Regulamin akcji promocyjnej „Słodkie środy, słone czwartki”

§ 1.     Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie pkt. 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) przekazywać będzie Uczestnikom kupony na Produkty Promocyjne (dalej „Produkty Promocyjne”; akcja promocyjna nazywana „Promocją”).
 2. Promocja trwa w dniach 15.03-29.06.2023 r. lub do wyczerpania zapasów w formacie bezobsługowym „Żabka Nano”. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w konkretnych formatach „Żabka Nano”. W promocji nie bierze udziału format zlokalizowany pod adresem ul. Dywizjonu 303, Warszawa.
 3. Produktami Promocyjnymi w rozumieniu Regulaminu będą wybrane przez Organizatora i udostępnione w Aplikacji produkty w postaci przekąsek słodkich (w środy) lub słonych (w czwartki).
 4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się w Aplikacji Żappka w module Żabka Nano i uprzednio zweryfikowali podany numer telefonu.
 5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 6. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie promocji i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu.
 7. Wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.

§ 2.     Warunki przyznania kuponu na Produkt Promocyjny

 1. Do skorzystania z Promocji konieczne jest posiadanie konta w Programie żappka w module Żabka Nano ze zweryfikowanym numerem telefonu, a także dokonanie zakupu dowolnego produktu z oferty bezobsługowego formatu Żabka Nano w okresie trwania Promocji. Odbiór Produktów Promocyjnych musi nastąpić podczas dokonywania przez Uczestnika zakupów za minimalną kwotę 4 zł w Żabce Nano (w jednym koszyku zakupowym), pod warunkiem posiadania 1 żappsa (punktu przyznawanego Uczestnikowi na podstawie Regulaminu Programu za zakupy dokonywane w Sklepach lub inne aktywności określone w tymże regulaminie). Do kwoty zakupów 4 zł brutto nie jest wliczana wartość produktów nabywanych w ramach Zamawiania Kuponów w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu programu „żappka” (odbiór produktów za zgromadzone żappsy) oraz wartość innych kuponów promocyjnych.
 2. Kupon będzie przyznawany dla pierwszego konta w Programie żappka w module Żabka Nano, uprzednio zweryfikowanego z danym numerem telefonu. Każde kolejne kontro, w którym w ramach weryfikacji będzie podawany ten sam numer telefonu, nie będzie uprawnione do otrzymania od Organizatora kuponu na skorzystanie z Promocji.
 3. Promocja polega na przyznaniu 1 kuponu w każdą środę i w każdy czwartek w okresie trwania Promocji. W ramach jednego kuponu w okresie trwania Promocji Uczestnik może odebrać jeden z dostępnych Produktów Promocyjnych. Uczestnik otrzyma Produkt Promocyjny za wymianę każdorazowo 1 żappsa (punktu przyznawanego Uczestnikowi na podstawie Regulaminu Programu za zakupy dokonywane w Sklepach lub inne aktywności określone w tymże regulaminie), podczas dokonywania jednoczesnych zakupów w Żabce Nano za minimalną kwotę 4 zł. Uczestnik po wymianie kuponu na jeden z Produktów Promocyjnych w ramach kuponu, otrzyma zwrot 1 żappsa. Brak wykorzystania aktywowanego kuponu w dniach jego dostępności powoduje brak zwrotu 1 żappsa.
 4. Kupon zostanie zrealizowany podczas przeliczania koszyka zakupowego (przed wystawieniem paragonu/ rachunku). Wartość Produktu Promocyjnego podana jest na etykiecie cenowej (tzw. cenówce) przy produkcie w bezobsługowym formacie „Żabka Nano”.
 5. Kupony każdorazowo (w każdą środę i w każdy czwartek trwania Promocji) należy aktywować ręcznie w aplikacji Żappka. Każdy kupon ważny jest w dniu, w którym został przyznany.
 6. Niewykorzystanie kuponu w dniach jego dostępności przez Uczestnika będzie traktowane jako zrzeczenie się prawa do Produktu Promocyjnego, a niewydane Produkty Promocyjne pozostaną własnością Organizatora.
 7. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Każdy Uczestnik może przystąpić do Promocji wielokrotnie. Uczestnik może wykorzystać jeden kupon na każdy dzień dostępności produktów promocyjnych.
 9. Wartość przyznanego kuponu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3.     Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.  
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest  treść Regulaminu Promocji, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące  przepisy prawa. 
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie. 
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.  
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 8. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów. 

§ 4.     Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://zabka.pl/zabka-nano oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji Żappka w zakładce z bonem dot. Promocji.  
 2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem zabka.pl/aplikacja-regulamin
 3. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał. 
 4. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w formacie Żabka Nano nie jest możliwy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany bon. 
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.  
 6. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem prawa w Akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka.pl/akcje-promocyjne
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji. Wszelkie informacje o wydłużeniu czasu trwania Promocji zostaną przesłane powiadomieniem push oraz komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka.pl/akcje-promocyjne
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2023 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Promocji, czyli do 29.06.2023 r.