestnika niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie, w szczególności oświadczenia o prawie do dysponowania numerem telefonu. Niezależnie od tego Operator pocztowy zachowuje względem Uczestnika wszelkie roszczenia powstałe w związku ze świadczeniem usług pocztowych dotyczących Przesyłek monitorowanych w Żappka Post (poprzez Konto Operatora pocztowego).
 12. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane z Programem, w tym dotyczące nagród, Kuponów, Żappsów, funkcjonowania Aplikacji, Usługi Zamów i Odbierz, Usługi Żappka Store lub blokady Konta, mogą być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta – według wyboru osoby składającej reklamację:
   1. pocztą elektroniczną na adres e-mail Centrum Wsparcia Klienta wskazany w punkcie 2.1.b),
   2. poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji;
   3. pisemnie – listem przesłanym do Centrum Wsparcia Klienta (na adres siedziby Organizatora, wskazany w punkcie 1.1).
  2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi odpowiedź na reklamację Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy jest udzielana w terminie do 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.
  3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, przy czym w razie wniesienia reklamacji przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji odpowiedź na reklamację jest udzielana e-mailowo.
  4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  5. Reklamacje dotyczące wad towarów, odebranych w Sklepie jako nagrody w Programie, są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
   1. Jeżeli Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, domaga się wymiany wadliwej nagrody na nagrodę wolną od wad, powinien zgłosić takie żądanie do Organizatora za pośrednictwem w Sklepu, w którym odebrał wadliwą nagrodę. Wymiana nagrody na wolną od wad następuje w Sklepie (personel Sklepu działa w tym zakresie w imieniu Organizatora) za zwrotem nagrody wadliwej.
   2. Żądania inne niż wymiana nagrody wadliwej na wolną od wad należy zgłaszać do Centrum Wsparcia Klienta. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca załączenie przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę do reklamacji dowodów potwierdzających wadę nagrody (np. zdjęcia), oraz dowodów otrzymania wadliwej nagrody w Sklepie (np. oryginał lub czytelną kopię wydruku z kasy), a w przypadku chęci odstąpienia od umowy dotyczącej wadliwej nagrody – również potwierdzenia zwrotu wadliwej nagrody do Organizatora za pośrednictwem Sklepu, w którym ta nagroda została odebrana (np. oryginał lub czytelną kopię potwierdzenia zwrotu wadliwej nagrody wystawionego przez Sklep).
  6. W przypadku Kuponu uprawniającego do otrzymania nagrody w postaci towaru lub usługi podmiotu trzeciego (innego niż Organizator lub Sklep), Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za honorowanie ważnego Kuponu przez taki podmiot trzeci. Jednocześnie wszelkie reklamacje dotyczące nagród od podmiotu trzeciego, jak również wymiany wadliwej nagrody na nagrodę wolną od wad, powinny być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Odpowiedzialność wobec Uczestnika za jakość towarów lub usług nabywanych z wykorzystaniem Kuponu realizowanego u podmiotu trzeciego ponosi ten podmiot trzeci. W przypadku, gdy podmiot trzeci wbrew swojemu obowiązkowi odmówił realizacji ważnego Kuponu, Uczestnik może złożyć reklamację do Organizatora poprzez Centrum Wsparcia Klienta.
  7. Reklamacje związane z wykluczeniem z Programu Uczestnika (o którym mowa w punkcie 14.7.), Uczestnik może składać w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o wykluczeniu z Programu. Na czas rozpatrywania reklamacji Konto Uczestnika zostanie zablokowane (w tym zakresie zastosowanie będą miały przepisy punktu 11 Regulaminu). W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona przez Organizatora, Uczestnik traci niewykorzystane Żappsy naliczone na jego Konto, jak również traci niewykorzystane Kupony, co skutkuje brakiem możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
  8. Informacje o ścieżce reklamacji związanych z korzystaniem z Żappka Post, a dotyczące nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług pocztowych Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Operatorem pocztowym za pomocą maila: bok@pointpack.pl lub pod numerem telefonu: 22 1 855 856.
  9. Reklamacje dotyczące wad towarów nabytych w Sklepie w ramach Usługi Zamówi i Odbierz powinny być kierowane do Partnera Żabka Polska prowadzącego ten Sklep objęty usługą np. poprzez złożenie reklamacji w Sklepie.
  10. Reklamacje dotyczące wad towarów nabytych w Sklepie Nano, powinny być kierowane do Partnera Żappka Store na zasadach opisanych w pkt. 8.6. w Załączniku nr 3.
 13. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
  2. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w pkt 13.1. powyżej.
  3. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
 14. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie (wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu Uczestnik może dokonać usunięcia swojego Konta w Aplikacji lub skontaktować się z Organizatorem poprzez Centrum Klienta (e-mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego). Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej rezygnację z udziału w Programie.
  2. Rezygnacja z udziału w Programie uniemożliwia składanie zamówień w ramach Usługi Zamów i Odbierz, a także korzystanie z funkcjonalności Usługi Żappka Store. Pomimo rezygnacji, Uczestnik nadal może dokonywać zakupów w Sklepie w sposób tradycyjny.
  3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w Programie) z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się:
   1. sytuację, w której Uczestnik nie dokonał żadnej aktywności w ramach Programu (w szczególności jego ID nie jest skanowane) przez okres przekraczający 1 (jeden) rok (tzw. „martwe Konto”);
   2. istotne naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu w sposób, który nie uzasadnia jednak wykluczenia z Programu ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt 14.7. poniżej.
  4. W przypadku, o którym mowa w pkt 14.1. i 14.3. powyżej, Uczestnik może wykorzystać zgromadzone ważne Żappsy (wymienić je na Kupony) oraz realizować aktywne Kupony jeszcze przez 30 (trzydzieści) dni (termin wypowiedzenia) liczone od:
   1. daty dotarcia do Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 14.1. powyżej; lub
   2. daty powiadomienia Uczestnika o wykluczeniu z Programu na podstawie pkt 14.3. powyżej.
  5. Po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym, niewykorzystane Żappsy i Kupony tracą ważność i nie mogą zostać użyte (przepadają), zaś Konto Uczestnika zostaje usunięte. W każdym wypadku zastosowanie 14.3. nie może prowadzić do przekroczenia ostatecznego terminu na wykorzystanie Żappsów i Kuponów, o którym mowa w punkcie 6 Regulaminu.
  6. Jeżeli Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Programie bądź zostaje wykluczony z Programu na podstawie pkt. 14.3. powyżej, zażąda, aby jego Konto zostało usunięte natychmiast (bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 14.4. powyżej), Organizator usuwa Konto tego Uczestnika, co powoduje utratę niewykorzystanych Żappsów i brak możliwości ich wymiany na Kupony, jak również utratę niewykorzystanych Kuponów i brak możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
  7. Organizator może ze skutkiem natychmiastowym wykluczyć z Programu Uczestnika (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o uczestnictwo w Programie), który:
   1. w sposób powtarzający się (pomimo wcześniejszego upomnienia przez Organizatora) lub rażący istotnie narusza Regulamin, co w szczególności dotyczy wpływania przez Uczestnika w nieuczciwy sposób na przebieg Programu lub ingerowania przez Uczestnika w bezprawny sposób w mechanizm Programu w celu uzyskania nienależnych Żappsów lub korzyści;
   2. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków uczestnictwa w Programie, a w szczególności nie ma ukończonego 16-go roku życia.
  8. O wykluczeniu z Programu na podstawie pkt 14.6. Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail, ze wskazaniem przyczyny wykluczenia. W takim wypadku Uczestnik traci niewykorzystane Żappsy naliczone na jego Konto, jak również traci niewykorzystane Kupony, co skutkuje brakiem możliwości odbioru na ich podstawie nagród.
  9. Uczestnik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje rozwiązania umowy o uczestnictwo w Programie. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem zgodnie z treścią pkt 14.1. powyżej lub samodzielnie usunąć swoje Konto z poziomu Aplikacji.
  10. Rezygnacja z Usługi Żappka Store przez Uczestnika oznacza rezygnację z udziału w Programie na zasadach opisanych w niniejszym punkcie. Uczestnik nie ma możliwości zrezygnowania z Usługi Żappka Store bez jednoczesnej rezygnacji z udziału w Programie.
  11. Rezygnacja przez Uczestnika w Programie oraz usunięcie Konta w Aplikacji powoduje automatycznie usunięcie jego Konta u Operatora pocztowego.
 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia zgodnie z punktem 14.1. Regulaminu, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy (rejestracji w Programie).
  2. Niezależnie od uprawnienia do zwrotu Kuponu za pomocą udostępnionej w Aplikacji funkcji zgodnie z pkt 7.11. Regulaminu, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia Kuponu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zapisania Kuponu na Koncie Uczestnika.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną do Centrum Wsparcia Klienta). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego odpowiednio w pkt 15.1. lub 15.2. powyżej.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. W szczególności, w odniesieniu do odstąpienia od umowy dotyczącej zamówienia Kuponu Organizator niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od takiej umowy, zwróci Uczestnikowi będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą wszelkie wykorzystane na ten Kupon Żappsy, w zamian za zwrot (anulowanie) Kuponu.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  6. Kupon jest wykorzystywany na żądanie Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą. Skorzystanie przez Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą z Kuponu w terminie, w którym Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej zamówienia Kuponu, oznacza wyraźne oświadczenie Uczestnika będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą o żądaniu wykonania przez Organizatora w pełni usługi dotyczącej tego Kuponu, skutkującym utratą prawa odstąpienia od umowy dotyczącej tego Kuponu, a w konsekwencji, w związku ze zrealizowaniem Kuponu w całości, skutkuje brakiem możliwości jego zwrotu (anulowania) i odstąpienia od umowy dotyczącej tego Kuponu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 16. ZMIANA REGULAMINU
  1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
   2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
   3. wprowadzenie dodatkowych możliwości uzyskiwania Żappsów;
   4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
   5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
   6. zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Programu;
   7. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji, jak również aktualizacja Aplikacji skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej aktualizacji;
   8. rozszerzenie Programu na nowe platformy komunikacji;
   9. zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
   10. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów.
  2. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Aplikacji oraz poprzez wiadomość e-mail, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 16.4. poniżej.
  3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w pkt 16.2. powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
  4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnuje z udziału w Programie przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie. Rezygnacja z udziału w Programie następuje na zasadach określonych w pkt 14.1. Regulaminu.
 17. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
  1. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
   2. ekonomiczna nieopłacalność Programu;
   3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
   4. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno- marketingowej dotyczącej Organizatora lub Sklepów.
  2. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Aplikacji oraz wiadomość e-mail, wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu, przy czym termin ten nie może wypadać wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu Programu.
  3. Organizator nie będzie naliczał Uczestnikom Żappsów za zakupy lub inne aktywności dokonane począwszy od daty zakończenia Programu. Organizator zapewnia jednak Uczestnikom możliwość wykorzystania ważnych Żappsów, naliczonych na ich Konta, jeszcze przez co najmniej 1 (jeden) miesiąc od daty zakończenia Programu. W tym samym okresie Uczestnicy będą mogli również realizować zamówione Kupony (zgodnie z terminem ich ważności). Wykorzystanie Żappsów i realizacja Kuponów następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 17.3. powyżej, Program zostaje zamknięty, zaś Konta Uczestników usunięte. Z chwilą usunięcia Kont niewykorzystane Żappsy i Kupony przypisane do tych Kont przepadają.
 18. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI
  1. W ramach Programu Organizator wysyła do Uczestników komunikaty bezpośrednio związane z przebiegiem Programu. Komunikaty są przesyłane za pomocą systemowych powiadomień typu push (jeżeli Uczestnik zezwolił na ich otrzymywanie na swoim urządzeniu mobilnym), SMS lub wiadomości e-mail.
  2. Komunikaty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą dotyczyć w szczególności:
   1. powiadomienia o braku aktywności Uczestnika w ramach Programu wraz ze zwróceniem uwagi na możliwość wygaśnięcia Żappsów zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
   2. powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Kuponu;
   3. powiadomienia o płatnościach i aktywności Uczestnika w Żappka Pay;
   4. powiadomienia o Zamówieniu i jego statusie w ramach Usługi Zamów i Odbierz;
   5. powiadomienia o zakupie Towarów w Sklepie Nano, w tym o statusie zakupów (np. łącznej sumie należności, statusie płatności za zakupy) w Sklepie Nano w ramach Usługi Żappka Store;
   6. powiadomienia o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Programu.
  3. Jeżeli uczestnik zezwolił na otrzymywanie powiadomień typu push o naliczonych Żappsach na swoim urządzeniu mobilnym, będzie on dodatkowo otrzymywał powiadomienia typu push, zawierające informacje o Żappsach zdobytych przez Uczestnika w Programie.
  4. Jeżeli Uczestnik dopuścił otrzymywanie marketingowych powiadomień typu push na swoim urządzeniu mobilnym, będzie on dodatkowo otrzymywał powiadomienia typu push o nowych ofertach, usługach, konkursach oraz promocjach dostępnych w Aplikacji.
  5. Organizator przekazuje poprzez Aplikację także komunikaty wysyłane przez Operatora pocztowego.
 19. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  1. Udział Uczestnika w Programie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586 Poznań), ul. Stanisława Matyi 8 (Administrator).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 618 563 700 lub poprzez adres e-mail: iod@zabka.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (z dopiskiem „IOD” lub „dane osobowe”) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań Organizatora, wskazanych w punkcie 3.2. Regulaminu, w tym przygotowywania i dostarczania Promocji, naliczania Żappsów, wymiany Żappsów na Kupony, Realizacji Kuponów, obsługi Konta w Aplikacji i komunikacji z Uczestnikami, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia. Dane osobowe Uczestników będą podlegały profilowaniu w celu przygotowania i dostarczenia dostosowanych do Uczestników Promocji i Kuponów.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym profilowania, jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie, a w zakresie danych dodatkowych, podawanych zgodnie z punktem 4.6. Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika w celu przygotowania i dostarczenia dopasowanych Promocji lub Kuponów, może w niektórych przypadkach polegać na zastosowaniu systemów informatycznych, pozwalających na automatyczne dopasowanie Promocji do Uczestnika, które następnie są dostarczane do Aplikacji bez ingerencji człowieka. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadkach, w których decyzja podjęta w oparciu o takie przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika wywołuje dla Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, Uczestnik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. W tym celu Uczestnik może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta.
  6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności.
  7. Organizator przekazuje ID Uczestnika i jego numer telefonu Operatorowi pocztowemu.
 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Językiem umowy o uczestnictwo w Programie, zawieranej przez Organizatora z Uczestnikiem, jest język polski.
  2. W ramach udziału w Programie i korzystania z Aplikacji zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  3. Szczegółowe informacje o Programie i warunkach uczestnictwa w nim są dostępne:
   1. w serwisie internetowym: https://zappka.app/regulamin-zappka;
   2. w Centrum Wsparcia Klienta;
   3. w biurze siedziby Organizatora.
  4. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej (w tym również do pobrania w formacie PDF) pod adresem: https://zappka.app/regulamin-zappka.
  5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  6. Warunki świadczenia usług pocztowych przez Operatora pocztowego określa Regulamin Usług Operatora pocztowego. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.documents.pointpack.pl/pointpack_regulamin.pdf.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1A – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta

Załącznik nr 1B – Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Konsumenta-Przedsiębiorcy

Załącznik nr 2 – Zasady korzystania z Usługi Zamów i Odbierz

Załącznik nr 3 – Zasady korzystania z Usługi Żappka Store

 

 

Regulamin Żappka Store

Pobierz regulamin jako plik pdf.

 

Regulamin usługi Zamów i Odbierz

Pobierz regulamin jako plik pdf.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DEFINICJE

  1. Administrator lub Żabka Polska – Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, BDO: 000016909, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł.
  2. Aplikacja – opracowane przez Żabka Polska oprogramowanie pod nazwą „żappka”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, umożliwiające uczestnictwo w Programie, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz umożliwiające dostęp do Usługi Żappka Pay.
  3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  5. Program – program „żappka”, którego zasady i warunki określa Regulamin.
  6. Regulamin – regulamin programu „żappka”.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Sklep – sklep działający pod szyldem „Żabka” lub „Freshmarket”, prowadzony przez Żabka Polska lub przez podmiot trzeci, który współpracuje z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej.
  9. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie i dokonała rejestracji.
  10. Centrum Wsparcia Uczestnika lub CWU – prowadzone przez Administratora Centrum Wsparcia Uczestnika, z którym Uczestnicy i osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Programu oraz działania Aplikacji i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Z CWU można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.
  11. Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.10. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.
 2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora następujących danych osobowych Uczestnika: imię, adres e-mail, ID Uczestnika, saldo punktowe, aktywacja i dezaktywacja Kuponu na odbiór nagrody, odebrane nagrody, historia zakupów – dane, o każdym produkcie kupionym przez Uczestnika w transakcjach, w których doszło do identyfikacji za pomocą ID Uczestnika, data, godzina oraz miejsce transakcji, wartość koszyka, najczęściej kupowane produkty, forma płatności, lokalizacja – położenie w stosunku do sklepu Żabka, odwiedzane miejsca, zwyczaje zakupowe, numer telefonu, płeć, data urodzenia, logowanie, kliknięcia i ruch w Aplikacji, otwarcia powiadomień push, producent, model i system operacyjny telefonu, adres IP, token karty płatniczej, wystawca karty. Podanie danych osobowych Uczestnika dotyczących lokalizacji – położenia w stosunku do sklepu Żabka, odwiedzanych miejsc, numer telefonu, płci jest dobrowolne, natomiast pozostałe wymienione dane osobowe Uczestnika są niezbędne dla uczestnictwa w Programie Lub do skorzystania z usług oferowanych w Aplikacji.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE

  KORZYSTANIE Z APLIKACJI
   1. Zgodnie z Regulaminem udział w Programie wymaga rejestracji w Aplikacji. Osoby, które dokonują rejestracji w Aplikacji, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzeniai obsługi Konta. W celu ułatwienia obsługi Uczestnik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Aplikacji i udziału w Programie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
   2. Na konto w Programie można zalogować się również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W takim wypadku Aplikacja pobierze z konta Uczestnika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności konta w Aplikacji. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portale społecznościowe można znaleźć w ich politykach prywatności.
   3. Jeżeli Uczestnik aktywnie nie wylogował się z Konta, jego Konto pozostaje aktywne pomimo opuszczenia Aplikacji, aby ułatwić powrót do Aplikacji w dowolnym momencie.
   4. Jeżeli Uczestnik umieszcza w Aplikacji jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  UDZIAŁ W PROGRAMIE
   1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
    1. udziału w Programie, w tym obsługi Konta, naliczania Żappsów i odbierania nagród (realizacji Kuponów i ich zamawiania za Żappsy), a także przygotowania i prezentowania spersonalizowanej oferty promocyjnej (podejmowanie zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie) oraz w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy udziału w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    2. poprawy jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług;
    3. przeciwdziałania nadużyciom w Programie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Programie;
    4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
    5. marketingowym – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
  KORZYSTANIE Z USŁUGI ZAMÓW I ODBIERZ
   1. Administrator w ramach Aplikacji świadczy Uczestnikom Usługę Zamów i Odbierz umożliwiającą im składanie Zamówień za pośrednictwem Aplikacji oraz ich nabycie i odbiór w Sklepie objętym usługą. Skorzystanie z Usługi Zamów i Odbierz w tym rozpatrywanie reklamacji w zakresie składania Zamówień za pośrednictwem Aplikacji wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    1. realizacji usługi, w tym obsługi Zamówień i rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  KORZYSTANIE Z USŁUG ŻAPPKA PAY
   1. Administrator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z Usługi Żappka Pay, tj. dokonywania płatności przez Uczestników w Sklepach z wykorzystaniem Aplikacji. Skorzystanie z Usługi Żappka Pay wymaga rejestracji karty płatniczej w Aplikacji. W tym celu Uczestnik proszony jest o podanie danych karty płatniczej. Administrator, ani Akceptant nie przechowują tych danych. Dane te są szyfrowane i przekazywane w czasie rzeczywistym do Agenta rozliczeniowego, bez zachowywania kopii tych danych w Aplikacji.
   2. Agent rozliczeniowy weryfikuje poprawność danych karty płatniczej u wydawcy karty i w przypadku jej potwierdzenia generuje unikalny token, który jest wykorzystywany do realizacji Transakcji obciążeniowej u Akceptanta. Pozytywna weryfikacja danych i wygenerowanie tokenu umożliwia korzystanie z Usługi Żappka Pay.
   3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników korzystających z Usługi Żappka Pay w celu:
    • realizacji usługi, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  FORMULARZE KONTAKTOWE
  1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Uczestnikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Uczestnik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Uczestników za pośrednictwem Aplikacji w celu doskonalenia jej funkcjonalności.
 4. MARKETING

   1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
    1. wyświetlaniu Uczestnikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
    2. wyświetlaniu Uczestnikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
    3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora(przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). Więcej na temat partnerów sprawdź w pkt 10.1. Polityki prywatności.
   2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Więcej informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w oparciu o profilowanie znajduje się w sekcji „PROFILOWANIE / ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI”.
  REKLAMA KONTEKSTOWA
   1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Uczestnika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług.
  REKLAMA BEHAWIORALNA
   1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Uczestnika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczastakże profilowanie Uczestników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Uczestnika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  MARKETING BEZPOŚREDNI
   1. Dane osobowe Uczestnika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie lub za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
   2. Dane osobowe Uczestnika mogą być również udostępniane partnerom Administratora w celu kierowania do Uczestnika treści marketingowych przez tych partnerów różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
  NARZĘDZIA MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA
   1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
   2. Aktualna i kompletna lista Zaufanych partnerów Administratora, wraz z możliwością zarządzania preferencjami odnośnie instalacji plików cookies dostępna jest tutaj: https://www.zabka.pl/zaufani-partnerzy
   3. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową) lub wybierając w stopce strony https://www.zabka.pl opcję „Zarządzaj cookies”.
  GOOGLE ADS
   1. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
   2. Google Ads umożliwia również wczytanie Administratorowi posiadanej bazy adresów e-mail (lista klientów) do narzędzi Google w celu sprawdzenia, czy w usługach Google zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail (np. YouTube, Gmail, inne). W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom usług Google mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Informacje na temat wyświetlania reklam według ustalonej listy klientów znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/google- ads/answer/7474263.
  FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
  1. Marketing produktów i usług oferowanych przez Żabka Polska wobec Uczestników może odbywać się z wykorzystaniem narzędzia Facebook Custom Audience (Niestandardowe grupy odbiorców). Facebook Custom Audience jest to narzędzie pozwalające Administratorowi wczytać posiadaną bazę adresów e-mail do narzędzi Facebook w celu sprawdzenia, czy na platformie Facebook zostały utworzone konta użytkowników z użyciem takich samych adresów e-mail. W przypadku potwierdzenia zbieżności adresów e-mail, użytkownikom platformy Facebook mogą zostać wyświetlane po zalogowaniu reklamy Administratora. Więcej informacji na temat niestandardowych grup odbiorców znajdziesz tu: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.
 5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

   1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Uczestnika korzystającego z Aplikacji. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Aplikacji – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Uczestnika w Aplikacji i dokonywanych przez niego czynności.
  COOKIES „SERWISOWE”
   1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Uczestnikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Uczestnika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
    1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Uczestnika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
    2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
    3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
    4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
    5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Uczestnika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
    6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu w Aplikacji, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Aplikacji przez Uczestnika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Aplikacji). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Uczestnika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  COOKIES „MARKETINGOWE”
   1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Uczestników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Uczestnika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Uczestnika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  POWIADOMIENIA TYPU PUSH
  1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości typu push Uczestnik będzie otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na urządzeniu Uczestnika dotyczące udziału w Programie, w tym postępach w Programie, zdobytych Punktach, dostępnych nagrodach, a także dedykowanych dla Uczestnika Promocjach. W tym celu Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika w postaci identyfikatora ID na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji z Uczestnikami.
  2. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push Uczestnik może wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w urządzeniu Uczestnika.
  3. W przypadku korzystania z Usługi Zamów i Odbierz umożliwienie otrzymywania wiadomości typu push jest niezbędne do świadczenia przez Administratora Usługi Zamów i Odbierz. W tym celu Administrator będzie przetwarzał dane Uczestnika w postaci identyfikatora ID – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi Zamów i Odbierz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. PROFILOWANIE / ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  1. Dane osobowe Uczestnika, w tym dane dotyczące aktywności, preferencji i lokalizacji, są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu utworzenia profilu Uczestnika (profilowanie). Następnie, w oparciu o profilowanie, względem Uczestnika w sposób zautomatyzowany podejmowane są indywidualne decyzje polegające na przygotowaniu i przedstawieniu spersonalizowanej oferty promocyjnej dotyczącej asortymentu w Sklepach lub nagród w Programie.
  2. Spersonalizowana oferta promocyjna jest przygotowywana w szczególności na podstawie analizy:
   1. historii zakupów w Sklepach, w szczególności wskazującej na rodzaj i ilość kupowanych produktów oraz preferowany czas dokonywania zakupów;
   2. sposobu korzystania z Aplikacji, w szczególności wskazującej na preferowane przez Uczestnika Promocje i Kupony;
   3. danych o lokalizacji i przemieszczeniu się urządzenia mobilnego Uczestnika, w szczególności wskazującej na odwiedzane przez Uczestnika Sklepy (w przypadku, gdy Uczestnik w ustawieniach Aplikacji lub swojego urządzenia mobilnego zgadza się na dostęp przez Aplikację do danych o lokalizacji);
   4. innych danych osobowych podanych przez Uczestnika (np. dotyczących wieku) lub pozyskanych przez Administratora z innych źródeł.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem (art. 22 ust. 2 lit. a RODO). Przygotowywanie i przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych w Programie stanowi integralny element Programu i należy do podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Osoba, która nie chce otrzymywać zindywidualizowanych ofert promocyjnych, nie powinna brać udziału w Programie – w takim przypadku możliwe jest nabycie produktów w Sklepach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach ogólnodostępnych akcji promocyjnych. Uczestnik może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie usuwając Konto. Więcej informacji o uprawnieniach przysługujących Uczestnikowi znajduje się w sekcji „UPRAWNIENIA UCZESTNIKA” poniżej.
 7. GEOLOKALIZACJA

  1. Dane osobowe Uczestnika obejmujące informację o lokalizacji są przetwarzane podczas każdorazowego zalogowania oraz każdorazowego uruchomienia Aplikacji, a także podczas korzystania przez Uczestnika z funkcji „Sklepy Żabka” opartej na mapie w celu zlokalizowania Sklepów znajdujących się najbliżej aktualnego położenia Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zezwolenie Aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji urządzenia końcowego należącego do Uczestnika. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji w zakresie dostępu do informacji o lokalizacji.
 8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W celu przeciwdziałania nadużyciom oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez okres 24 miesięcy licząc od zakończenia udziału w Programie.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 9. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  2. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
  4. W odniesieniu do decyzji podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym profilowanie, każdy Uczestnik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji (art. 22 ust. 3 RODO). W tym celu Uczestnik może skontaktować się z Centrum Wsparcia Uczestnika:
   1. telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00;
   2. e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl;
   3. przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.
 10. ODBIORCY DANYCH

  1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, kurierom (w związku z odbiorem nagrody). W przypadku uzyskania zgody Uczestnika jego dane mogą zostać także udostępnione partnerom Administratora, takim jak: dostawcy towarów i usług oferowanych w sklepach Żabka, dostawcy towarów i usług oferowanych w ramach katalogu nagród aplikacji, operatorzy telekomunikacyjni, platformy mediów społecznościowych, administrator platformy Facebook, Google, subskrybcyjne platformy internetowe (np. netflix, spotify), podmioty operujące platformami w ramach ekonomii współdzielenia, banki, operatorzy płatności i kart płatniczych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi do ich własnych celów, w szczególności celów marketingowych. Szczegółowe informacje o podmiotach, którym Pani / Pana dane zostały udostępnione można uzyskać kontaktując się z Administratorem mailowo pod adresem: kontakt@zappka.pl
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  3. Dane Uczestników mogą zostać udostępnione partnerom Programu (np. kino) w celu realizacji nagrody. Podstawą prawną udostępnienia danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz partnera polegający na konieczności wywiązania się ze zobowiązania do realizacji nagrody wybranej przez Uczestnika.
 11. POZYSKANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ

  1. Administrator może wykorzystywać dane Uczestników pochodzące z zewnętrznych źródeł (np. profile społecznościowe Administratora, odwiedzane strony WWW, dane o lokalizacji), w tym dane otrzymane z portalu społecznościowego Facebook, portalu społecznościowego Instagram, strony internetowej zabka.pl oraz od innych partnerów Administratora, których lista znajduje się tutaj. Dane te mogą obejmować historie odwiedzin oraz aktywności i zachowań Uczestników. Administrator będzie przetwarzał je w celu lepszego poznania preferencji zakupowych Uczestników i ciągłego doskonalenia spersonalizowanej oferty dostarczanej Uczestnikowi za pomocą Aplikacji na zasadach określonych w Polityce i Regulaminie.
 12. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 14. DANE KONTAKTOWE

  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie pod numerem: +48 61 856 37 00 lub poprzez adres e-mail: kontakt@zappka.pl lub adres korespondencyjny Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@zabka.pl lub adres korespondencyjny: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 16 czerwca 2020 r.

Pobierz politykę prywatności