REGULAMIN PROMOCJI „Monster Xbox Game Pass na PC”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Monster-Xbox Game Pass na PC” (zwana dalej „Promocją””).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Promocji, zasady przyznawania nagród, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Promocją.
 3. Organizatorem Promocji jest Concept Studio, Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 7/45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS
  0000656631 (zwany dalej Organizatorem)
 4. Czynności związane z obsługą techniczną Promocji prowadzi Żabka Polska sp z o.o. Fundatorem nagród w Promocji jest spółka Microsoft Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 195a. Podmiotem wydającym Nagrody jest Żabka Polska sp. z o.o.
 5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która dokona zakupu na terenie Polski czterech produktów objętych Promocją wskazanych w pkt III ust. 2 lit b Regulaminu oraz zeskanuje kod aplikacji żappka, w sklepach prowadzących ich sprzedaż wskazanych w pkt I ust. 8 Regulaminu, będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 6. Celem Promocji jest promocja produktów pod marką Monster, których dystrybutorem jest Coca Cola HBC Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16 oraz produktów firmy Microsoft Polska.
 7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet.
 8. Lista sklepów Żabka objętych Promocją: https://www.zabka.pl/znajdz-sklep
 9. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.09.2021 o godzinie 6:00:00 i kończy się w dniu 12.10.2021 r. wraz z zamknięciem sklepów Żabka objętych niniejszą Promocją lub do wyczerpania zapasu nagród.
 10. Zakup towarów objętych Promocją poza okresem trwania Promocji, nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

II. DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 k. c, tj. dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dodatkowo która posiada aktywne konto w aplikacji żappka oraz spełniła warunki uczestnictwa w Promocji i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
 3. Nagroda – przewidziane w Promocji nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Kod Xbox Game Pass na PC – kod przekazany w aplikacji żappka przy zakupie czterech sztuk produktów pod marką Monster o pojemności 0,5L, uprawniający do 30 dniowego bezpłatnego korzystania z platformy https://www.xbox.com/pl-pl/xbox-game-pass/pc-games
 5. Quest – zadanie w aplikacji żappka polegające na zakupie czterech sztuk produktów pod marką Monster o pojemności 0,5L w danym tygodniu promocyjnym. Po wykonaniu Questa Uczestnikowi zostaje przyznany Kod Xbox Game Pass na PC.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Uczestnik Promocji celem skutecznego udziału w Promocji powinien:
 3. być osobą fizyczną,
 4. dokonać jako konsument, w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, w okresie trwania Promocji, zakupu czterech dowolnych produktów marki Monster o pojemności 0,5 L w sklepie sieci Żabka, skanując przy zakupie kod swojego konta w aplikacji żappka
 5. Po dokonaniu czynności z punktu 2b w aplikacji żappka na karcie quest pojawi się jeden  Kod Xbox Game Pass na PC, uprawniający do 30 dniowego bezpłatnego korzystania z platformy https://www.xbox.com/pl-pl/xbox-game-pass/pc-games. Usługa dostępu jest aktywna dla nowych i aktywnych subskrybentów Usługi Game Pass. Nabycie czterech sztuk produktów pod marką Monster o pojemności 0,5L w jednym ze sklepów sieci Żabka, w okresie trwania Promocji, określonym w pkt. I ust. 9 Regulaminu, upoważnia do otrzymania jednego kodu Xbox Game Pass na PC.

IV. NAGRODY

 1. Nagrody przewidziane w Promocji: kody Xbox Game Pass na PC uprawniające do 30-dniowego bezpłatnego korzystania z platformy https://www.xbox.com/pl-pl/xbox-game-pass/pc-games. Jeden kod przedłuża aktualną subskrypcję aktywnych subskrybentów Usługi Game Pass o 30 dni przy aktywacji kodu najpóźniej 30.01.2022 oraz służy do otworzenia konta dla nowych subskrybentów z usługą korzystania z https://www.xbox.com/pl-pl/xbox-game-pass/pc-games przez 30 dni przy aktywacji kodu nie później niż dnia 30.01.2022 r.
 2. Ilość Nagród w promocji: 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk 30 dniowych kodów Xbox Game Pass na PC.
 3. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona. Nagrody wydawane są tylko do końca promocji lub do wyczerpania zapasu.
 4. Wartość Nagrody możliwa do otrzymania przez jednego Uczestnika to 39,99 zł (trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
 5. Termin ważności kodów Xbox Game Pass upływa w dniu 30.01.2022 r. o godz. 23:59 
 6. Aby aktywować uzyskany w aplikacji żappka kod Xbox Game Pass na PC należy wejść na stronę redeem.microsoft.com, zalogować się na swoje konto Microsoft lub zarejestrować w przypadku braku konta, wprowadzić 25-znakowy kod i wcisnąć „Dalej”. Po aktywacji kodu należy pobrać lub uruchomić aplikację Xbox (do bezpłatnego pobrania z Microsoft Store).
 7. Usługa Xbox Game Pass dostępna jest tylko na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10. Wymaga także pobrania znacznej ilości danych. Mogą obowiązywać w związku z tym opłaty usługodawcy internetowego. Do gry wymagane jest połączenie internetowe. Oferta gier może zmieniać się z czasem. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej https://www.xbox.com/pl-pl/xbox-game-pass/pc-games
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo dokonania cesji Nagrody na osoby trzecie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Concept Studio, Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wilanowska 7/45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS
  0000656631 („Organizator”)
 2. Concept Studio dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Administrator Twoich danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 4. Administrator Twoich danych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

      1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

      2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

      3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,

         przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

6. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. realizacji Promocji
 2. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Promocji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia konkursu;

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

1) adres e-mail,

8. Masz prawo do żądania od Concept Studio:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
 3. sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
 4. usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

9.Masz również prawo do:

 1. wniesienia do Concept Studio sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;
 2. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@conceptstudio.org lub drogą pisemną na adres Concept Studio, al. Wilanowska 7/45, Warszawa

11. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. Dane kontaktowe organu nadzorczego znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

 1. kancelariom prawnym;
 2. Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.

12. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników.

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.Reklamacje w związku z niedziałającym kodem Xbox Game Pass należy składać na: https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/redeem-codes-gifting/troubleshoot-gift-card-code-issues oraz postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji