Regulamin Akcji promocyjnej „Coca Cola za free w Nano”

§ 1.     Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie pkt. 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) przekazywać będzie Uczestnikom kupony na produkt promocyjny (dalej „Produkt Promocyjny”; akcja promocyjna nazywana „Promocją”) przy progu zakupowym (dalej „Minimalna Kwota Zakupów„).
 2. Promocja trwa w dniach 05.06.2024 – 30.06.2024 r. lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji, o czym poinformuje Uczestników w osobnym komunikacie. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w konkretnych lokalizacjach Żabek Nano i Żabki 24/7. W promocji nie biorą udziału Żabki Nano zlokalizowane na terenach centrów logistycznych.
 3. Produktami Promocyjnymi w rozumieniu Regulaminu będą:
 4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się w Aplikacji Żappka w module Żabka Nano i uprzednio zweryfikowali podany numer telefonu.
 5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 6. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie promocji i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu.
 7. Wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.

§ 2.     Warunki przyznania kuponu na Produkt Promocyjny

 1. Do skorzystania z Promocji konieczne jest dokonanie zakupów przez Klienta z oferty bezobsługowego formatu Żabka Nano oraz Żabka 24/7 w okresie trwania Promocji na Minimalną Kwotę Zakupów w wysokości 20 zł. Minimalna Wartość Zakupów to rzeczywista wartość transakcji (w jednym koszyku zakupowym) opłacona kartą płatniczą. Do tej wartości nie jest wliczana wartość produktów nabywanych w ramach Zamawiania Kuponów w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu programu „Żappka” (odbiór produktów za zgromadzone żappsy), wartość innych kuponów lub bonów promocyjnych oraz Produkt Promocyjny wskazany w § 1 ust. 3 powyżej, a także produkty z kategorii: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, leki OTC, suplementy, produkty dla niemowląt (początkowego żywienia niemowląt)
 2. Promocja polega na przyznaniu kuponu uprawniającego do nieodpłatnego odbioru jednego z Produktów Promocyjnych.
 3. Uczestnik może przystąpić do Promocji wielokrotnie w okresie trwania promocji, dokonując każdorazowo dowolnych zakupów w rozumieniu ust. 1 powyżej.
 4. Wielokrotność wydanych 20 zł w jednej transakcji nie uprawnia do odbioru kolejnego Produktu Promocyjnego.
 5. Nieskorzystanie z odbioru Produktu Promocyjnego podczas danych zakupów, kiedy spełnione zostały warunki Promocji, będzie traktowane jako zrzeczenie się prawa do Produktu Promocyjnego, a niewydane Produkty Promocyjne pozostaną własnością Organizatora. Kupon zostanie zrealizowany podczas przeliczania koszyka zakupowego (przed wystawieniem paragonu/ rachunku). Wartość Produktów Promocyjnych podana jest na etykiecie cenowej (tzw. cenówce) przy produkcie w bezobsługowym formacie „Żabka Nano”.
 6. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Wartość przyznanego kuponu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3.     Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.  
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest  treść Regulaminu Promocji, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące  przepisy prawa. 
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie. 
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.  
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 8. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów. 

§ 4.     Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej https://nano.zabka.pl/regulaminy/
 2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem 
  zabka.pl/aplikacja-regulamin dla klientów aplikacyjnych, oraz dla klientów wchodzących na kartę płatniczą w dokumencie od strony 20 dostępnego pod linkiem https://regulamin.nanozabka.pl/regulamin.pdf. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał. 
 3. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w formacie Żabka Nano nie jest możliwy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany bon. 
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.  
 5. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej https://nano.zabka.pl/regulaminy
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Wydłużenie okresu trwania Promocji nie stanowi zmiany regulaminu w rozumieniu ust. 6 powyżej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2024 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Promocji.