Regulamin akcji „Pepsi gratis w zestawie z Bagietką Tomcio Paluch”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin promocji (dalej „Regulamin promocji”) wydany na podstawie 5 Regulaminu Programu „żappka” (dalej „Program”) dostępnego pod adresem https://zappka.app/regulamin-zappka i określa zasady, na których Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, wysokość kapitału zakładowego: 113.215.000,00 zł (dalej określaną jako „Organizator” lub „Żabka Polska”) daje możliwość zakupu produktów w zestawie: Zestaw Napój Pepsi Cola 0,33l  + Bagietka Tomcio Paluch

Klient może wybrać jeden Napój Pepsi Cola 0,33l (dalej “Pepsi Cola 0,33l”)spośród poniższego asortymentu

SKUNazwa produktu
 NAPÓJ PEPSI COLA 0,33L PUSZ
 NAPÓJ PEPSI COLA MAX ZERO 0,33L PUSZ

Klient może wybrać jedną Bagietkę Tomcio Paluch (dalej “Bagietka Tomcio Paluch”) spośród poniższego asortymentu

SKUNazwa produktu
 BAGIETKA HOT STR TOMCIO PALUCH 240G MW
 BAGIETKA ANDALUZ. TOMCIO PALUCH 210G MW
 BAGIETKA GRILLOWA NEW TOM PAL 230G MW
 BAGIETKA KATALOŃSKA NEW 220G TOM PAL MW
 BAGIETKA FARMERSKA TOMCIO PALUCH 210G MW
 BAGIETKA VEGAN BEEF 225G TOM PAL MW

 (dalej „Produkty Promocyjne”; akcja promocyjna nazywana „Promocją”)

2. Promocja trwa w dniach 24.01-13.02.2024r. lub do wyczerpania zapasów w formacie bezobsługowym „Żabka Nano”. Organizator nie gwarantuje dostępności Produktów Promocyjnych w konkretnych formatach „Żabka Nano”. W promocji nie biorą udziału Żabki Nano zlokalizowane na terenach centrów logistycznych Żabka oraz pod adresami:

2.1. ul. Wolska 64a, Warszawa

2.2. przejście podziemne Lubicz-Basztowa, Kraków

3. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci formatu Żabka Nano.

4. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową bądź zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).

5. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie promocji i niezdefiniowanie w nim odrębnie mają znaczenie przypisane im w regulaminie Programu.

6. Wszelkie informacje dotyczące promocji dostępne w materiałach reklamowych lub plakatach mają jedynie charakter informacyjny.

§2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Promocja polega na zagwarantowaniu ceny w wysokości 10,99 zł albo 11,99 zł za Zestaw Napój Pepsi Cola 0,33l + Bagietka Tomcio Paluch (Zestaw wskazany w § 1 ust. 1) poprzez udzielenie Uczestnikowi rabatu w wysokości wartości Pepsi Cola 0,33l .
 1. Cena 10,99 zł oraz 11,90 zł za zestaw jest zależna od ceny wybranej Bagietki Tomcio Paluch. Ceny Bagietek Tomcio Paluch są uwidocznione każdorazowo w sklepach na etykiecie cenowej przy produkcie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest każdorazowe skomponowanie przez Uczestnika pełnego Zestawu z produktów biorących udział w promocji (wyszczególnionych w § 1). W skład zestawu wchodzi po jednym produkcie z wymienionych w zestawach kategorii wskazanych w tabeli w § 1 ust. 1 powyżej.
 3. Cena promocyjna obowiązuje na maksymalnie dwa zestawy w ramach jednych zakupów Uczestnika (w jednym koszyku zakupowym). Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.

  §3. Postępowanie reklamacyjne.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę www.zabka.pl/kontakt wybierając odpowiedni temat zgłoszenia „Reklamacje” lub poprzez zakładkę „Pomoc i kontakt” bezpośrednio w Aplikacji lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i określenie żądania Uczestnika oraz jego szczegółowe uzasadnienie.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest treść Regulaminu, Regulaminu Programu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 4. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie ustalają krótszego terminu, a wówczas ustosunkowanie się nastąpi w tym krótszym terminie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Organizator informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna internetowa platforma ODR, służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej, chcącymi korzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 7. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 8. W przypadku sporu z Organizatorem Uczestnik może zwrócić się o pomoc i poradę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub do organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

  §4. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora oraz w postaci elektronicznej w Aplikacji w zakładce dot. Promocji.
 2. Udział w Akcji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań (Administrator). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem
   www.zabka.pl/ regulamin-aplikacja  dla klientów aplikacyjnych, oraz dla klientów wchodzących na kartę płatniczą  w dokumencie od strony 20 dostępnym pod linkiem https://regulamin.nanozabka.pl/regulamin.pdf.
 3. Uczestnik poprzez wyrażenie chęci wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i będzie go przestrzegał.
 4. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w Sklepach nie jest możliwa.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Nazwy poszczególnych postanowień Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia lub wprowadzenia dodatkowych możliwości, przy czym zmiany takie nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w akcji. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane komunikacją mailową oraz będą opublikowane na stronie internetowej zabka.pl/akcje-promocyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji. Wydłużenie okresu trwania Promocji nie stanowi zmiany regulaminu w rozumieniu ust. 7 powyżej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą z dniem 24.01.2024 r. i obowiązuje przez cały okres jej trwania.