REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Otwieramy Sezon Grillowy”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii – Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Otwieramy Sezon Grillowy”.

2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, www.smolar.pl, zwany dalej organizatorem.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2094 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1 Loteria promocyjna –  gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „Otwieramy Sezon Grillowy” zwana jest dalej loterią.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów związana z prowadzoną loterią promocyjną. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt 7 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup, dokonany z użyciem aktualnej aplikacji żappka, minimum 4 (słownie: czterech) sztuk dowolnych produktów spośród następujących: Harnaś, Somersby, Zatecky, Kasztelan Niepasteryzowane, Kasztelan Jasne Pełne, Okocim zwane dalej również „produktami promocyjnymi”. Zakup promocyjny musi być dokonany w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (przed lub po zgłoszeniu się do loterii) w dowolnym sklepie promocyjnym. Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny rachunek, uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.

W loterii biorą udział puszki, butelki i wielopaki (według dowolnego wyboru uczestnika). W przypadku zakupu opakowania typu multipak czyli np. czteropaka, zakup taki uprawnia do udziału w loterii, w przypadku zakupu np. trójpaka uczestnik musi dokupić jeszcze w ramach tej samej transakcji jeden dowolny produkt promocyjny aby móc wziąć udział w loterii.

Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do otrzymania takiej liczby losów w grze o nagrody natychmiastowe i tygodniowe, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu promocyjnego, z tym zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji i jednego dowodu zakupu, jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż sześciu losów w grze o nagrody natychmiastowe i tygodniowe.

Zakup promocyjny rejestrowany jest automatycznie zgodnie z czasem jego realizacji. Zakup promocyjny dokonany przed wypełnieniem formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, nie jest aktywny i do czasu wypełnienia ww. formularz nie jest przyznawany los w grze o nagrody natychmiastowe i tygodniowe w związku z tym zakupem. Z chwilą prawidłowego wypełnienia formularz, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu ww. zakup promocyjny staje się aktywny, tj. z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza uczestnik otrzymuje los biorący udział w grze o nagrody natychmiastowe (pod warunkiem, że pula nagród natychmiastowych nie jest wyczerpana) i/albo w grze o nagrody tygodniowe w etapie tygodniowym, w którym prawidłowo wypełniono ww. formularz. Zakup promocyjny dokonany z użyciem aktualnej aplikacji żappka po wypełnieniu formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu jest aktywny, tj. z chwilą dokonania ww. zakupu promocyjnego uczestnik otrzymuje los biorący udział w grze o nagrody natychmiastowe (pod warunkiem, że pula nagród natychmiastowych nie jest wyczerpana)
i w grze o nagrody tygodniowe w etapie tygodniowym, w którym dokonano ww. zakupu promocyjnego.

Poza okresem sprzedaży promocyjnej produkty marki: Harnaś, Somersby, Zatecky, Kasztelan Niepasteryzowane, Kasztelan Jasne Pełne, Okocim są dostępne w sklepach promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii. Produkty ww. marek pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zwrot produktów objętych zakupem promocyjnym (w związku, z którym uczestnik otrzymał los w loterii), nie jest możliwy, z wyłączeniem sytuacji gdy prawo do zwrotu przysługuje uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) lub Kodeksem cywilnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi.

4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep należący do sieci Żabka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego, z wyłączeniem sklepów sezonowych oraz bezobsługowych typu Żabka Nano. Aktualna lista sklepów, w których zakup wyłączony jest z udziału w loterii znajduje się na stronie www.smolar.pl/loteria-otwieramy-sezon-grillowy

4.5 Pula nagród natychmiastowych – całkowita pula nagród natychmiastowych I-go / II-go / III-go / IV-go / V-go / VI-go / VII-go / VIII-go / IX-go / X-go / XI-go stopnia wskazanych od pkt 12.7 do pkt 12.17 regulaminu wynosi 550.000 szt., w tym:

4.6 Aplikacja żappka – aplikacja mobilna pod nazwą żappka, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której można uczestniczyć w Programie żappka (tj. programie organizowanym i zarządzany przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Program żappka prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepach działających pod oznaczeniem Żabka. Informacje na temat aplikacji mobilnej żappka (w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być zainstalowana aplikacja) oraz informacje na temat Programu żappka znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.zabka.pl/aplikacja-zappka oraz w Regulaminie Programu żappka dostępnym na ww. stronie internetowej. Uczestnik dokonujący zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka i wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersje aplikacji żappka. Organizator nie odpowiada za brak możliwości pobrania aplikacji żappka lub aktualizacji aplikacji żappka przez uczestnika na jego urządzenie mobilne z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. loterii w aplikacji żappka z uwagi na niezaktualizowanie przez uczestnika aplikacji żappka. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka informacje dot. loterii.

4.7 ID / ID w aplikacji żappka – unikalny kod kreskowy wraz z numerem, przypisany do uczestnika Programu żappka od chwili rejestracji w aplikacji żappka. Uczestnik, w tym samym czasie, może posiadać w Programie żappka tylko jedno ID.ID służy do identyfikacji uczestnika w ramach ww. Programu. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie swoim ID. Numer ID w aplikacji żappka znajduje się pod unikalnym kodem kreskowym w aplikacji żappka.

4.8 Dzień roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zasięg loterii – loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.

6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się 27.04.2022 r. a kończy 29.07.2022 r., przy czym termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż promocyjna związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Sprzedaż promocyjna trwa od 27.04.2022 r. do 10.05.2022 r.

8. Uczestnicy loterii w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ma ukończone 18 lat,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
 4. mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. ma zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym aktualną aplikację mobilną żappka, w której potwierdziła swój wiek (pełnoletność),
 6. zgłosiła się do loterii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania.

W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-otwieramy-sezon-grillowy.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1 Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Zgłoszenie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. Udział w loterii jest dobrowolny.

11.2 Loteria została podzielona na dwie części, tj. I część loterii, tj. grę o nagrody natychmiastowe oraz II część loterii, tj. grę o nagrody tygodniowe. W celu wzięcia udziału w loteriikażda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 8 regulaminu, musi spełnić łącznie następujące warunki:

 1. dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym, z użyciem aktualnej aplikacji żappka, tj. przed dokonaniem zapłaty za zakup promocyjny w sklepie promocyjnym (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) uczestnik musi wyświetlić w aplikacji żappka ID (tj. unikalny kod kreskowy wraz z numerem) i okazać ID w celu zeskanowania przez kasjera,
 2. dokonać płatności za zakup promocyjny,
 3. zgłosić się do loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa wpkt 11.3 regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 27.04.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.05.2022 r. (z tym zastrzeżeniem, że w celu wzięcia udziału w I części loterii należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowego do loterii przed wyczerpaniem się łącznej puli nagród natychmiastowych).

11.3 Uczestnik, w celu wzięcia udziału w loterii, musi za pośrednictwem aktualnej aplikacji żappka, wypełnić specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy. W formularzu uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych i złożenia następujących oświadczeń:

 1. adres poczty elektronicznej (tj. e-mail) uczestnika – uczestnik, może wpisać swój adres e-mail lub wstawić swój adres e-mail podany w Programie „Żappka” poprzez kliknięcie przycisku: „Wstaw mój e-mail z aplikacji żappka”

„W przypadku kliknięcia przycisku: „Wstaw mój e-mail z aplikacji żappka” wyrażam zgodę na jego udostępnienie przez Żabka Polska sp. z o.o. organizatorowi loterii promocyjnej „Otwieramy Sezon Grillowy”, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, w celu wzięcia udziału w loterii. Więcej o przysługujących Ci prawach
w związku z przetwarzaniem danych przez Żabka Polska sp. z o.o. znajdziesz w Polityce prywatności.” – dotyczy tylko uczestników, którzy kliknęli przycisk: „Wstaw mój e-mail z aplikacji żappka”. 

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Otwieramy sezon Grillowy”, wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych organizatora loterii i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

  „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

 „Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane (nr ID, adres
e-mail) należą do mnie.”.

Uczestnik musi wypełnić powyższy formularz, w celu otrzymania losu / losów w grze o nagrody natychmiastowe i/albo  nagrody tygodniowe, tylko jeden raz w okresie od godziny 00:00:00 dnia 27.04.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.05.2022 r., z tym zastrzeżeniem, że:

Uczestnik nie musi wypełniać formularza po dokonaniu każdego zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka. Otrzymanie przez organizatora powyższego formularza oraz dokonanie zakupu promocyjnego z użyciem aplikacji żappka po wypełnieniu formularza jest rejestrowane z dokładnością do 0,1 sekundy.

11.4 Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza wskazanego w pkt 11.3 regulaminu, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii i bierze udział w I części loterii – w grze o nagrody natychmiastowe (jeśli jego zgłoszenie wpłynęło przed wyczerpaniem się całkowitej puli nagród natychmiastowych) i/albo w II części loterii – w grze o nagrody tygodniowe. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu oraz rejestracji w bazie loterii poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu wskazanym w pkt 11.3 regulaminu. Dodatkowo po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu ww. formularza w aplikacji żappka uczestnikowi może wyświetlić się informacja o liczbie przyznanych losów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji żappka informacje dot. loterii.

11.5 Uczestnik loterii wypełniając i wysyłając formularz, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, musi posiadać urządzenie mobilne z dostępem do internetu z zainstalowaną aktualną wersją aplikacji żappka. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik, za nieprawidłowe działanie, czy też nieprawidłowe wyświetlanie się treści w aplikacji żappka dot. loterii z uwagi na niezaktualizowanie aplikacji żappka.

11.6 Jeden uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród natychmiastowych w loterii oraz dowolną liczbę nagród tygodniowych w każdym etapie tygodniowym loterii, jeżeli każdorazowo spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w regulaminie loterii.

11.7 Los raz wylosowany i przypisany:

11.8 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizatorowi przysługuje prawo do sprawdzenia w sklepie promocyjnym, czy zakup promocyjny został faktycznie dokonany. Nadto, organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak kontaktu z uczestnikiem (w terminie wyznaczonym przez organizatora nie dłuższym niż 5 dni) po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 12.1 – 12.17 regulaminu. W takim przypadku:

W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody
w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

11.9 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

I CZĘŚCI LOTERII – GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE

11.10 Gra o nagrody natychmiastowe (I część loterii) trwa od godz. 00:00:00 dnia 27.04.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.05.2022 r. lub do chwili wyczerpania całkowitej puli nagród natychmiastowych, która wynosi 550.000 szt., w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

11.11 Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu, w związku z dokonanym zakupem promocyjnym z użyciem aktualnej aplikacji żappka, uczestnik otrzyma los uprawniający do gry o nagrody natychmiastowe, z tym zastrzeżeniem, że ww. los zostanie przyznany jeśli wypełnienie i przesłanie formularz zgłoszeniowego do loterii nastąpi w okresie od godziny 00:00:00 dnia 27.04.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.05.2022 r. i przed wyczerpaniem się całkowitej puli nagród natychmiastowych, która wynosi 550.000 szt. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, losy w grze o nagrody natychmiastowe przyznawane są zgodnie z następującym schematem:

System komputerowy przyporządkowuje każdorazowo odpowiednią liczbę losów w grze o nagrody natychmiastowe do danego zakupu promocyjnego dokonanego z użyciem aplikacji żappka.

11.12 Losowość gry polega na tym, że każdy przyznany los w grze o nagrody natychmiastowe (od nr porządkowego 1 do nr porządkowego 550.000) zostaje automatycznie nagrodzony z góry przypisaną do danego losu nagrodą natychmiastową, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do regulaminu. Treść załącznika nr 1 do regulaminu jest niejawna i nie będzie upubliczniona.

11.13 Uczestnik musi najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 10.05.2022 r. odczytać, za pośrednictwem aplikacji żappka, wynik gry o nagrody natychmiastowe. Odczytanie wyniku gry po upływie ww. terminu jest niemożliwe. W celu odczytania wyniku gry o nagrody natychmiastowe uczestnik w aplikacji żappka (na urządzeniu mobilnym), w zakładce
z informacją o niniejszej loterii, musi na wyświetlonej grafice nacisnąć przycisk „odczytaj wynik gry” (lub inny przycisk o podobnej treści). Wyświetlony komunikat:

II CZĘŚCI LOTERII – GRA O NAGRODY TYGODNIOWE

11.14 W trakcie trwania loterii odbędą się 2 (słownie: dwa) losowania laureatów nagród tygodniowych. Losowania laureatów nagród tygodniowych przeprowadzone będą w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00, zgodnie
z następującym schematem:

11.15 Losowania laureatów nagród tygodniowych w loterii będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie bazy do losowania będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdy odrębny los uprawniający do gry o nagrody tygodniowe przyznany w loterii będzie miał nadany unikatowy nr porządkowy. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy. Losowania laureatów nagród tygodniowych przeprowadzone zostaną w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

11.15.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

11.15.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił – trafił).

11.16 W trakcie każdego losowania nagród tygodniowych zostanie wyłonionych:

Każde losowanie laureatów nagród tygodniowych przebiegać będzie w następujący sposób:

11.17 Laureaci rezerwowi nagród tygodniowych I-go stopnia będą przyporządkowani do laureatów nagród tygodniowych I-go stopnia według następującego schematu:

NAGRODY

12.1 Nagrodą tygodniową I-go stopnia w loterii jest kwota 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przekazana przelewem na rachunek bankowy laureata wskazany zgodnie z pkt 14.6 regulaminu. Dodatkowo do nagrody tygodniowej I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody tygodniowej I-go stopnia wynosi 11.111,11 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych I-go stopnia w loterii wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych I-go stopnia w loterii wynosi 222.222,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100).

12.2 Nagrodą tygodniową II-go stopnia w loterii są bony Żabka o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto. Ww. bony można zrealizować najpóźniej do 31.12.2022 r.

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych II-go stopnia w loterii wynosi 500 (słownie: pięćset) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych II-go stopnia w loterii wynosi 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

12.3 Nagrodą tygodniową III-go stopnia w loterii jest stół do gry w piłkarzyki o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych III-go stopnia w loterii wynosi 28 (słownie: dwadzieścia osiem) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych III-go stopnia w loterii wynosi 14.000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

12.4 Nagrodą tygodniową IV-go stopnia w loterii jest stół do gry beer pong o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych IV-go stopnia w loterii wynosi 28 (słownie: dwadzieścia osiem) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych IV-go stopnia w loterii wynosi 14.000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

12.5 Nagrodą tygodniową V-go stopnia w loterii jest zestaw piknikowy o wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych V-go stopnia w loterii wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych V-go stopnia w loterii wynosi 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

12.6 Nagrodą tygodniową VI-go stopnia w loterii jest zestaw przyborów do grilla o łącznej  wartości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych VI-go stopnia w loterii wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych VI-go stopnia w loterii wynosi 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

12.7 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 6,00 zł brutto (słownie: sześć złotych 00/100) na jednorazowy zakup czterech sztuk dowolnych produktów Zatecky Svetly Lezak w puszce 0,5L (4-pack lub 4 puszki singlowe).

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 360.000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

12.8 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 6,00 zł brutto (słownie: sześć złotych 00/100) na jednorazowy zakup czterech sztuk dowolnych produktów Okocim w puszce 0,5L (4-pack lub 4 puszki singlowe).

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 90.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

12.9 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100) na jednorazowy zakup czterech sztuk dowolnych produktów Kasztelan w puszce 0,5L (4-pack lub 4 puszki singlowe).

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 425.000,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

12.10 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100) na jednorazowy zakup czterech sztuk dowolnych produktów Harnaś w puszce 0,5L (4-pack lub 4 puszki singlowe).

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 115.000 (słownie: sto piętnaście tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 575.000,00 zł brutto (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

12.11 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 4,00 zł brutto (słownie: cztery złotych 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Somersby w puszce 0,5L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

12.12 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 4,00 zł brutto (słownie: cztery złotych 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Zatecky Svetly Lezak w puszce 0,5L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

12.13 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 3,00 zł brutto (słownie: trzy złote 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Somersby w butelce 0,4L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 115.000 (słownie: sto piętnaście tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 345.000,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

12.14 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 3,00 zł brutto (słownie: trzy złote 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Okocim w butelce lub puszce 0,5L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 105.000,00 zł brutto (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100).

12.15 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Harnaś w butelce lub puszce 0,5L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

12.16 Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Kasztelan w butelce lub puszce 0,5L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

12.17 Nagrodą natychmiastową XI-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100) na jednorazowy zakup jednego dowolnego produktu Zatycky Svetly Lezak w butelce 0,5L.

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

12.18 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 550.776 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) sztuk.

12.19 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 2.780.222,20 zł brutto (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100).

12.20 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego (nie dotyczy nagród tygodniowych I-go stopnia). Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

12.21 Nagrody w loterii nie sumują się, nie kumulują się, nie łączą się ze sobą, ani z żadnymi innymi ewentualnie organizowanymi akcjami promocyjnymi. Każda nagroda jest jednostkowa i indywidualna oraz  jest wydawana, i realizowana odrębnie.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

13.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

13.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 13.1 regulaminu, należy w szczególności:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

14.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po sprawdzeniu wyniku gry zgodnie z pkt 11.13 regulaminu.

14.2 Nagrody natychmiastowe I-go / II-go / III-go / IV-go / V-go / VI-go / VII-go / VIII-go / IX-go / X-go / XI-go stopnia (wskazane w pkt od 12.7 do 12.17 regulaminu) będą wydawane bezpośrednio w sklepach promocyjnych. W celu otrzymania danej nagrody natychmiastowej (do której uczestnik otrzymał prawo), każdy uczestnik, musi:

 1. udać się do sklepu promocyjnego (w którym dostępny jest produkt, na który udzielono rabat), w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 17.05.2022 r. (włącznie),
 2. pobrać z półki sklepowej produkt, na który udzielono rabat i udać się z nim do kasy w sklepie promocyjnym,
 3. zgłosić fakt wygrania danej nagrody natychmiastowej pracownikowi kasy w sklepie promocyjnym,
 4. przed dokonaniem zapłaty za zakup promocyjny w sklepie promocyjnym (w każdym wypadku przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego/dowodu zakupu) uczestnik musi wyświetlić w aplikacji żappka kod przypisany do nagrody natychmiastowej (uprawniający do otrzymania rabatu) i okazać ten kod kasjerowi/upoważnionemu pracownikowi sklepu promocyjnego w celu zeskanowania. Jeżeli kod jest prawidłowy i nie został wcześniej wykorzystany, wówczas przy zakupie produktu, na który udzielono rabat, rabat zostanie przyznany. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z aplikacji żappka wykorzystanych przez laureata kodów przypisanych do nagród (usunięcie może nastąpić po przyznaniu/naliczeniu rabatu).

W przypadku, gdy uczestnik posiada dwa lub większą liczbę kodów  uprawniających do otrzymania rabatu na ten sam produkt, rabat naliczy się z przekazanego kasjerowi/upoważnionemu pracownikowi sklepu promocyjnego kodu (kolejny kod można wykorzystać w terminie wskazanym w regulaminie przy kolejnym zakupie). Raz wykorzystany kod nie uprawnia do otrzymania kolejnej nagrody (udzielenia kolejnego rabatu) w loterii.

14.3 Nagrody natychmiastowe, wskazane w pkt od 12.7 do 12.17 regulaminu, będą realizowane/wydawane bezpośrednio w sklepach promocyjnych do dnia 17.05.2022 r.

14.4 Nagrody natychmiastowe, wskazane w pkt od 12.7 do 12.17 regulaminu, niezrealizowane/niewydane laureatom do dnia 17.05.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH

14.5 Laureaci nagród tygodniowych I-go / II-go / III-go / IV-go / V-go / VI-go stopnia zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego losowania laureatów nagród tygodniowych za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii, o którym mowa w pkt 11.3 regulaminu. Organizator w treści wiadomości, poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez każdego laureata danej nagrody tygodniowej kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 14.6 lub pkt 14.12 regulaminu, które umożliwią przekazanie danej nagrody tygodniowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata nagrody tygodniowej w loterii, np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta laureat, wiadomości e–mail od organizatora z nagrodą, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej ww. laureata loterii. Każdy uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy ww. wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

14.6 Warunkiem wydania każdej nagrody tygodniowej I-go stopnia (wskazanej w pkt 12.1 regulaminu) jest przesłanie przez laureata w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 14.5 regulaminu, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata nagrody tygodniowej I-go stopnia, tj.:

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Otwieramy Sezon Grillowy”, wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia
.”.

  „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

 „Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane (nr ID, adres
e-mail) należą do mnie.”.

  „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów).”.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody tygodniowej I-go stopnia znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-otwieramy-sezon-grillowy, skąd laureat ww. nagrody może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, że muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

14.7 W przypadku niedoręczenia przez laureata danej nagrody tygodniowej I-go stopnia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń wskazanych w pkt 14.6 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 14.8 regulaminu, uprawnienie do określonej nagrody tygodniowej I-go stopnia przechodzi na odpowiedniego laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej nagrody. Postępowanie z laureatem nagrody tygodniowej I-go stopnia z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody tygodniowej I-go stopnia. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 14.9 regulaminu, niewydana nagroda tygodniowa I-go stopnia pozostaje w dyspozycji organizatora.

14.8 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych I-go stopnia, laureaci muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 26.05.2022 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych I-go stopnia, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 02.06.2022 r.

14.9 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród tygodniowych I-go stopni, laureaci rezerwowi muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 17.06.2022 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 24.06.2022 r.

14.10 Warunkiem odebrania nagród  tygodniowych I-go stopnia przez jej laureatów jest przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt 14.5, pkt 14.6, pkt 14.8 albo pkt 14.9 regulaminu.

14.11 Nagrody tygodniowe I-go stopnia (wskazane w pkt 12.1 regulaminu) zostaną przekazane najpóźniej do dnia 01.07.2022 r. na numery rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazane przez laureatów nagród tygodniowych I-go stopnia w formularzu zgodnie z pkt 14.6 regulaminu. Posiadaczem rachunku musi być laureat. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku organizatora.

14.12 Warunkiem wydania każdej nagrody tygodniowej II-go / III-go / IV-go / V-go /VI-go stopnia (wskazanej od pkt 12.2 do pkt 12.6 regulaminu) jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród tygodniowych od II-go do VI-go stopnia, który będzie dostępny dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt 14.5 regulaminu. Każdy laureat ww. nagrody tygodniowej od II-go do VI-go stopnia zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące swoje dane i oświadczenia:

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Otwieramy Sezon Grillowy”, wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia
.”.

  „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

 „Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane (nr ID, adres
e-mail) należą do mnie.”.

  „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

14.13 W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów nagród tygodniowych od II-go do VI-go stopnia na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl danych i oświadczeń wskazanych w pkt 14.12 regulaminu przez ww. laureatów, w terminie wskazanym w pkt 14.14 regulaminu laureaci tracą prawo do nagród tygodniowej od II-go do VI-go stopnia, a niewydana ww. nagroda tygodniowa pozostaje w dyspozycji organizatora.

14.14 Laureaci nagród tygodniowych od II-go do VI-go stopnia muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla ww. laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt 14.12 regulaminu w terminach wynikających z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia 26.05.2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń przez laureatów nagród tygodniowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

14.15 Warunkiem odebrania nagród tygodniowych od II-go do VI-go stopnia, o której mowa w pkt od 12.2 do 12.6 regulaminu, jest:

14.16 Nagrody tygodniowe II-go stopnia (wskazane w pkt 12.2 regulaminu) zostaną wysłane do laureatów (po otrzymaniu od laureata kompletu wymaganych danych i oświadczeń) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail laureata (wskazany w formularzu dla laureatów, o którym mowa w pkt 14.12 regulaminu), w terminie do dnia 01.07.2022 r. Każdy laureat ww. nagrody tygodniowej zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia ww. nagrody z powodu podania przez laureata błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w trakcie trwania loterii.

14.17 Nagrody tygodniowe od III-go do VI-go stopnia (wskazane w pkt od 12.3 do 12.6 regulaminu) zostaną wysłane do laureatów (po otrzymaniu od laureata kompletu wymaganych danych i oświadczeń) za pośrednictwem poczty kurierskiej (na wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 14.12 regulaminu, adres zamieszkania), w terminie do dnia 24.06.2022 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie można będzie umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą najpóźniej do dnia 01.07.2022 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia ww. nagrody z powodu podania przez laureata błędnego adresu zamieszkania lub zmiany adresu zamieszkania w trakcie trwania loterii.

14.18 Wszystkie nagrody tygodniowe od I-go do VI-go stopnia, wskazane w pkt od 12.1 do 12.6 regulaminu niewydane, z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureata, do dnia 01.07.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

15.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 15.07.2022 r.

15.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika loterii (gry hazardowej), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

15.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 15.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 15.2 regulaminu.

15.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 29.07.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

15.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

16.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

16.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

17.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

18.1 Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 7262214473.

18.2 Administrator danych osobowych, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, informuje, że:

 1. dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym: w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, ustaleni, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze
  w związku z urządzeniem loterii,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w szczególności urządzenia loterii: przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji zgłoszeń, ustalania prawa do nagród, wydania nagród) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej RODO) oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. dane osobowe uczestników, w tym laureatów, zostały pozyskane przez ww. administratora danych osobowych bezpośrednio od uczestnika lub zostały udostępnione przez Żabka Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, na podstawie zgody uczestnika udzielonej podmiotowi udostępniającemu,
 4. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii,
 5. uczestnikowi przysługuje:
  1. prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
 6. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 7. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii lub podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w loterii, lub podmiotom uczestniczącym w wydaniu/realizacji nagrody, w tym Żabka Polska Sp. z o.o. ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań), KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, a także operatorom pocztowym/przewoźnikom, jak również podmiotom obsługującym administratora prawnie i księgowo,
 8. dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 9. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

18.3 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.zabka.pl/polityka-prywatnosci-regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

19.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2094 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

19.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii „Otwieramy Sezon Grillowy”

Przyporządkowanie losów/zgłoszeń do poszczególnych nagród natychmiastowych w loterii.

NIEPUBLICZNY