Regulamin akcji „Happy Hours na kawę 2”

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) daje możliwość zakupu produktów w cenie 1 zł (dalej „Produkty Promocyjne”) przy progu zakupowym (dalej „Minimalna Wartość Zakupów”): 
 1. przy zakupach za 5 zł 

             (dalej akcja promocyjna nazywana „Promocją”) 

 1. Promocja trwa w okresie 25.10.-30.11.2023 r. lub do wyczerpania zapasów w bezobsługowych Żabkach Nano. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji, o czym poinformuje Uczestników w osobnym komunikacie. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych we wszystkich Żabkach Nano. W promocji nie biorą udziału formaty zlokalizowane pod adresami: 

2.1. Będzieszyn 102, Pruszcz Gdański 

2.2. Ul. Chomicza 24, Kobierzyce, 

2.3. Al. Katowicka 66, Nadarzyn, 

2.4. Ul. Szkolna 30, Plewiska 

2.5. Ul. Graniczna 20, Małopole 

2.6. Ul. Serdeczna 34, Tychy 

2.7. Ul. Ziemięcicka 20, Szałsza 

2.8. Ul. Henryka Sienkiewicza 22, Wrocław 

2.9. Ul. Ignacego J. Paderewskiego 30, Katowice 

2.10. Ul. Rewolucji 1905 nr 45, Łódź 

2.11. Ul. Wolska 64a, Warszawa

2.12. przejście podziemne Lubicz-Basztowa, Kraków

 1. W Promocji mogą wziąć udział zarówno Uczestnicy Programu, którzy zarejestrowali się w Aplikacji Żappka w module Żabka Nano i uprzednio zweryfikowali podany numer telefonu oraz osoby wchodzące do Żabki Nano za pomocą karty płatniczej.
 1. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08). 
 1. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie promocji i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu. 
 1. Wszelkie informacje dotyczące promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w promocji 

 1. Do skorzystania z Promocji konieczne jest dokonanie zakupów przez Uczestnika  z oferty bezobsługowego formatu Żabka Nano w okresie trwania Promocji na Minimalną Kwotę Zakupów  w wysokości 5 zł. Minimalna Wartość Zakupów to rzeczywista wartość transakcji (w jednym koszyku zakupowym) opłacona kartą płatniczą. Do tej wartości nie jest wliczana wartość produktów nabywanych w ramach Zamawiania Kuponów w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu programu „Żappka” (odbiór produktów za zgromadzone żappsy) oraz wartość innych kuponów lub bonów promocyjnych, jak również wartość Produktu Promocyjnego. 
 1. Promocja polega na zagwarantowaniu ceny w wysokości 1 zł (poprzez udzielenie Uczestnikowi rabatu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną standardową Produktu Promocyjnego a kwotą 1 zł) za Produkt Promocyjny, z uwzględnieniem progu Minimalnej Wartości Zakupów. W przypadku wyboru przez Uczestnika więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, cena w wysokości 1 zł zostanie zagwarantowana tylko na jeden najtańszy Produkt Promocyjny.
 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest każdorazowe dokonanie zakupów w godzinach od 6:00 do 11:00 na kwotę 5 zł i dobranie Produktu Promocyjnego z poniższej listy: 
   
Nazwa produktu Cena standard  Cena promocyjna  
Mała KAWA CZARNA 200ML GX MW 6,99 zł  1,00 zł 
Mała KAWA Z MLEKIEM 200ML GX MW  6,99 zł  1,00 zł 
Małe CAPPUCCINO – 200ML GX MW  6,99 zł  1,00 zł 
Mała CAFE LATTE 200ML GX MW  6,99 zł  1,00 zł 
Małe ESPRESSO 40ML GX MW  4,50 zł  1,00 zł 
Mała KAWA FLAT WHITE 200 ML GX MW  6,99 zł  1,00 zł 
Małe ESPRESSO DOPPIO 80ML GX MW  5,50 zł  1,00 zł 
Mały NAPÓJ O SMAKU CZEKOLADOWYM 200ML MW  6,99 zł  1,00 zł 
Mała HERBATA LIPTON – 200ML GX MW  4,50 zł  1,00 zł 
Mała KAWA CORTADO 80ML MW  5,50 zł  1,00 zł 
Mała PIANA MLECZNA 200ML GX MW  4,50 zł  1,00 zł 
Mała HERBATA LIPTON EXCLUSIVE 200ML  4,50 zł  1,00 zł 
Mała HERBATA WILLIAMS KOP 200ML  4,50 zł 1,00 zł 
 1. Rabat dla Produktów Promocyjnych będzie naliczany w momencie przeliczania koszyka zakupowego w przypadku spełnienia warunków Promocji.  
 1. Każdy Uczestnik Promocji może odebrać tylko 1 Produkt Promocyjny podczas jednej sesji w formacie bezobsługowym. 
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.  
 1. Nieskorzystanie z zakupu Produktu Promocyjnego podczas danych zakupów, kiedy spełnione zostały warunki Promocji, będzie traktowane jako zrzeczenie się prawa do Produktu Promocyjnego, a niewydane Produkty Promocyjne pozostaną własnością Organizatora.  

§ 3. Postępowanie reklamacyjne. 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 
 1. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie. 
 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie. 
 1. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. 
 1. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej. 
 1. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Żabka Nano Promocje.
 1. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.zabka.pl/aplikacja-regulamin
 1. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał. 
 1. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w Sklepach nie jest możliwa.  
 1. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. 
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w akcji. Wydłużenie okresu trwania Promocji nie stanowi zmiany regulaminu w rozumieniu niniejszego zapisu. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej https://nano.zabka.pl/regulaminy. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą z dniem 25.10.2023 r. i obowiązuje przez cały okres jej trwania.