Regulamin akcji promocyjnej „Hapsnij -30% w Nano”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie pkt. 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) naliczać będzie Uczestnikom zniżkę na zakupy w formatach bezobsługowych Żabka Nano.
 2. Akcja promocyjna „Hapsnij -30% w Nano” (dalej „Promocja”) obowiązuje w dniach 1-30.06.2023 r. W promocji nie biorą udziału formaty zlokalizowane pod adresami:
  1. Będzieszyn 102
  2. Kobierzyce, ul. Chomicza 24
  3. Nadarzyn, Al. Katowicka 66
  4. Plewiska, ul. Szkolna 30
 3. W Promocji mogą wziąć udział klienci formatu Żabka Nano korzystający z modułu Żabka Nano Aplikacji Żappka w rozumieniu punktu 3.6 Regulaminu Programu oraz zweryfikowani Uczestnicy w rozumieniu Regulaminu Usługi Testowej Żabka Nano i Usługi Żabka Nano, wskazanego w punkcie 3.7 Regulaminu Programu.
 4. Promocja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 5. Pojęcia opisane w niniejszym regulaminie i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Programu.
 6. Wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.

§ 2. Warunki przyznania zniżki na zakupy

 1. Promocja polega na naliczeniu zniżki w wysokości 30% od łącznej wartości zakupów dokonanych w Żabce Nano w okresie trwania Promocji, pod warunkiem jednorazowego zakupu minimum jednego Produktu Promocyjnego wskazanego w ust. 2 poniżej w okresie jej trwania. Zniżka będzie naliczana od łącznej kwoty do zapłaty, w momencie przeliczania koszyka zakupowego przez cały okres trwania Promocji, licząc od pierwszych zakupów obejmujących w koszyku zakupowym Produkt Promocyjny.
 2. Produktami naliczającymi zniżkę są wszystkie produkty marki Haps dostępne w sieci Żabka Nano (Produkty Promocyjne).
 3. Zakupami w okresie trwania Promocji w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a uprawniającymi do uzyskania zniżki, nie jest nabywanie produktów w ramach Zamawiania Kuponów w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu programu „żappka” (odbiór produktów za zgromadzone żappsy) oraz nabywanie produktów za wartość innych kuponów promocyjnych.
 4. Zniżka 30% na zakupy jest aktywowana automatycznie, a Uczestnik o jej naliczeniu zostanie poinformowany w momencie wystawienia rachunku.
 5. Do Promocji Uczestnik może przystąpić poprzez zakupienie w Żabce Nano w okresie trwania Promocji minimum jednego Produktu Promocyjnego.
 6. Jednorazowe przystąpienie do promocji oznacza udział w niej przez cały okres trwania. Zniżka będzie naliczana każdorazowo podczas kolejnych zakupów, w okresie trwania Promocji. Wysokość zniżki nie podlega podziałowi, niezależnie od wartości koszyka zakupowego.
 7. W przypadku korzystania z dwóch różnych metod wchodzenia do Żabki Nano tj. wejście na kartę płatniczą i aplikację Żappka, każde pierwsze wejście z wykorzystaniem nowej metody w okresie trwania Promocji będzie traktowane jako wejście nowego klienta, a warunkiem skorzystania z Promocji będzie spełnienie jej warunków wskazanych w ustępach poprzedzających.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji Żappka lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu Promocji, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 8. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.zabka-nano.pl oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji Żappka w zakładce z kuponem dot. Promocji.
 2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem zabka.pl/aplikacja-regulamin.
 3. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał.
 4. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w formacie Żabka Nano nie jest możliwy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany bon.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 6. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem prawa w Akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka.pl/akcje-promocyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji. Wszelkie informacje o wydłużeniu czasu trwania Promocji zostaną przesłane powiadomieniem push oraz komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka-nano.pl
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2023 r. i obowiązuje do 30.06.2023 r.