Regulamin Akcji promocyjnej „Zakupy -15zł na Święta”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie pkt. 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) przekazywać będzie Uczestnikom bony na zakupy w formatach bezobsługowych Żabka Nano (dalej „Bon”), przy progu zakupowym (dalej „Minimalna Kwota Zakupów„)
 2. Akcja promocyjna „Zakupy -15zł na Święta” (dalej „Promocja”) obowiązuje w dniach 30.03.-1.04.2024 r. W promocji nie biorą udziału Żabki Nano zlokalizowane na terenach centrów logistycznych oraz pod adresami:
 3. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się w Aplikacji Żappka w module Żabka Nano, skonfigurowali Żappka Pay i uprzednio zweryfikowali podany numer telefonu.
 4. Promocja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 5. Pojęcia opisane w niniejszym regulaminie i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Programu.
 6. Wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

§ 2.     Warunki skorzystania z Promocji

 1. Do skorzystania z Promocji konieczne jest posiadanie konta w Programie Żappka w module Żabka Nano ze zweryfikowanym numerem telefonu. Bon będzie przyznany dla każdego konta w Żabka Nano, uprzednio zweryfikowanego z danym numerem telefonu. Każde kolejne konto, w którym w ramach weryfikacji będzie podawany ten sam numer telefonu, nie będzie uprawnione do otrzymania od Organizatora Bonu.
 2. Promocja polega na przyznaniu bonu o wartości 15 zł brutto na zakupy w Żabka Nano w okresie trwania Promocji, dla których Minimalna Kwota Zakupów w jednym koszyku zakupowym wyniesie co najmniej 40 zł brutto. Do kwoty zakupów 40 zł brutto nie jest wliczana wartość produktów nabywanych w ramach Zamawiania Kuponów w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu programu „żappka” (odbiór produktów za zgromadzone żappsy) oraz wartość innych kuponów promocyjnych.
 3. Warunkiem przyznania bonu za zakupy, o których mowa w ust. 2, jest ich opłacenie. Bon zostanie rozliczony automatycznie w momencie przeliczania rachunku.
 4. Bon na zakupy należy aktywować ręcznie przed dokonaniem zakupów, a Uczestnik o jego przyznaniu zostanie powiadomiony wiadomością push. W celu otrzymywania powiadomień, Uczestnik obowiązany jest aktywować powiadomienia push w Aplikacji Żappka.
 5. Do Promocji Uczestnik może przystąpić tylko raz w okresie trwania Promocji.
 6. Bon może być wykorzystany tylko raz, a jego wartość nie podlega podziałowi, niezależnie od wartości koszyka zakupowego. W przypadku nieosiągnięcia Minimalnej Kwoty Zakupów Bon nie zostanie wykorzystany.
 7. Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Wartość przyznanego bonu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3.     Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji Żappka lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu Promocji, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 8. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

§ 4.     Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.zabka-nano.pl oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji Żappka w zakładce z kuponem dot. Promocji.
 2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem zabka.pl/aplikacja-regulamin.
 3. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał.
 4. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w formacie Żabka Nano nie jest możliwy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany bon.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 6. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem prawa w Akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka.pl/akcje-promocyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji. Zmiana okresu obowiązywania Promocji nie jest zmianą Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2024 r. i obowiązuje do zakończenia Promocji.