REGULAMIN PROMOCJI „Spotify Premium gratis na 3 miesiące za zakupy w Nano”

(dalej: Regulamin)

PODSTAWOWE ZASADY

  1. Promocja trwa w dniach od 1.02.2024 r. do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania puli Nagród – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze (dalej „Promocja”).
  2. Nagrodę może otrzymać uczestnik, który spełnia postanowienia niniejszego regulaminu.
  3. Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest Spotify AB, szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem 556703-7485, z siedzibą przy Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm, Szwecja (dalej „Organizator”).
  4. Organizatorem wykonawczym działającym na zlecenie Organizatora i dostawcą aplikacji Żappka jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586) ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398 (dalej „Żabka”).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce, które dokonają czynności określonych Regulaminem w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), oraz

1.1.1. są zarejestrowanymi uczestnikami i posiadają aktywne konto w programie (aplikacji) „Żappka” prowadzonym przez Żabka z aktywowanym dostępem do bezobsługowych sklepów Żabka Nano (dalej „Sklep” lub „Sklepu”), którego regulamin znajduje się na stronie https://zappka.app/regulamin-zappka, (dalej „Aplikacja”) lub aktywowany dostęp do Sklepów za pośrednictwem karty płatniczej z udzieloną w trakcie rejestracji zgodą na komunikację marketingową na podany numer telefonu, oraz

1.1.2. nigdy nie posiadały aktywnego konta Spotify Premium, i spełniają warunki określone w Regulaminie Oferty promocyjnej Spotify Premium zamieszczonym na stronie https://www.spotify.com/pl/legal/premium-promotional-offer-terms/,

1.1.3. w okresie trwania Promocji dokonają w Sklepie zakupów za kwotę min. 15 złotych,

(dalej „Uczestnicy”).

1.2. Uczestnik, który spełni wszystkie warunki, o których mowa w pkt 1.1 Regulaminu otrzyma w Aplikacji lub w wiadomości SMS specjalny kod promocyjny uprawniający do odebrania nagrody (dalej: „Kod”). Kod pojawi się na koncie Uczestnika w aplikacji „Żappka” na dedykowanej karcie lub zostanie przesłany w wiadomości SMS do Uczestników niekorzystających z Aplikacji. W przypadku, gdyby Uczestnik nie otrzymał Kodu w ciągu 24 godzin od chwili dokonania aktywacji, powinien skontaktować się z Żabka pisząc na adres kontakt@zappka.pl.

1.3. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji tylko jeden Kod w okresie obowiązywania Promocji.

2. NAGRODY

2.1. Pojedynczą nagrodę w Promocji stanowi Kod o maksymalnej wartości 71,97 PLN do wykorzystania na platformie Spotify uprawniający nowych użytkowników do aktywowania Spotify Premium na 3 miesiące na warunkach określonych Regulaminie Oferty promocyjnej Spotify Premium zamieszczonym na stronie https://www.spotify.com/pl/legal/premium-promotional-offer-terms/ (dalej: Nagroda).

2.2. Liczba Kodów przeznaczonych do wydania przez Organizatora w Promocji jest ograniczona i wynosi 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy). Oznacza to, że w przypadku wyczerpania puli Kodów przed upływem planowanego okresu trwania Promocji, Promocja ulega zakończeniu i nie jest już możliwe otrzymanie w niej Kodu. Informacja o wyczerpaniu puli nagród i zakończeniu Promocji zostanie udostępniona w Aplikacji oraz w wiadomości SMS.

2.3. Kod można zrealizować w terminie od dnia 1.02.2024 r. do dnia 22.12.2025. Aby odebrać Nagrodę Uczestnik powinien: a) wejść na stronę https://www.spotify.com/pl/ppt/zabka-nano/ b) zalogować się lub zarejestrować konto Spotify c) wpisać otrzymany kod. Kodu nie można zamienić na równowartość gotówkową.

3. REKLAMACJE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, z zastrzeżeniem pkt. 1.2 powyżej, mogą być zgłaszane Organizatorowi w okresie trwania Promocji, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej planowanego zakończenia (decyduje data doręczenia do Organizatora).

3.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać przez biuro obsługi klienta, dostępne na stronie: https://support.spotify.com/pl/contact-spotify-support/ po zalogowaniu na konto Spotify.

3.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi w analogiczny sposób, w jaki przesłała reklamację, tj. listem poleconym lub mailowo. Organizator może ponadto powiadomić o rozstrzygnięciu reklamacji telefonicznie (jeśli Uczestnik podał swój numer telefonu).

3.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Uczestnik Promocji, poprzez zgłoszenie udziału w Promocji oraz dokonanie rejestracji w serwisie Spotify zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spotify jako administratora danych osobowych, zgodnie z warunkami określonymi polityce prywatności Spotify pod adresem https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/.

4.2. Dane osobowe osób odbierających Kody zgodnie z Regulaminem przetwarzane są przez Żabka na zasadach określonych w regulaminie aplikacji „Żappka” dostępnym na stronie: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz w regulaminie akceptowanym przez osoby wchodzące do Sklepów przy użyciu karty płatniczej dostępnym na stronie: https://regulamin.nanozabka.pl/regulamin.pdf. Dane osobowe osób zgłaszających reklamacje, zgodnie z 1.2 powyżej przetwarzane są na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.zabka.pl/polityka-prywatnosci/.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika w Promocji z Regulaminem, Organizator lub Żabka (dalej „Organizatorzy”) mają prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu mogą żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.

5.2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia go z udziału w Promocji. Organizatorzy mają prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy w szczególności:

5.2.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

5.2.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

5.3. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

5.4. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przekroczenia limitów zwolnienia określonych w przepisie wskazanym w zdaniu poprzednim, płatnikiem podatku jest Organizator.

5.5. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych.

5.6. Regulamin Promocji jest jawny i dostępny jest w Aplikacji, jak również może zostać udostępniony w wersji elektronicznej na żądanie Uczestnika.

5.7. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

5.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli Nagród przewidzianych do wydania w Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem aplikacji „Żappka” poprzez opublikowania zmian.