Regulamin akcji „Happy Hours zestawy”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) daje możliwość zakupu w bezobsługowym formacie Żabka Nano produktów w zestawach:

Zestaw 1: dowolna kanapka TRÓJKĄT TOMCIO PALUCH+ dowolny napój WYCISK

Klient może wybrać jedną, dowolną kanapkę  spośród poniższego asortymentu

NAZWA PRODUKTU 
KANAPKA TRÓJ CEZAR TOMCIO PALUCH 205G MW 
KANAPKA TRÓJ KURC PIECZA TOM PAL 210G MW 
KANAPKA TRÓJ PASTA JAJEC TOM PAL 200G MW 
KANAPKA TRÓJ Z MOZZAREL TOM PALU 200G MW 
KANAPKA TRÓJ JAJKO BEKON TOMCIO 220G MW 
KANAPKA TRÓJ SZYNK&DIJON TOM PAL 210G MW 
KANAPKA TRÓJ WIEL POL.DROB TOM.P 205G MW 
KANAPKA TRÓJ JAJKO BEKON TOMCIO 200G MW 
KANAPKA TRÓJ SZYNKA NEW TOM.PAL 200G MW 

Klient może wybrać jeden, dowolny napój spośród poniższego asortymentu

NAZWA PRODUKTU   
LEMONIADA WYCISK GRANAT MALINA 400ML MW   
LEMONIADA WYCISK CYTRYNOWA NEW 400ML MW   
SOK WYCISK POMARAŃCZOWY 250ML MW   
SOK WYCISK GREJPFRUT 250ML MW   
LEMONIADA WYCISK MANGO IMBIR 400ML MW   
LEMONIADA WYCISK DAUIQIRI 400 ML MW   
SOK WYCISK MANGO MARAKUJA POMAR 250 MW   
SOK WYCISK JABŁKO KIWI CYTR 250ML MW   
LEMONIADA WYCISK DZIKA RÓŻA HI 400ML MW   
SOK WYCISK CZARNA PORZ MALINA 250ML MW   
SOK WYCISK POLSKIE JABŁKO 250ML MW   
LEMONIADA WYCISK MATCHA 400ML MW   

Zestaw 2: dowolna, duża kawa z kawomatu+ słodka przekąska (dostępny tylko w Żabka Nano przy al. KEN 36A)

Klient może wybrać jeden, dowolny napój spośród poniższego asortymentu

NAZWA PRODUKTU
CAFE LATTE XL 400ML GX MW
KAWA Z MLEKIEM 400ML GX MW
CAPPUCCINO XL 400ML GX MW
KAWA CZARNA XL 400ML GX MW
KAWA FLAT WHITE 400 ML GX MW
CAFE LATTE XL 400ML MW WŁASNY KUBEK
CAPPUCCINO 400ML MW WŁASNY KUBEK
KAWA CZARNA 400ML MW WŁASNY KUBEK
KAWA FLAT WHITE 400ML MW WŁASNY KUBEK
KAWA Z MLEKIEM 400ML MW WŁASNY KUBEK

Klient może wybrać jeden, dowolny słodka przekąska spośród poniższego asortymentu

NAZWA PRODUKTU
CIASTKO TRUSKAWKOWY DUET 95G ODPIEK
CROISSANT Z MASŁEM 27% 50GZestaw 3: 3x kajzerka+ serek TWÓJ SMAK NATURALNY+ POLĘDWICA SOPOCKA (dostępny tylko w Żabka Nano przy al. KEN 36A)

NAZWA PRODUKTU
3 x KAJZERKA PREMIUM 60G ODPIEK
POLĘDWICA SOPOCKA 100G SOKOŁÓW
SEREK TWÓJ SMAK NATURALNY 135G

             (dalej „Produkty Promocyjne”; akcja promocyjna nazywana „Promocją”)

2. Promocja trwa codziennie, od godziny 6:00 do godziny 10:00 w dniach 30.08-26.09.2023r. lub do wyczerpania zapasów w formacie bezobsługowym „Żabka Nano”. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych we wszystkich Żabkach Nano. W promocji nie biorą udziału formaty zlokalizowane pod adresami:

2.1    Będzieszyn 102, 

2.2   Kobierzyce, ul. Chomicza 24, 

2.3   Nadarzyn, Al. Katowicka 66, 

2.4   Plewiska, ul. Szkolna 30, 

3. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci formatu Żabka Nano.

4. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).

5. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie promocji i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu.

6. Wszelkie informacje dotyczące promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.

 1. Promocja polega na zagwarantowaniu ceny w wysokości 10 zł za Zestaw dowolna kanapka trójkąt Tomcio Paluch + dowolny napój Wycisk (Zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1.1 – zestaw nr 1) oraz ceny w wysokości 10 zł za Zestaw dowolna, duża kawa z kawomatu+ słodka przekąska (Zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1.2 – zestaw nr 2), a także ceny w wysokości 10 zł za Zestaw 3x kajzerka+ serek TWÓJ SMAK NATURALNY+ POLĘDWICA SOPOCKA (Zestaw wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1.3 – zestaw nr 3).
 2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest każdorazowe skomponowanie przez Uczestnika pełnego Zestawu w godzinach 6:00- 10:00 z produktów biorących udział w promocji (wyszczególnionych w § 1). W skład zestawu wchodzi wskazana liczba produktów z wymienionych w zestawach kategorii wskazanych w tabeli w § 1 ust. 1 powyżej, tj:

1) dla Zestawu nr 1: 1 sztuka wybranej kanapki i 1 sztuka wybranego napoju;

2) dla Zestawu nr 2: 1 sztuka wybranej, dużej kawy z kawomatu i 1 sztuka słodkiej przekąski

3) dla Zestawu nr 3: 3 sztuki bułki kajzerki, 1 sztuka serka naturalnego i 1 sztuka polędwicy sopockiej

 1. Zestawy nr 2 i 3 obowiązują wyłącznie w formacie bezobsługowym Żabka Nano przy Komisji Edukacji Narodowej 36A, 02-722 Warszawa
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.
 2. Zestawy wskazane w § 1 ust. 1 mogą podlegać łączeniu w jednym koszyku zakupowym.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące  przepisy prawa
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 8. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji w zakładce dot. Promocji.
 2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.zabka.pl/aplikacja-regulamin.
 3. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał.
 4. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w Sklepach nie jest możliwa.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka.pl/akcje-promocyjne.
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą z dniem 30.08.2023 r. i obowiązuje przez cały okres jej trwania.