Regulamin akcji promocyjnej „Lech Free za żappsa”

§ 1.  Postanowienia ogólne  

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie pkt. 5 Regulaminu Programu „Żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zsł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) przekazywać będzie Uczestnikom kupon na odbiór jednego produktu promocyjnego z listy dostępnych produktów                                                                                                                                                                                                                               :  
   
  PIWO LECH FREE ACTIVE MANGO 0.0% 0,5L PUSZKA 
  PIWO LECH FREE CITRU SOUR 0.0% 0,5L PUSZKA 
  PIWO LECH FREE FIT GRAPEFRUIT 0,5L PUSZKA 
  PIWO LECH FREE JEŻYNA WIŚNIA 0.0% 0,5L PUSZKA 
  PIWO LECH FREE LIMONKA 0.0% 0,5L PUSZKA 
  PIWO LECH FREE 0.0% 0,5L PUSZKA 

(dalej „Produkt Promocyjny”; akcja promocyjna nazywana „Promocją”).  

 1. Promocja trwa w dniach 2.07.-8.07.2024 r. lub do wyczerpania zapasów w formacie bezobsługowym Żabka Nano. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w konkretnych formatach „Żabka Nano”. W promocji nie biorą udziału Żabki Nano zlokalizowane na terenach centrów logistycznych oraz pod adresami: 
  – ul. Juraszów 7/19, Poznań, 
  – ul. Wiertnicza 166, Warszawa,
  Żabka 24/7 w trybie wejścia Nano na Aplikację Żappka zlokalizowanych w 4 lokalizacjach: w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a, w Krakowie w przejściu podziemnym Basztowa-Lubicz, Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57/U5, w Warszawie przy ul. Śliskiej 10. 
 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się w Aplikacji Żappka w module Żabka Nano i uprzednio zweryfikowali podany numer telefonu.  
 1. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).  
 1. Pojęcia pisane w niniejszym regulaminie i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu.  
 1. Wszelkie informacje dotyczące promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.  
   
  § 2.  Warunki skorzystania z Promocji  
 1. Do skorzystania z Promocji konieczne jest posiadanie konta w Programie Żappka w module Żabka Nano ze zweryfikowanym numerem telefonu, a także dokonanie równocześnie  zakupu dowolnego produktu z oferty bezobsługowego formatu Żabka Nano w okresie trwania Promocji. Kupon będzie przyznawany dla pierwszego konta w Żabka Nano, uprzednio zweryfikowanego z danym numerem telefonu. Każde kolejne konto, w którym w ramach weryfikacji będzie podawany ten sam numer telefonu, nie będzie uprawniony do otrzymania od Organizatora kuponu do skorzystania z Promocji.   
 2. Odbiór Produktów Promocyjnych musi nastąpić podczas dokonywania przez Uczestnika zakupów w Żabce Nano (w jednym koszyku zakupowym), pod warunkiem posiadania 1 żappsa (punktu przyznawanego Uczestnikowi na podstawie Regulaminu Programu za zakupy dokonywane w Sklepach lub inne aktywności określone w tymże regulaminie).  

§ 3. Zasady skorzystania z promocji  

 1. Promocja polega na przyznaniu jednorazowo jednego kuponu uprawniającego do otrzymania Produktu Promocyjnego za wymianę 1 żappsa tj. punktu przyznawanego Uczestnikowi na podstawie Regulaminu Programu za zakupy dokonywane w Sklepach lub inne aktywności określone w tymże regulaminie. Uczestnik po wymianie kuponu na 1 Produkt Promocyjny nie otrzymazwrotu 1 żappsa. Brak wykorzystania kuponu w terminie trwania Promocji nie powoduje zwrotu 1 żappsa.  
 2. Kupon zostanie zrealizowany podczas przeliczania koszyka zakupowego (przed wystawieniem paragonu / rachunku). Wartość Produktu Promocyjnego podana jest na etykiecie cenowej (tzw. cenówce) przy produkcie w bezobsługowym formacie „Żabka Nano”.  
 3. Kupon należy aktywować ręcznie w aplikacji Żappka od dnia 2.07.2024 r. najpóźniej do dnia 8.07.2024 r. przed wejściem do Żabki Nano za pośrednictwem Aplikacji Żappka. Kupon jest możliwy do wykorzystania w Żabka Nano do dnia 8.07.2024 r. Wybrany Produkt Promocyjny należy odebrać podczas jednych zakupów.  
 4. Niewykorzystanie kuponu przez Uczestnika do dnia 8.07.2024 r. będzie traktowane jako odstąpienie od Promocji, a niewydany Produkt Promocyjny pozostanie własnością Organizatora. 
 5. Kupon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.  
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.  
 7. Wartość przyznanego kuponu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

  § 4.  Postępowanie reklamacyjne  
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.   
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.    
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest  treść Regulaminu Promocji, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące  przepisy prawa.   
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie.   
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.   
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.    
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej.   W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.   

   
  § 5. Postanowienie końcowe 

  1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji w zakładce z kuponem dot. Promocji.    

  2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.zabka.pl/aplikacja-regulamin.   

  3. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał.   

  4. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w Sklepach nie jest możliwy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany kupon.   

  5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.   

  6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.    

  7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej www.nano.zabka.pl.   

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Wydłużenie okresu trwania Promocji nie stanowi zmiany regulaminu w rozumieniu ust. 7 powyżej.   

  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.07.2024 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Promocji.