Regulamin akcji promocyjnej M&M’S za free

§ 1.     Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie pkt. 5 Regulaminu Programu  „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) przekazywać będzie Uczestnikom kupon uprawniający do  odbioru jednego z produktów promocyjnych (dalej “Kupon”) tj.: 
 1. DRAŻETKI M&M’S ORZECHOWE 82G 
 1. WAFEL TOFINEK 40G 

(dalej „Produkty Promocyjne”; akcja promocyjna nazywana „Promocją”). 

 1. Promocja trwa w okresie 28.03-1.04.2024 r. (dalej “Okres Trwania Promocji”) do wyczerpania zapasów w Żabce Nano oraz Żabkach 24/7 zlokalizowanych pod adresem ul. Wolska 64a w Warszawie oraz w przejściu podziemnym Basztowa Lubicz lok L15 w Krakowie (dalej “Sklepy”). Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w konkretnych Sklepach.  
 1. W promocji nie biorą udziału Żabki Nano zlokalizowane na terenach centrów logistycznych Żabka.  
 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się w Aplikacji Żappka w module Żabka Nano i uprzednio zweryfikowali podany numer telefonu. 
 1. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08). 
 1. Pojęcia pisane w niniejszym regulaminie i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu.  
 1. Wszelkie informacje dotyczące promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny. 

§ 2.     Warunki przyznania Kuponu na Produkty Promocyjne.  

 1. Do skorzystania z Promocji konieczne jest posiadanie konta w Programie Żappka w module Żabka Nano ze zweryfikowanym numerem telefonu, a także dokonanie równocześnie zakupu dowolnych produktów za minimalną kwotę 5 zł z oferty bezobsługowego formatu Żabka Nano i Żabki 24/7 w okresie trwania Promocji. 
 1. Kupon będzie przyznawany dla pierwszego konta w Żabka Nano, uprzednio zweryfikowanego z danym numerem telefonu. Każde kolejne konto, w którym w ramach weryfikacji będzie podawany ten sam numer telefonu, nie będzie uprawniony do otrzymania od Organizatora Kuponu do skorzystania z Promocji.    
 1. Odbiór Produktów Promocyjnych musi nastąpić podczas dokonywania przez Uczestnika zakupów w Sklepach Żabce Nano i Żabka 24/7 (w jednym koszyku zakupowym), pod warunkiem posiadania 1 żappsa (punktu przyznawanego Uczestnikowi na podstawie Regulaminu Programu za zakupy dokonywane w Sklepach lub inne aktywności określone w tymże regulaminie). 

§ 3.     Zasady skorzystania z promocji 

 1. Promocja polega na przyznaniu Kuponu uprawniającego do otrzymania jednego Produktu Promocyjnego za wymianę 1 żappsa tj. punktu przyznawanego Uczestnikowi na podstawie Regulaminu Programu za zakupy dokonywane w Sklepach lub inne aktywności określone w tymże regulaminie. Uczestnik po wymianie Kuponu na Produkty Promocyjne otrzyma zwrot 1 żappsa. Brak wykorzystania Kuponu w terminie trwania Promocji nie powoduje zwrotu 1 żappsa. 
 1. Kupon zostanie zrealizowany podczas przeliczania koszyka zakupowego (przed wystawieniem obrazu paragonu / rachunku). Wartość Produktu Promocyjnego podana jest na etykiecie cenowej (tzw. cenówce) przy produkcie w bezobsługowej Żabce Nano.  
 1. Uczestnik może skorzystać z Promocji jednokrotnie w Okresie Trwania Promocji.  
 1. Kupon należy aktywować ręcznie w aplikacji Żappka, gdy Uczestnik zechce skorzystać z Promocji, przed wejściem do Sklepu.   
 1. Wybrany jeden Produkt Promocyjny należy odebrać podczas jednych zakupów.  
 1. Niewykorzystanie kuponu przez Uczestnika w Okresie Trwania Promocji będzie traktowane jako odstąpienie od Promocji, a niewydane Produkty Promocyjne pozostaną własnością Organizatora. 
 1. Kupon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz. Warunkiem przyznania Kuponu jest nieposiadane przez Uczestnika aktywnego kuponu przekazanego w ramach Akcji promocyjnej, o której mowa w tym regulaminie. 
 1. Wartość przyznanego Kuponu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

§ 4.     Postępowanie reklamacyjne. 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.  
 1. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.  
 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
 1. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie. 
 1. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.  
 1. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 1. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów. 

§ 5.     Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji w zakładce z kuponem dot. Promocji.  
 1. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.zabka.pl/aplikacja-regulamin
 1. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał. 
 1. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w Sklepach nie jest możliwy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany kupon. 
 1.  We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej www.nano.zabka.pl
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Wydłużenie okresu trwania Promocji nie stanowi zmiany regulaminu w rozumieniu ust. 6 powyżej. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2024 r. i obowiązuje przez cały okres jej trwania.