Regulamin usługi Zamów i Odbierz

§ 1. DEFINICJE
 1. Aplikacja – oprogramowanie, o którym mowa w Regulaminie Programu „żappka”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, niezbędne do korzystania z Usługi Zamów i Odbierz.
 2. Centrum Wsparcia Klienta – prowadzone przez Organizatora Centrum Wsparcia Klienta, z którym Uczestnicy i osoby zainteresowane Usługą Zamów i Odbierz mogą się kontaktować w sprawach dotyczących Usługi Zamów i Odbierz i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu lub reklamacji w stosunku do nagród i nieprawidłowości z nimi związanych. Z CWK można się kontaktować telefonicznie na numer telefonu: +48 61 856 37 00, e-mailowo na adres: kontakt@zappka.pl, jak również poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji.
 3. Organizator lub Żabka Polska – Żabka Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym 113 215 000,00 zł, NIP 5223071241, REGON 365388398, BDO:000016909.
 4. Partner Żabka Polska – podmiot prowadzący Sklep objęty Usługą Zamów i Odbierz, współpracujący z Żabka Polska w ramach umowy współpracy franczyzowej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin usługi Zamów i Odbierz.
 6. Regulamin Programu „żappka” – dokument dostępny pod adresem zabka.pl/aplikacja-regulamin,określający zasady korzystania z Aplikacji.
 7. Sklep objęty usługą – sklep działający pod oznaczeniem „Żabka” prowadzony przez Partnera Żabka Polska, w którym możliwy jest odbiór Zamówienia.Lista Sklepów objętych usługą wraz z godzinami ich otwarcia dostępna jest w Aplikacji.
 8. Usługa Zamów i Odbierz – usługa Zamów i Odbierz umożliwiająca składanie Zamówień w Aplikacji w celu nabycia zamówionych produktów w Sklepie objętym usługą.
 9. Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się w Aplikacji i spełnia warunki uczestnictwa w Programie zgodnie z Regulaminem Programu „żappka”.
 10. Zamówienie – rezerwacja produktów w celu ich późniejszego nabycia w Sklepie objętym usługą wybranym przez Uczestnika.

Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu „żappka”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Usługa Zamów i Odbierz świadczona jest przez Organizatora na rzecz Uczestników za pomocą Aplikacji, w ramach Sklepów objętych usługą.
 2. Usługa Zamów i Odbierz umożliwia Uczestnikom złożenie Zamówienia na produkty z asortymentu Sklepu objętego usługą w celu ich sprzedaży i odbioru osobistego w Sklepie objętego usługą.
 3. W ramach Usługi Zamów i Odbierz Żabka Polska:
 4. Usługa Zamów i Odbierz dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Uczestników korzystających z Aplikacji.
 5. Z tytułu świadczenia Usługi Zamów i Odbierz nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Organizator może jednak wprowadzić opłaty za pakowanie produktów lub inne usługi dodatkowe, na zasadach określonych w pkt 9[Zmiany regulaminu]. Informacja o wysokości takich opłat zawarta jest w cenniku stanowiącym załącznik nr 1do Regulaminu.
 6. Ceny produktów prezentowanych w Aplikacji w ramach Usługi Zamów i Odbierz oraz ceny materiałów zużytych do zapakowania Zamówienia są orientacyjne. Ostateczna cena zamówionych produktów zależy od oferty Partnera Żabka Polska, z uwagi na oferowane przez niego promocje czasowe i z tego względu ostateczna cena produktu może być niższa, niż cena wskazana w Zamówieniu. Analogicznie zmianie może ulec finalna cena opakowań (reklamówek, toreb papierowych i innych) użytych do prawidłowego przygotowania Zamówienia. Cena finalna opakowań uzależniona jest od rodzaju i wielkości Zamówienia.
 7. W celu korzystania z Usługi Zamów i Odbierz konieczne jest spełnienie warunków technicznych niezbędnych dla zainstalowania i uruchomienia Aplikacji, zgodnie z Regulaminem programu „żappka”.
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. W celu umożliwienia korzystania z usługi (w tym otrzymywania powiadomień) konieczna jest akceptacja komunikacji typu „push”. W ramach komunikacji „push” przekazywane są komunikaty dotyczące Zamówienia i jego statusu.
 2. Uczestnik składa Zamówienie przy pomocy Aplikacji, wskazując zamawiane produkty i żądaną liczbę sztuk lub pojemność/masę oraz wybierając Sklep objęty usługą, w którym chce odebrać Zamówienie. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie informacji o jego geolokalizacji, Aplikacja wskaże Uczestnikowi najbliższe Sklepy C&C.
 3. Uczestnik może składać Zamówienia oraz dokonywać jego odbioru przez 7 (siedem) dni w tygodniu w godzinach wskazanych w Aplikacji w ramach Usługi Zamów i Odbierz. Usługa Zamów i Odbierz poza wyznaczonymi godzinami nie będzie dostępna.
 4. Kliknięcie przycisku „zamawiam” powoduje przesłanie Zamówienia do Sklepu objętego usługą w celu przygotowania Zamówienia do odbioru oraz nadanie Zamówieniu indywidualnego numeru Zamówienia.
 5. Uczestnik jest informowany, za pośrednictwem Aplikacji przede wszystkim o:
 6. Potwierdzenie rezerwacji stanowi oświadczenie Uczestnika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w określonym czasie i wybranym Sklepie objętym usługą, określonych w Zamówieniu produktów.
 7. Termin na odbiór Zamówienia nie jest krótszy niż 15 minut ani dłuższy niż 2 godziny od momentu uzyskania informacji o Zamówieniu gotowym do odbioru przez Uczestnika. Po upływie terminu odbioru Zamówienia wskazanego w Aplikacji, Zamówienie uważa się za anulowane.
 8. Uczestnik może anulować Zamówienie w dowolnym czasie przed jego odbiorem, z wyjątkiem czasu, gdy Zamówienie ma status „w kompletacji”,bez podania przyczyny przez wybranie przycisku „anuluj zamówienie” w Aplikacji.
 9. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku całkowitego braku asortymentu określonego w Zamówieniu Uczestnika, w przypadku braku płatności za Zamówienie przez Uczestnika oraz w przypadku braku odbioru przez Uczestnika Zamówienia wciągu 2 godzin od momentu uzyskania informacji o Zamówieniu gotowym do odbioru.
 10. Z uzasadnionych przyczyn Żabka Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów dotyczących liczby/rodzaju/ pojemności/masy zamawianych produktów.
 11. Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania nadużyciom,powtarzający się brak odbioru Zamówień przez Uczestnika bądź powtarzające się anulowanie Zamówienia przez Uczestnika, skutkować może czasowym brakiem dostępności do Usługi Zamów i Odbierz dla Uczestnika. Blokada Usługi Zamów i Odbierz następuje na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście) dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 (dwudziestu jeden) dni.
ODBIÓR ZAMÓWIENIA
 1. Odbiór Zamówienia możliwy jest przez 7 (siedem) dni w tygodniu w godzinach funkcjonowania Usługi Zamów i Odbierz w danym Sklepie objętym usługą.
 2. W celu odebrania Zamówienia i nabycia zamówionych towarów, Uczestnik zobowiązany jest podać sprzedawcy w Sklepie objętym usługą swój indywidualny numer Zamówienia.
 3. Uczestnik przed odebraniem Zamówienia i dokonaniem płatności zobowiązany jest sprawdzić skład odbieranych produktów, kompletność i prawidłowość Zamówienia.
 4. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi wadę zakupionego produktu – w szczególności dotyczącą ilości, rodzaju czy pojemności/masy, Partner Żabka Polska niezwłocznie przyjmie reklamację Uczestnika i rozpatrzy ją w trybie określonym w pkt 6.5
 5. W przypadku Zamówienia obejmującego produkty mrożone lub wymagające chłodzenia Organizator może przewidzieć krótsze terminy ich odbioru niż wskazane w pkt 3.7.
 6. Możliwość nabycia produktów alkoholowych i tytoniowych objętych Zamówieniem w Sklepie objętym usługą jest możliwa tylko dla osób pełnoletnich.
ZAWARCIE UMOWY
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie złożenia Zamówienia w Aplikacji. Organizator odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Usługi Zamów i Odbierz, w tym za prawidłowe przekazanie Zamówienia do właściwego Sklepu objętego usługą (do właściwego Partnera Żabka Polska), jak również za prawidłowe przekazanie Uczestnikowi informacji dotyczących odbioru Zamówienia. Organizator nie jest stroną umowy sprzedaży produktów, których dotyczy Zamówienie.
 2. Umowa sprzedaży produktu objętego Zamówieniem zawierana jest przez Uczestnika przy odbiorze Zamówienia w Sklepie objętym usługą. Umowa zawierana jest pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem Żabka Polska.
 3. Płatności za produkty objęte Zamówieniem dokonywane są przy zawarciu umowy w Sklepie objętym usługą. Płatność może być dokonywana gotówką,kartą płatniczą lub inną metodą płatności akceptowaną przez Sklep objęty usługą.
 4. W związku z nabywaniem produktów Uczestnikowi mogą być przyznane Żappsy na zasadach opisanych w Regulaminie Programu „żappka”.
REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z Usługą Zamów i Odbierz mogą być składane za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację (co najmniej imię, adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w terminie do 30 dni od jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub e-mailowo, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji, przy czym w razie wniesienia reklamacji przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji odpowiedź na reklamację jest udzielana e-mailowo.
 5. Reklamacje dotyczące wad produktów, nabytych w Sklepie objętym usługą w związku z odbiorem Zamówienia, powinny być kierowane do Partnera Żabka Polska prowadzącego ten Sklep np. poprzez złożenie reklamacji w Sklepie objętym usługą.
REZYGNACJA Z USŁUGI
 1. Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Usługi Zamów i Odbierz (wypowiedzieć umowę) w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny z zachowaniem terminu wypowiedzenia. W tym celu Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez Centrum Wsparcia Klienta.
 2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi świadczenie Usługi Zamów i Odbierz z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uznaje się:
 3. 30-dniowy termin wypowiedzenia jest liczony od:
 4. Jeżeli Uczestnik, który rezygnuje z korzystania z Usługi Zamów i Odbierz bądź zostaje mu ona wypowiedziana przez Organizatora na podstawie ust. 7.2 powyżej, zażąda rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 8.3 powyżej), Organizator zaprzestaje świadczenia Usługi Zamów i Odbierz i usuwa z Aplikacji dane z nią powiązane, z wyjątkiem danych, których dalsze przetwarzanie jest niezbędne z uwagi w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa lub w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną przed roszczeniami.
 5. Organizator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie Usługi Zamów i Odbierz Uczestnikowi, który:
 6. O wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie Usługi Zamów i Odbierz na podstawie ust. 7.5 Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia.
 7. Równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia Usługi Zamów i Odbierz będzie również usunięcie swojego Konta w Aplikacji przez Uczestnika lub wypowiedzenie umowy przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie programu „żappka”. Wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Zamów i Odbierz nie stanowi odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 8. Złożone Zamówienie może być anulowane przez Uczestnika na zasadach opisanych w punkcie 3.8.
 9. Umowa sprzedaży produktów zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem Żabka Polska prowadzącym Sklep objęty usługą nie jest umową zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w związku z tym Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy, wskazane w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Niezależnie od uprawnienia Uczestnika wynikającego z pkt. 7.1, w ciągu 14 dni od przystąpienia do Usługi Zamów i Odbierz i akceptacji jej regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Zamów i Odbierz bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (akceptacji regulaminu Usługi Zamów i Odbierz).
 11. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną do Centrum Wsparcia Klienta). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Organizator niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w ramach Usługi Zamów i Odbierz jest Żabka Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu świadczenia Usługi Zamów i Odbierz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ustalania lokalizacji Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), analitycznym i statystycznym (art. 6 ust. 1. lit.f RODO), ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit.f RODO).
 3. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://zabka.snrpage.com/regulamin-zappka.
ZMIANY REGULAMINU
 1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest w szczególności:
 2. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników poprzez komunikat w Aplikacji oraz poprzez wiadomość e-mail, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 9.3 poniżej.
 3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie niż wskazany w ust. 9.2 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
 4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który korzysta z Usługi Zamów i Odbierz po wejściu w życie zmiany Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zmiana niniejszego Regulaminu nie wpływa na zmianę Regulaminu Programu „żappka”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W ramach korzystania z Usługi Zamów i Odbierz zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie usługi Zamów i Odbierz, stosuje się Regulamin Programu „żappka”.
 3. W razie sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Programu„żappka”, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część:
ZAŁĄCZNIK NR 1–OPŁATY
 1. Pakowanie zakupów – 0,00 PLN (zawierającej 23% podatek VAT)
 2. Opłata za opakowania użyte w ramach świadczenia Usługi Zamów i Odbierz Uczestnikowi;
ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

Adresat: Żabka Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań, adres e-mail: kontakt@zappka.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Zamów i Odbierz
–Data zawarcia umowy:………………………………………………………………………
–Imię i nazwisko Uczestnika:……………………………………………………………….
–Adres e-mail/numer telefonu Uczestnika (wykorzystywany do korzystania z usługi):
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..
[data i podpis (jeśli formularz jest wysyłany drogą elektroniczną)]

Pobierz regulamin