Regulamin Sprzedaży Premiowej „Koszulka Cheetos – Żabka” zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i zasada promocji.

Sprzedaż premiowa, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją„, jest prowadzona pod nazwą „Koszulka Cheetos – Żabka”.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Promocję.

Organizatorem Promocji, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest AGENCJA REKLAMOWA AVANTI Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Sulejówku, ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.

Promocja organizowana jest w celu promocji wyrobów Frito Lay Poland Sp. z o.o. wśród konsumentów sieci sklepów Żabka, współpracujących z Żabka Polska Sp. z o.o., zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Żabka”. Fundatorem nagród w Promocji, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061745, NIP 5291347721, REGON 012688286.

Partnerem Promocji, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „CupSell”, jest CupSell Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513284, NIP: 7792422363, REGON: 302754840.

3. Informacja o formie organizacji Promocji.

Przyznanie nagród w Promocji nie zależy od przypadku, w związku z czym Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).

4. Obszar, na którym będzie prowadzona Promocja.

Promocja prowadzona będzie w sklepach Żabka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących sprzedaż produktów objętych Promocją. Lista sklepów Żabka dostępna jest pod adresem: https://www.zabka.pl/znajdz-sklep.

5. Czas trwania Promocji.

Promocja rozpoczyna się z dniem 28.10.2020 roku i kończy z dniem 03.11.2020 roku bądź z dniem wyczerpania produktów promocyjnych albo Kodów CupSell (zdefiniowanych poniżej).

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna się w dniu 28.10.2020 roku i kończy w dniu 03.11.2020 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania produktów promocyjnych albo z dniem wyczerpania Kodów CupSell. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki Cheetos (wszystkie rodzaje i gramatury dostępne w sklepach Żabka), zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

7. Nagrody w Promocji.

Nagrodą w Promocji jest koszulka Cheetos. Otrzymanie koszulki Cheetos poprzedza otrzymanie przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz na karcie questu kodu CupSell, zwanego dalej „Kodem CupSell”, dającego możliwość zamówienia wraz z dostawą koszulki Cheetos dostępnej w dedykowanym kreatorze Cheetos na www.cheetos.cupsell.pl. W ramach Promocji Fundator ufundował 2 000 koszulek Cheetos. Kody CupSell można wymieniać na koszulki Cheetos do dnia 20.11.2020 roku.

8. Uczestnicy Promocji.

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ma ukończone 16 lat i ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

– jest zarejestrowanym uczestnikiem programu „Żappka” należącego do Żabka Polska Sp. z o.o. i posiada zarejestrowany w aplikacji Żappka adres e-mail oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie treści marketingowych za pośrednictwem e-mail,

– dokona w dniach od 28.10.2020 roku do 03.11.2020 roku, przed wyczerpaniem puli Kodów, zakupu co najmniej czterech Produktów Promocyjnych w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, skanując przy zakupie kod swojego konta aplikacji Żappka, na którym posiada wyrażoną zgodę na otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem e-mail,

– zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

– spełniająca warunki Regulaminu.

Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

9. Zasady promocji i wydanie Kodów.

Aby wziąć udział w Promocji, należy:

  1. w dniach od 28.10.2020 roku do 03.11.2020 roku, przed wyczerpaniem puli Kodów CupSell, dokonać zakupu co najmniej czterech Produktów Promocyjnych w sklepie Żabka, biorącym udział w Promocji zgodnie z pkt 4 Regulaminu, skanując przy zakupie kod swojego konta aplikacji Żappka, na którym posiada się wyrażoną zgodę na otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem e-mail. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden Kod niezależnie od ilości zakupionych wielokrotności 4 Produktów Promocyjnych.
  2. odebrać wiadomość e-mail z Kodem CupSell wysłaną na podany w aplikacji Żappka adres e-mail na podstawie wcześniejszych zgód wyrażonych w aplikacji Żappka. Wiadomość zostanie wysłana po dokonaniu zakupu spełniającego warunki pkt 9 a) Regulaminu, nie później niż 24h po zakupie. Kod CupSell zostanie również opcjonalnie wydany w aplikacji Żappka, w karcie questu (ten sam Kod CupSell, który wydawany jest w wiadomości e-mail).
  3. w dniach od 28.10.2020 roku do 20.11.2020 roku dokonać zamówienia koszulki Cheetos z użyciem Kodu CupSell na www.cheetos.cupsell.pl wykonując kolejne kroki: wejść na stronę internetową www.cheetos.cupsell.pl i w specjalnej zakładce dotyczącej Promocji wpisać Kod CupSell. Następnie Uczestnik przekierowany zostaje do generatora projektu, w którym finalizuje realizację koszulki Cheetos z wykorzystaniem jednego z gotowych projektów graficznych z możliwością personalizacji predefiniowanymi elementami graficznymi. Po zaakceptowaniu projektu grafiki, Uczestnik zobowiązany jest wpisać w formularzu: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Uczestnik zobowiązany jest również zaakceptować regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem https://cupsell.pl/strony/regulamin.html.

10. Szczegółowe zasady wykorzystania Kodów CupSell.

  1. Uczestnik ma możliwość wykorzystania Kodu CupSell i zamówienia koszulki Cheetos do dnia 20.11.2020 roku.
  2. Kod CupSell nie podlega zamianie na wartości pieniężne lub na inny produkt niż koszulka Cheetos.
  3. Każdy Kod CupSell w ramach Promocji jest unikalny i może być wykorzystany w ramach Promocji tylko jeden raz. Kod wykorzystany w ramach Promocji staje się nieaktywny i nie może być użyty ponownie.
  4. Kod CupSell nie łączy się z innymi promocjami.
  5. Kod CupSell nie wykorzystany do dnia 20.11.2020 roku traci swoja ważność i nie uprawnia do odbioru Koszulki Cheetos po dniu 20.11.2020 roku.
  6. Realizacja Kodu CupSell, będąca zamówieniem w sklepie CupSell podlega regulaminowi sklepu dostępnemu na https://cupsell.pl/strony/regulamin.html.
  7. Wszelkie pytania dotyczące sklepu CupSell i realizacji Kodu CupSell prosimy kierować na adres: https://cupsell.pl/kontakt.

11. Uczestnikowi Promocji, który przed wyczerpaniem puli Kodów dokona zakupu czterech Produktów Promocyjnych w sklepie Żabka, biorącym udział w Promocji zgodnie z pkt 4 Regulaminu, skanując przy zakupie kod swojego konta aplikacji Żappka z aktywnym adresem e-mail oraz wyrażoną zgodą na otrzymywania powiadomień e-mail, należy się jeden Kod CupSell do zamówienia koszulki Cheetos pod adresem: www.cheetos.cupsell.pl w terminie do 20.11.2020. O przyznaniu Kodu CupSell decyduje kolejność zakupów.

12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz według procedury przedstawionej w pkt 9, 10 i 11 Regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W PROMOCJI

13. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019, poz. 1387).

14. Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 2000,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.

DANE OSOBOWE W PROMOCJI

15. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji.

Współadministratorami danych osobowych Uczestników Promocji są Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia 1 oraz PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych.

Zgłaszając zapytanie lub reklamację do Organizatora Promocji, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku reklamacji także adres zamieszkania i numer telefonu, które będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub rozpatrzenia reklamacji Uczestników.

Dane osobowe Uczestników Promocji w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Podanie przez Uczestnika Promocji danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odpowiedzi na zapytanie oraz rozpatrzenia reklamacji w Promocji.

Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, jest dostępna pod adresem: https://cheetos.pl/docs/polityka-prywatnosci.pdf.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji zostało powierzone spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Celem przetwarzania danych zbieranych od Uczestników Promocji jest umożliwienie uczestnictwa w sprzedaży premiowej „Koszulka Cheetos – Żabka”, w tym realizacji odpowiedzi na zapytania i reklamacje Uczestników Promocji oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów snackowych (przekąskowych), w szczególności produktów pod marką Cheetos, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Współadministratorów drogą korespondencyjną, pisząc na adres ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe – przekąski”, wysłać wiadomość e-mail na adres: konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-102-060 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Dane osobowe osób kupujących Produkty Promocyjne i odbierających Kody CupSell zgodnie z niniejszym Regulaminem przetwarzane są przez Żabka Polska Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem aplikacji Żappka dostępnym na stronie: https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz polityką prywatności dostępną na stronie: https://www.zabka.pl, po wyrażeniu odpowiednich zgód w procesie rejestracji.

Dane osobowe osób realizujących Kody CupSell w sklepie www.cupsell.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem przetwarzane są przez CupSell Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem sklepu dostępnym na stronie: https://cupsell.pl/strony/regulamin.html oraz polityką prywatności dostępną na stronie: https://cupsell.pl/prywatnosc, po wyrażeniu odpowiednich zgód w procesie zamówienia.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W PROMOCJI

16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji na piśmie na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI Sp. z o. o. Sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Koszulka Cheetos – Żabka – reklamacja” lub e-mailem na adres: promocja@cheetos.pl z dopiskiem w tytule „Koszulka Cheetos – Żabka – reklamacja” lub osobiście do siedziby Organizatora, najpóźniej do dnia 30.11.2020 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania. W celu udokumentowania zakupu Produktu Promocyjnego Organizator ma prawo żądania dołączenia do reklamacji kopii lub skanu oryginału dowodu zakupu Produktów Promocyjnych, których dotyczy reklamacja.

17. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.

18. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 14.12.2020 roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia niezaspokojonych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

19. Reklamacje związane z realizacją Kodów CupSell na www.cheetos.cupsell.pl lub otrzymaną koszulką Cheetos należy składać zgodnie z regulaminem sklepu dostępnym na stronie: https://cupsell.pl/strony/regulamin.html pocztą elektroniczną na adres biuro@cupsell.pl lub pisemnie na adres CupSell (CupSell Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Promocji na stronie: www.cheetos.cupsell.pl oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemne życzenie Uczestnika Promocji otrzyma on kopię Regulaminu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI Sp. z o. o. Sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Koszulka Cheetos – Żabka – regulamin”. Na pisemne życzenie Uczestnika Promocji przesłane wiadomością mail na adres: promocja@cheetos.pl, otrzyma on kopię Regulaminu w wiadomości zwrotnej mail jako załącznik do wiadomości.

21. Infolinia dotycząca Promocji czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy) pod numerem telefonu (22) 378 25 12 – opłata według stawki operatora. Pytania dotyczące Promocji można również kierować mailem na adres promocja@cheetos.pl. Jeżeli decyzja o zakupie Produktu Promocyjnego jest uzależniona przez Konsumenta od trwającej Promocji, Konsument jest zobowiązany przed dokonaniem zakupu zweryfikować dostępność Kodów.

21. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz PDF